8
Xel-la wagu da zaj nuzúa bénneache lau bedáu' xiaj xaga
Na'a guchálaja' ca naca chee̱ xel-la wagu da zaj nuzúa bénneache lau bedáu' xiaj xaga. Da li xúgute̱dxu nápadxu xel-la dxéajni'i ca naca da nigá. Xel-la dxéajni'i dxun na dxi'u benne' dxulucá'ana szren cuina, san xel-la zri'i lazre' dxusegula na dxi'u lu xel-la dxeajlí lazre' chee̱dxu. Che nu benne' dxéquene̱' nape̱' dute̱ xel-la dxéajni'i, quebe ne chéajni'ine̱' ca dxal-la' chéajni'ine̱'. Che nu benne' nazrí'ine̱' Dios, Dios ba nazí' lu ne̱'e̱ bénnea'.
Na'a, ca naca chee̱ xel-la wagu da zaj nuzúa bénneache lau bedáu' xiaj xaga, nezdxu quebe bi naca tu bedáu' xiaj xaga lu xe̱zr la xu nigá, ne tuze Bénnea' naque̱' Dios. Lácala zaj zra' xabáa, ne xe̱zr la xu nigá da zante̱ da dxeleque bénneache zaj naca na dios, ne chee̱ benne' caní zante̱ dios zaj zra na, ne zante̱ xrane̱' zaj zra na, chee̱dxu dxi'u che nácadxu chee̱ Cristo, tuze Bénnea' naque̱' Dios, Bénnea' naque̱' Xradxu. Xradxu Dios be̱ne̱' xúgute̱ da de̱, na' dxi'u zúadxu chee̱ guchínene̱' dxi'u. Cá'anqueze tuze Bénnea' naque̱' Xránadxu, Jesucristo. Ne̱ chee̱ Le̱' guzrá' xúgute̱ da de̱, na' zúadxu dxi'u ne̱ chee̱ Le̱'.
Quegá xúgute̱ bi chee̱ Cristo zaj nézene̱' da nigá. Bal-la benne' caní gulú'u lawe̱' belúe lá'ane̱' bedáu' xiaj xaga, na' gate dxelawe̱' xel-la wagu na', dxeléquene̱' naca na tu da naca na chee̱ bedáu', na' lawe' da quebe zaj ze̱ chache̱' lu xichaj lázrdawe̱', dxeléquene̱' zaj nabague̱' zria ne̱ chee̱ da dxelawe̱'. Da na' dxágudxu quebe dxucá'anadxa na dxi'u xrlátaje lau Dios, lawe' da quebe nácadxadxu xrlátaje che dxágudxu, ne quebe nácadxadxu cale̱la che quebe dxágudxu. Le guxúe xanne' cuínale ca naca lataj da nápale bi gágule chee̱ quebe guzría xile tu benne' quebe ze̱ chache̱' lu xel-la dxeajlí lazre' chee̱'. 10 Ca' naca na, che lue' nézenu' da nigá, na' che cue'u gagu' tu naga zra' bedáu' xiaj xaga, na' che tu bi bíchedxu, benne' quebe ze̱ chache̱' lu xel-la dxeajlí lazre' chee̱', lé'ene̱' lue' dxe'u dxagu' na', na' bi bíchedxu na' wexázrquezne̱' cue'e̱ gawe̱' da na' zaj nuzúa bénneache lau tu dios quebe bi naca. 11 Ca' naca na, lue', lawe' da napu' xel-la dxéajni'i, guzría xi'u tu bi bichu' quebe ze̱ chache̱' lu xel-la dxeajlí lazre' chee̱', na' naque̱' benne' gute Cristo waláz chee̱'. 12 Ca' naca na, gate dxuzría xile bi bíchedxu quebe zaj ze̱ chache̱' lu xel-la dxeleajlí lazre' chee̱', dxunle dul-la da dxuzúa Crístoqueze chalá'ala. 13 Chee̱ le̱ na', che guzría xi'a tu bi bicha' ne̱ chee̱ da dxawa', nácadxa chawe' cabátadxa gawa' be̱la' chee̱ quebe guzría xi'a le̱'.