5
Ca bdxúajdxu chawe' lu xe̱zr la xu nigá
Xúgute̱ benne' dxeléajle̱'e̱ Jesús naque̱' Cristo, Benne' nasel-la Dios, benne' caní zaj naque̱' bi chee̱ Dios, na' che zaj nazri'ine̱' Xradxu Dios, dxal-la' xelezrí'iquezne̱' xúgute̱ benne' zaj naque̱' bi chee̱ Dios. Nezdxu nazri'idxu benne' zaj naque̱' bi chee̱ Dios chete nazri'idxu Dios, ne dxundxu ca naca da dxi'e̱ dxi'u. Che da li nazri'idxu Dios, dxundxu da dxi'e̱ dxi'u. Da dxi'e̱ dxi'u quebe naca na ste̱be. Xúgute̱ benne' zaj naque̱' bi chee̱ Dios dxedxúaje̱' chawe' lau da cale̱la da dxaca na lu xe̱zr la xu nigá. Dxedxúajdxu chawe' lau da cale̱la da dxaca na lu xe̱zr la xu nigá lawe' da dxéajle̱dxu da naca na chee̱ Jesucristo. Benne' dxedxuaje' chawe' lau da cale̱la da dxaca na lu xe̱zr la xu nigá naque̱' bénnea' dxéajle̱'e̱ naca Jesús Zri'ine Dios.
Da dxenná Dios ca naca chee̱ Zrí'ine̱'
Guca bea Jesús naque̱' Cristo gate gudxúe̱' nisa, ne gate gulalaj dxen chee̱'. Quegá gudxúaze̱' nisa san cá'anqueze gulalaj dxen chee̱'. Be' chee̱ Dios gudxixruj lie̱' da nigá, na' Le̱' dxuchálaje̱' da li. Chunne̱' dxelixruj lie̱' chee̱ da nigá xabáa, Xradxu Dios, ne Zrí'ine̱', ne Be' Lá'azxa, na' chunne̱' caní zaj naque̱' tuze. Cá'anqueze chunna da dxelixruj li na chee̱ da nigá lu xe̱zr la xu nigá, Be' Lá'azxa, ne da guca gate gudxúa Jesús nisa, ne da guca gate gulalaj dxen chee̱', na' da chunna caní, túzqueze da dxelixruj li na. Dxéajle̱dxu da dxelixruj li bénneache, san da nadxixruj li Dios zácadxa na, na' Le̱' nadxixruj lie̱' naca Jesús Zrí'inequeze̱'. 10 Bénnea' dxéajle̱'e̱ naca Jesús Zri'ine Dios ba guzi'e̱ xichaj lázrdawe̱' da ba gudxixruj li Dios, san bénnea' quebe dxéajle̱'e̱ chee̱ Dios dxucá'ane̱' Dios ca tu benne' we̱n lazre', lawe' da quebe guxéajle̱'e̱ chee̱ da ba gudxixruj li Dios ca naca chee̱ Zrí'ine̱'. 11 Da nigá naca na da nadxixruj li Dios, dxenné̱' ba be̱nne̱' dxi'u xel-la' nabán zeajlí canna, na' xel-la' nabán nigá za na lu na' Zrí'ine̱', Jesucristo. 12 Bénnea' zua Zri'ine Dios na' lu xichaj lázrdawe̱' zúale̱ xel-la nabán nigá le̱', san bénnea' quebe zua Zrí'ine̱' lu xichaj lázrdawe̱' quebe zúale̱ xel-la' nabán nigá le̱'.
Ca gaca nezdxu nápadxu xel-la' nabán zeajlí canna
13 Da nigá dxuzúaja' chee̱le dxéajle̱le chee̱ Zri'ine Dios chee̱ nézele zúale̱ xel-la' nabán zeajlí canna le'e.
14 Dxuxrén lázredxu Dios lawe' da nezdxu che bi nábadxu lau Le̱' ca naca da dxaca lazre' Le̱', Lé̱queze̱' wenne̱' chee̱dxu. 15 Lawe' da nezdxu Dios dxenne̱' chee̱dxu, cá'anqueze ba nezdxu gunna Le̱' da ba gunábadxu lau Le̱'.
16 Che tu benne' dxelé'ene̱' dxun bíchedxu dul-la da quebe nua na xel-la' gute, dxal-la' nabe̱' lau Dios ne̱ chee̱ bíchedxu na', na' Dios gunézruje̱' xel-la' nabán chee̱', che naca na tu dul-la da quebe nua na xel-la' gute. De̱ dul-la da nua na xel-la' gute, na' quebe dxennía' nábale lau Dios ne̱ chee̱ bénnea' dxune̱' dul-la nigá. 17 Xúgute̱ da cale̱la naca na dul-la, na' de̱ dul-la da quebe nua na xel-la' gute.
18 Nezdxu nu benne' naca bi chee̱ Dios québedxa dxúnqueze̱' dul-la lawe' da dxuwía dxuxúe Zri'ine Dios le̱', na' da xriwe̱' quebe bi dxezeque gune na le̱'.
19 Nezdxu nácadxu bi chee̱ Dios, na' xúgute̱ benne' zaj naca chee̱ xe̱zr la xu nigá zaj xu'e̱ lu na' da xriwe̱'.
20 Nezdxu ba bla' Zri'ine Dios, ne ba bzéajni'ine̱' dxi'u chee̱ gúnbeadxu Dios li. Nácadxu tuze nen Bénnea' naque̱' li lazre', Jesucristo, Zri'ine Dios. Benne' nigá naque̱' Dios li, ne Lé̱queze̱' naque̱' xel-la' nabán zeajlí canna da zúale̱ na dxi'u. 21 Le'e, zrí'ina'dau', le guxúe xanne' cuínale chee̱ quebe gucá'ana szrenle bedau' xiaj xaga ca'.