^
1 San Pedro
Dizra' gusel-la Pedro chee̱ benne' ca' gucá'a Jesús, ne zaj nase dínnaje̱'
Ca da dxebeza lázredxu
Dios dxenné̱' dxi'u chee̱ gácadxu bi lá'azxa chee̱'
Cristo naque̱' ca xiaj xre ban
Benne' zaj naque̱' bi chee̱ Dios
Zúale chee̱ gunle zrin chee̱ Dios
Ca da guzaca zi' Cristo dxuzéajni'i na dxi'u
Ca dxal-la' xelún benne' zaj nuchaga na'
Benne' dxeledée̱' xel-la' zi' lawe' da dxelune̱' da chawe'
Dxal-la' gundxu zrin chee̱ Dios guchínedxu ca da ba nunna Dios dxi'u
Wadedxu xel-la' zi' lawe' da nácadxu bi chee̱ Cristo
Pedro dxuzéajni'ine̱' bi ca' chee̱ Cristo
Pedro dxugape̱' diuzre bi bíchedxu ca'