3
Nadxa gate québedxa guca guchaga launtu' lawe' da quebe bi bénentu' ca dxaca chee̱le, na' gúquentu' xegá'ana chúpantu' lu xe̱zre Atenas, na' sél-lantu' bi bíchedxu Timoteo xedajnná'abe' le'e, lawe' da naca le̱be' tu bi we̱n zrin chee̱ Dios, ne ba be̱nbe' zrin tu zren nen netu', bchálajntu' dizra' chawe' chee̱ Cristo, na' wazéquebe' guzé̱ cháchabe' le'e, ne gutípabe' lázrele ca dxeajlí lázrele Cristo, chee̱ quebe gate ni'a na'le lawe' da dxedentu' lu da ste̱be caní. Le'e nézquezle dxal-la' tedxu xel-la zi' caní. Gate ne zúale̱ntu' le'e bzéajni'intu' le'e wadéquezdxu lu da zi' da xa', na' ca'an guca, ca ba nézquezle. Chee̱ le̱ na', gate québedxa bzúeda' guchaga lawa' lawe' da quebe bi benda' chee̱le, na' gusel-la' nu bedajnaba le'e ájala dxaca chee̱le lu xel-la dxeajlí lazre' chee̱le Cristo, lawe' da bzreba' ga gaze xucuasa da xriwe̱' le'e lu neza chee̱ Dios, na' gaca níteze zrin be̱ntu' ga na'.
Na'a ba belá' Timoteo ga ni zúantu', ze zabe' Tesalónica, ne ze núabe' dizra' chawe' ca naca xel-la dxeajlí lazre', ne xel-la zri'i lazre' chee̱le. Dxe̱be' netu' dxeajsá lázrquezle le'e netu' nen dute̱ xel-la zri'i lazre', ne dxezá lázrele̱'e̱le lé'ele netu', ca netu' dxaca lázrentu' le'entu' le'e. Chee̱ le̱ na', bi bicha', dxácate̱ dxedentu' lu da ste̱be caní, ne lu da zi' da xa', zúantu' xel-la dxebé lawe' da nézentu' ze̱ cháchale ca dxeajlí lázrele Cristo. Na'a naca chee̱ntu' ca naca chee̱ tu benne' bezúatee̱' chawe' lawe' da nézentu' ze̱ cháchale lu da naca chee̱ Xránadxu. ¿Ájazra guntu' xé̱le̱'e̱ntu' Dios: Xcalenu' ca dxal-la' guntu' waláz chee̱le le'e, ne ca naca xel-la dxebé nápantu' lau Dios ne̱ chee̱le le'e? 10 Te zra, ne chizrela dxata' xúentu' Dios gunne̱' netu' lataj xedajnná'quezentu' le'e, chee̱ gácadxale li lazre' ca dxeajlí lázrele Cristo.
11 Dxenábantu' lau Xradxu Dios, ne lau Xránadxu Jesucristo gácale̱ne̱' netu' chee̱ séquentu' xedajnná'antu' le'e. 12 Dxenábantu' Le̱' chee̱ zrí'idxa ljwézrele tule xetule, ne chee̱ zrí'idxale xúgute̱ bénneache ca nazrí'intu' netu' le'e. 13 Dxenábantu' Le̱' guzúa chúchue̱' lázrdaule, chee̱ gácale benne' li lazre', ne benne' lá'azxa lau Xradxu Dios lu zra na' gate xelá' Xránadxu Jesús nen xúgute̱ bi chee̱ Le̱'.