^
1 Timoteo
Pablo dxugape̱' diuzre Timoteo
Pablo dxusízrene̱' Timoteo ca naca chee̱ benne' ca' dxulusé̱dene̱' da we̱n lazre'
Pablo dxe̱'e̱ Dios: Xcalenu'
Ca dxal-la' guchálajle̱dxu Dios
Ca dxal-la' xelaca benne' ca' dxulusé̱dene̱' bi ca' chee̱ Cristo
Ca dxal-la' xelaca benne' dxelácale̱ne̱' bi ca' chee̱ Cristo
Tu da ble'e Dios dxi'u ca naca da zéajle̱dxu
Ca naca chee̱ benne' ca' dxuluzúe̱' chalá'ala xel-la dxeajlí lazre' chee̱'
Benne' we̱n zrin xrlátaje chee̱ Jesucristo
Ca dxal-la' xelaca benne' ca' dxeleajlí lazre̱' Cristo
Da cale̱la da dxuluse̱de benne', ne xel-la gunní'a li
Da dxusizre Pablo Timoteo