DIZRA' GUDXUPE' DA BZUAJ SAN PABLO CHEE̱ BI CHEE̱ CRISTO ZAJ ZRE̱'E̱ CORINTO
1
Pablo dxuzúaje̱' chee̱ bi bíchedxu zaj zre̱'e̱ xe̱zre Corinto
Neda', Pablo, naca' gubáz chee̱ Jesucristo lawe' da naca na da dxaca lazre' Dios. Tu zren nen bíchedxu Timoteo dxuzúaja' da nigá chee̱le le'e, bi bícha'dau', zrágale chee̱ Dios lu xe̱zre Corinto. Cá'anqueze dxuzúaja' da nigá chee̱ xúgute̱ bi chee̱ Dios zaj zre̱'e̱ xe̱zre ca' zaj nababa xe̱zr la xu Acaya. Dxenaba' Xradxu Dios, ne Xránadxu Jesucristo gun chawe̱'e̱ le'e, ne gunne̱' le'e xel-la dxebeza zri lazre'.
Da ca' guzí guzaca' Pablo
Dxue lá'anantu' Dios, Xra Xránadxu Jesucristo, lawe' da naque̱' Xradxu dxexache lazre̱' dxi'u, ne Dios dxexúe zrene̱' dxi'u. Dios dxexúe zrénqueze̱' dxi'u ca naca xúgute̱ xel-la zi' da dxededxu, chee̱ cá'anqueze dxi'u gaca xexúe zrendxu benne' ca' dxeledée̱' xel-la zi', na' xue zrendxu le̱' cáte̱ze da ba nun Dios chee̱dxu dxi'u. Lawe' da dxededxu xel-la zi' zren ca da gudé Cristo, cá'anqueze ne̱ chee̱ Cristo zua Nu dxexúe zrénqueze dxi'u, Lé̱queze Dios. Chee̱ le̱ na', che dxedentu' netu' xel-la zi', naca na chee̱ sua Nu xexúe zren le'e, ne chee̱ lale, na' caní gaca guchaga laule lu dute̱ xel-la zren lazre' chee̱le xel-la zi' ca' da dxededxu dxi'u. Dxuxrén lázrele̱'e̱ntu' le'e, lawe' da nézentu' ca dxedele xel-la zi' tu zren nen netu', cá'anqueze sua Nu xexúe zren le'e tu zren nen netu', Lé̱queze Dios.
Bi bicha', dxaca lázrentu' nézele ca naca xel-la zi' zren da gudentu' naga nababa Asia. Guca na tu xel-la zi' zrendxa ca da gaca guchaga launtu', na' québedxa guleza lázrentu' lantu'. Gúquentu' ba zua gagu xelute benne' ca' netu'. Guca chee̱ntu' da nigá chee̱ bzéajni'i na netu' guxrén lázrentu' Dios, ne quegá guxrén lazre' cuínantu'. 10 Dios bselé̱' netu', na' ne dxuselé̱' netu' lu da ste̱be zren nigá chee̱ xel-la gute, na' dxebeza lázrentu' Le̱' guseláqueze̱' netu' 11 che le'e gácale̱le netu', nábadxu Dios gácale̱ne̱' netu'. Che benne' zan xelenabe̱' Dios gácale̱ne̱' netu', na' benne' zan xelé̱'e̱ Dios: Xcalenu', chee̱ da chawe' ca' da gun Dios chee̱ntu'.
Bizr chee̱ na' Pablo guzrene̱' chéaje̱' Corinto
12 Naca tu da ba neza da nápantu' da zua na lawe' da dxe̱ xichaj lázrdauntu' netu' ba gudantu' lu da lá'azxa, ne du lázrentu', lu xe̱zr la xu nigá, ne ládujla le'e. Dios lu xel-la zri'i lazre' chee̱' gúcale̱ne̱' netu' chee̱ be̱ntu' caní, ne quebe be̱ntu' na lu xel-la sina cheé̱zquezentu'. 13 Lu da dxuzúajntu' chee̱le quebe bi de̱ da quebe gaca gulábale, ne chéajni'ile, na' dxaca lazra' chéajni'i xánnele 14 ca ba guxéajni'ile late', chee̱ lu zra xelá' Xránadxu Jesús, gácantu' netu' tu da ba neza chee̱le le'e, ca le'e gácale tu da ba neza chee̱ntu'.
15 Lawe' da dxuxrén lazra' gaca caní, bechugu lazra' xida' nédxula xedajnná'a le'e chee̱ gaca tu da ba neza chee̱le, na' xedajnná'a le'e chupa lasa, 16 lawe' da bechugu lazra' xedajnná'a le'e gate tea' cha'a xe̱zre ca' zaj nababa Macedonia, na' te na', gate zezá'a lu xe̱zre ca' zaj nababa Macedonia, xedajnná'a le'e xetú. Ca' gaca na, le'e gaca gácale̱le neda' cha'a xe̱zre ca' zaj nababa Judea. 17 ¿Quebe naca' du lazra' gate dxechugu lazra' caní? ¿Dxéquele le'e naca' ca tu benne' chee̱ xe̱zr la xu nigá, na' dxennía': Awe', cabí, gate dxechugu lazra' da guna'? 18 Dios nézquezne̱' neda', ne Silvano, ne Timoteo, quebe dxe̱ntu' le'e: Awe', cabí. 19 Naca na caní lawe' da Jesucristo, Zri'ine Dios, Bénnea' bzénentu' le'e ca naca chee̱', cabata' gunné̱': Awe', cabí. Nen Cristo nácaqueze da li xrtizra Dios, 20 lawe' da ne̱ chee̱ Le̱' dxelaca li xúgute̱ da guche̱be lazre' Dios. Chee̱ le̱ na', gate dxue lá'anantu' Dios, dxennantu': ¡Ca'an naca na! ne̱ chee̱ Jesucristo. 21 Dios naque̱' Bénnea' ba nuzé̱ chúchue̱' netu', ne le'e lu da naca chee̱ Cristo, ne ba guqué̱'e̱ dxi'u, 22 ne ba nuzúe̱' chee̱dxu tu da dxulé'e na nácadxu bi chee̱ Le̱', lawe' da ba nuzúe̱' Be' Lá'azxa lu xichaj lázrdaudxu, da dxunna bea na sidxu da naca chee̱'.
23 Che quebe ne xida' Corinto ca bechugu lazra', neze Dios naca na chee̱ gaca' zren lazre' nen le'e, ne che quebe naca caní, dxenaba' Dios xequé̱'e̱ xel-la nabán chia'. 24 Quebe naca na lawe' da dxaca lázrentu' nna bé'entu' le'e da dxal-la' chéajle̱le, lawe' da ba ze̱ cháchale lu da dxéajle̱le. Dxaca lázrentu' bédxale lu da naca chee̱ Cristo.