6
Ca' naca na, ca we̱n zrin tu zren nen Dios dxata' xuentu' le'e chee̱ quebe guzúale chalá'ala xel-la zri'i lazre' chee̱ Dios, lawe' da lu dizra' lá'azxa dxenné̱':
Tu zra dxezaca ba lazra' benda' chiu',
na' lu zra chee̱ xel-la weselá gúcale̱na' lue'.
Na'a naca na zra dxezaca ba lazre̱' xenne̱' chee̱le, ne guselé̱' le'e.
Quebe bi dxuntu' da gun na quebe xeléajle̱ bénneache chee̱ Cristo, chee̱ quebe nu nne̱ cale̱la chee̱ zrin dxuntu'. Ca naca xúgute̱ da dxuntu', dxaca lázrentu' gulé'entu' bénneache nácantu' we̱n zrin chee̱ Dios,
ne̱ chee̱ xel-la dxebeza zren lazre' chee̱ntu' gate dxuchaga launtu' da dxezácantu',
ne da dxexázrjentu', ne da zaj naca ste̱be chee̱ntu',
ca buluzálaje̱' netu', ne gulegu'e̱ netu' lizre xia.
Guledábague̱' netu' san bé̱nle̱'e̱ntu' zrin.
Zane' lasa quebe gúsentu', ne quebe bi gudáguntu'.
Cá'anqueze blé'entu' da nácantu'
ne̱ chee̱ tu xel-la nabán li lazre' chee̱ntu',
ne ne̱ chee̱ da li da núnbeantu',
ne ne̱ chee̱ xel-la zren lazre' chee̱ntu',
ne xel-la zri'i lazre' chee̱ntu',
ne ne̱ chee̱ Be' Lá'azxa, Bénnea' zúale̱ne̱' netu',
ne ne̱ chee̱ xel-la nazrí'i chee̱ntu' da naca na du lazre',
ne ne̱ chee̱ dizra' li da dxuzénentu' bénneache,
ne ne̱ chee̱ xel-la waca chee̱ Dios da zúale̱ na netu'.
Bchínentu' da zaj naca ca xia chee̱ wedil-la chee̱ da xrlátaje chee̱ gudíl-lantu', ne chee̱ gudentu' chalá'ala da zaj naca ca xia chee̱ wedil-la chee̱ benne' ca' dxeledábague' netu'.
Zua gate dxelape̱' netu' ba lá'ana',
ne zua gate dxuluzúe̱' netu' chalá'ala.
Zua gate dxelenné̱' chee̱ntu' da xrlátaje,
ne zua gate dxelenné̱' chee̱ntu' da cale̱la.
Zua gate dxelenné̱' nácantu' we̱n lazre',
ne zua gate dxelenné̱' dxenne̱ntu' da li.
Zua gate quebe nu dxuzé̱ naga netu',
ne zua gate dxuluzé̱ naga xánnie̱' netu'.
Zua gate zúantu' lu da ste̱be chee̱ xel-la gute, san ne naca bantu'.
Zua gate dxuludée̱' netu' xel-la zi', san quebe ne xelutie̱' netu'.
10 Láqueze zúantu' lu da baxache', zúate̱quezentu' lu xel-la dxebé.
Lácala nácantu' benne' xache', ba nuntu' benne' zan benne' gunní'a.
Láqueze quebe bi núantu', xúgute̱ nápantu'.
11 Bi bíchentu', benne' Corinto, ba bchálajntu' du lázrentu'. Ba blé'entu' le'e ca nazrí'i lázrentu' le'e. 12 Tu zúazqueze xel-la zri'i lazre' chee̱ntu', na' le'e na' quebe nazri'ile netu' du lázrele. 13 Dxata' xueda' le'e ca dxun tu benne' dxata' xuene̱' bi cheé̱queze̱' chee̱ gulé'ele neda' du lázrele xel-la nazrí'i da zua na lu xichaj lázrdaule cáte̱ze be̱na' neda'.
Nácadxu xudau' chee̱ Dios ban
14 Quebe gunle tuze nen benne' quebe dxeléajle̱'e̱ chee̱ Cristo, da gaca na ca chacué' be̱zre gu'una, be̱ quebe zaj nadíl-leba'.
¿Ájazra gun da xrlátaje gaca na tuze nen da cale̱la?
¿Ájazra gun xel-la naxaní' gaca na tuze nen da chul-la?
15 ¿Ájazra gun Cristo gaque̱' tuze nen Satanás?
¿Ájazra gun benne' dxéajle̱'e̱ chee̱ Cristo gaque̱' tuze nen benne'
quebe dxéajle̱'e̱ chee̱'?
16 ¿Ájazra gun xudau' chee̱ Dios gaca na tuze nen bedáu' xiaj xaga?
Lé'equeze nácale xudau' chee̱ Dios ban cáte̱ze gunná Diósqueze:
Súale̱na' le̱', ne tále̱na' benne' ca'.
Gaca' Dios chee̱ benne' ca', na' le̱' xelaque̱' benne' xe̱zre chia'.
17 Chee̱ le̱ na', cá'anqueze gunné̱':
Le xedxúaj ládujla benne' ca', ne le cuasa na', dxenná Xránadxu.
Quebe gutale da sban.
Nadxa si' lu na'a le'e 18 ne gaca' Xrale le'e,
na' le'e gácale zri'ina' bi biu, ne zri'ina' bi nu'ula.
Caní dxenná Xránadxu, Bénnea' nape̱' dute̱ xel-la waca.