^
2 San Pedro
Dizra' da gusel-la San Pedro chee̱ bi ca' chee̱ Jesús
Ca dxal-la' gaca bi chee̱ Cristo
Benne' belelé'ene̱' xel-la' szren chee̱ Cristo
Ca naca chee̱ benne' ca' dxulusé̱dene̱' da we̱n lazre'
Ca naca chee̱ zra xelá' Xránadxu