DIZRA'DAU' GUXUNNE' DA BZUAJ SAN JUAN
1
San Juan dxenné̱' da chawe' chee̱ benne' le̱' Gayo
Neda', benne' gula we̱n zrin chee̱ Cristo, dxuzúaja' da nigá chiu' lue', Gayo, bi nazrí'ite̱ lazra'. Da líqueze nazrí'ida' lue'.
Lue', bi nazrí'ite̱ lazra', dxenaba' lau Dios gaca da chawe' chiu', ne su' chawe', ca dxaca chee̱ bénne'du xu'u. Gubéle̱'e̱da' gate belelá' tu chupa benne' bíchedxu, ne gulé̱'e̱ neda' ca dxéajle̱'u chee̱ Xránadxu, ne ca dxunu' ca naca da li. Québequeze bi de̱ da gundxa na neda' súale̱'a xel-la' dxebé, ca xel-la' dxebé da zua' gate dxenda' dxelún benne' zaj naque̱' ca zrí'inequeza' ca naca da li.
Lue', bi nazrí'ite̱ lazra', nacu' benne' li lazre' ca naca da dxunu' dxácale̱nu' bi bíchedxu ca', ne da naca blaudxa dxácale̱nu' bi bíchedxu za'aque̱' xe̱zre xula. Lau benne' zaj nazrague̱' chee̱ Dios nigá dxuluchalaj bi bíchedxu caní ca nazri'inu' bi bíchedxu ca'. Da cháwedau' dxunu' gate dxugú'u benne' caní neza, dxácale̱nu' le̱' ca naca da dxezaca ba lazre' Dios. Benne' caní zjaque̱' dxelune̱' zrin nigá lawe' da zaj nazri'ine̱' Cristo, ne quebe bi dxelezi'e̱ da xelunna benne' quebe zaj núnbe'e̱ Dios. Chee̱ le̱ na' dxal-la' gápadxu ba lá'ana benne' caní chee̱ gúnle̱dxu le̱' zrin chee̱ da li.
Da cale̱la da dxun benne' le̱' Diótrefes
Ba bzuaja' chee̱ benne' zaj nazrague̱' chee̱ Dios naga zu', na' bénnea' le̱' Diótrefes quebe dxape̱' netu' ba lá'ana lawe' da dxaca lazre̱' gaque̱' blau láwela benne' ca'. 10 Chee̱ le̱ na', che xida' naga zu', guzéajni'ida' benne' ca' ca naca da dxun bénnea', dxezí tizre̱' netu', ne dxenné̱le̱'e̱ chee̱ntu'. Quegá da nigáze dxune̱', san cá'anqueze quebe dxezí' lu ne̱'e̱ benne' bíchedxu zá'aque̱' ga na', ne quebe dxu'e̱ lataj benne' ca' dxelaca lazre̱' xelezí' lu ne̱'e̱ benne' caní, ne dxexebéaje̱' le̱' ládujla benne' ca' zaj nazrague̱' chee̱ Dios.
11 Lue', bi nazrí'ite̱ lazra', quebe gunu' lue' ca naca da cale̱la da dxelún benne' caní. Be̱n ca naca da xrlátaje. Bénnea' dxune̱' da xrlátaje naque̱' chee̱ Dios, san nu benne' dxune̱' da cale̱la, quebe ne gúnbeaqueze̱' Dios.
Da xrlátaje da dxun benne' le̱' Demetrio
12 Xúgute̱ benne' dxelenné̱' da chawe' ca naca da dxun Demetrio, na' da líqueze naca bea na ca dxune̱'. Cá'anqueze netu' dxixruj beantu' ca naca da dxune̱', na' lue' nézqueznu' dxuchálajntu' da li.
Dizra' bze̱be
13 Dé̱le̱'e̱ da dxal-la' guchálajle̱na' lue', san quebe dxaca lazra' guzúaja' na lu xícheze, 14 lawe' da dxebeza lazra' lé'ete̱quezda' lue'. Nadxa guchálajdxu caníqueze.
15 Dxenaba' lau Dios sua zrize lazrda'u. Bi bíchedxu zaj zra' nigá dxulugape̱' lue' diuzre. Bgapa lue' diuzre tu tu benne' bíchedxu zaj zre̱'e̱ naga zu'. Ca'an gaca na.