7
Dxexeche̱be Esteban lau benne' xu'u lawe' ca'
Nadxa bxruze blau bche̱be̱' Esteban:
―¿Zaj naca da li da caní?
Na' Esteban beche̱be̱':
―Le'e, benne' gula, ne le'e biche ljwezra', le xene. Xradxu zue̱' xabáa ble'e lawe̱' lau xra xrtáudxu Abraham gate ne zue̱' lu xe̱zr la xu Mesopotamia, nédxudxa gate quebe ne xezé̱'e̱ cheajxezúe̱ xe̱zre Harán. Dios guzre̱' le̱': “Bsan lázriu' ne xúgute̱ xrtia ljwezru', na' guxíaj lu xe̱zr la xu da gulé'eda' lue'.” Nadxa Abraham guzé̱'e̱ lu xe̱zr la xu Caldea, xeajsúe̱' xe̱zre Harán. Ca gudé gute xra Abraham, Dios guché̱'e̱ Abraham lu xe̱zr la xu nigá, naga zrale le'e na'a. Dios quebe bi bnézruje̱' chee̱ Abraham naga sue̱' lu xe̱zr la xu nigá, ne naga gune̱' lizre̱', san guche̱be lazre̱' gunézruje̱' le̱' xe̱zr la xu nigá, na' gate te gate le̱', na' gaca na chee̱ zrí'ine̱', lácala lu zra na' quebe ne galaj nu zri'ine Abraham. Cá'anqueze Dios guzre̱' le̱' xelezúa zri'ine zre sue̱' ca benne' zitu' tu lu xe̱zr la xu chee̱ benne' xula, ne xelaque̱' benne' zaj nada'u, na' xuluzálaje̱' le̱' tapa gaxúa iza. Cá'anqueze guzre Dios le̱': “Neda' chuga' ca gaca chee̱ xe̱zr la xu na' guchine na zri'ine zre su', na' te na' xelexedxúaje̱' ga na', ne xelúe lá'ane̱' neda' lu xe̱zr la xu nigá.” Dios be̱ne̱' tu xel-la' wezría nen Abraham, na' gunná bé'ene̱' le̱' chugu látedu weaj be̱la' chee̱ benne' biu ca' lu be̱l-la' dxen chee̱', tu da guzúa chuchu na xel-la' wezría na'. Chee̱ le̱ na' gate gulaj Isaac, zri'ine Abraham, guchugue̱' látedau' be̱la' chee̱ be̱l-la' dxen chee̱ Isaac gate gúquebe' xrunu' zra, na' cá'anqueze be̱n Isaac chee̱ zrí'ine̱', Jacob, ne cá'anqueze be̱n Jacob chee̱ zrí'ine̱' ca', benne' ca' gulaque̱' xra chazrinnu cue' benne' Israel.
’Zri'ine Jacob na', benne' ca' zaj naque̱' xra xrtáudxu, gulaque̱' xa lazre' chee̱ bi biche̱' José, na' belutie̱-be' chee̱ chu'ube' lu na' benne' guchínene̱'-be' lu xe̱zr la xu Egipto. Dios guzúale̱ne̱' José, 10 na' bselé̱'-be' lu xúgute̱ da zi' da xa'. Bnézruje̱'-be' xel-la' dxéajni'i, na' be̱n Dios bezaca ba lázrele̱ Faraón José na'. Faraón nigá guque̱' wenná bea lu xe̱zr la xu Egipto, na' bzue̱' José gácabe' benne' xu'u lu ne̱'e̱ xe̱zr la xu Egipto na', ne benne' walizre Faraón na'.
11 ’Nadxa guca gubina' du ca naca xe̱zr la xu Egipto, ne ca naca xe̱zr la xu Canaán, na' xra xrtáudxu ca' quebe bi belezrélene̱' da xelawe̱'. 12 Gate ben Jacob de̱ zrua' xtila lu xe̱zr la xu Egipto, na' gusel-le̱' na' zrí'ine̱' ca', benne' ca' zaj naque̱' xra xrtáudxu. Da nigá guca na da nedxu lasa xjaque̱' Egipto. 13 Da gudxupe' lasa xjaque̱' na', José ble'e lawe̱' benne' biche̱' ca', na' ca'an guca guneze wenná bea chee̱ Egipto ga benne' José na'. 14 Nadxa José gunná bé'ene̱' xeajlexrí'e̱ xre̱', ne ca naca xrtia ljwezre̱', zaj naque̱' ga xun chínue̱'. 15 Ca'an guca, Jacob xeajsúe̱' Egipto naga gutie̱', ne naga gulátequeze xra xrtáudxu ca'. 16 Ca gudé na' belú'e̱ be̱l-la' dxen gate chee̱ benne' ca' lu xe̱zre Siquem, naga bulucache̱' le̱' lu ba da zua na lu xe̱zr la xu na' da guzí' Abraham nen dumí da gudízruje̱' bi ca' zri'ine Hamor lu xe̱zre Siquem na'.
17 ’Gate ba zua gagu zra gaca li da guche̱be lazre' Dios da na' be̱n chúchue̱' lau Abraham, na' benne' Israel zaj zre̱'e̱ xe̱zr la xu Egipto gulánle̱'e̱. 18 Nadxa guzú lau dxenná bea tu wenná bea lu xe̱zr la xu Egipto, benne' quebe núnbe'e̱ José. 19 Wenná bea nigá guzí xe̱'e̱ benne' ljwézredxu, ne bzálaje̱' xra xrtáudxu ca', na' gunná bé'ene̱' le̱' cheajlecá'ane̱'-be' bidu dxe'ene chee̱' ca' chee̱ xelátebe'. 20 Lu zra ca' gulaj Moisés, ne gúcabe' tu bidau' bezaca ba lazre' Dios chee̱be', na' xra xrnabe' bulusegule̱'-be' lizre̱' chunna beu'. 21 Gate bzrin zra zxal-la' cheajlega'ane̱'-be', na' bi nu'ula chee̱ wenná bea na' bequé̱'e̱-be', ne bsegule̱'-be' ca zrí'inequeze̱'. 22 Chee̱ le̱ na', Moisés guzé̱debe' ca naca xel-la' sina chee̱ Egipto, na' gúcabe' tu benne' nape̱' xel-la' dxenná bea ca naca da gunné̱', ne da be̱ne̱'.
23 ’Gate bzrie̱' chua iza, Moisés guca lazre̱' cheajnné̱'e̱ benne' ljwezre̱', benne' Israel ca'. 24 Blé'ene̱' tu benne' Egipto dxu'e̱ tu benne' Israel. Chee̱ gúcale̱ne̱' benne' na', ne chee̱ bebéaj lazre̱' bénnea', be̱tie̱' benne' Egipto na'. 25 Moisés gúquene̱' benne' lazrie̱', benne' Israel ca', xeleque bé'ene̱' Dios guselé̱' benne' ca' ne̱ chee̱ le̱'. Benne' ca' quebe guleque bé'ene̱' na. 26 Zra xula Moisés blé'ene̱' chupa benne' Israel dxeledil-le̱', na' lawe' da guca lazre̱' xelezrá zrie̱' benne' ca', na' guzre̱' le̱': “Le'e nácale biche ljwézrele. ¿Bizr chee̱ na' dxue ljwézrele?” 27 Nadxa benne' na' dxu'e̱ benne' ljwezre̱' bzrigue̱' Moisés, na' guzre̱' le̱': “¿Nu bzua lue' ca benne' xíchaje̱ chee̱ntu' chee̱ guchi'u ca da dxuntu'? 28 ¿Dxaca lazru' gutiu' neda' ca be̱nu' neaje, be̱tiu' benne' Egipto na'?” 29 Ca ben Moisés da nigá, na' bzrúnnaje̱' zexíaje̱' lu xe̱zr la xu chee̱ benne' Madián ca'. Na' guzúe̱' ca tu benne' zitu', na' bchaga ná'le̱ne̱' nu'ula, na' gulaj chupa zrí'ine̱'.
30 ’Ca gudé chua iza, gate zue̱' le̱'e̱ xixre' lawe' lataj da zua na gagu lu xi'a Sinaí, na' ble'e lau tu gubáz chee̱ xabáa le̱' tu lu xi' da dxe' lu xeche' bisigá. 31 Moisés bzrebe̱' ca naca da blé'ene̱', san gate gubigue̱' chee̱ le'e xánnene̱', benne̱' chi'i Xránadxu, dxenné̱': 32 “Neda' naca' Dios chee̱ xra xrta'u ca', Dios chee̱ Abraham, ne Dios chee̱ Isaac, ne Dios chee̱ Jacob.” Nadxa Moisés guzú lau dxezrízie̱' lu xel-la' dxezrebe, na' quebe bexázrjene̱' nne̱'e̱. 33 Xránadxu guzre̱' le̱': “Guleaj zrelu' xu'u ni'u lawe' da naca lá'azxa lataj naga dxeléaju'. 34 Neda' ba ble'eda' ca naca da dxelezaca zi' bénneache chia' zaj zre̱'e̱ lu xe̱zr la xu Egipto. Dxenda' ca dxelebezre xache̱', ne ba bla'a chee̱ guselá' benne' ca'. Gudá lue', sel-la' lue' lu xe̱zr la xu Egipto.”
35 ’Lácala benne' ca' buluzúe̱' Moisés chalá'ala, gulé̱'e̱ le̱': “¿Nu bzua lue' ca benne' xíchaje̱ chee̱ntu' chee̱ guchi'u ca da dxuntu'?” Dios gusel-le̱' le̱' ca benne' xíchaje̱, ne benne' guselá le̱', ne̱ chee̱ gubáz chee̱ xabáa na' ble'e lawe̱' le̱' lu xeche' bisigá. 36 Moisés na' bebéaje̱' xra xrtáudxu ca' lu xe̱zr la xu Egipto, ne be̱ne̱' xel-la' waca ca', ne da gulunna bea na da be̱ne̱' lu xe̱zr la xu na', ne lu nísadau' Xrna, ne le̱'e̱ xixre' lawe' lataj da chua iza na'. 37 Moisés nigáqueze guzre̱' benne' Israel ca': “Dios sel-le̱' tu benne' guchálaje̱' waláz chee̱', benne' gálaje̱' ládujla xrtia ljwézrele le'e, ca gusel-le̱' neda'. Chee̱ Le̱' le xen.” 38 Cá'anqueze Moisés nigá, bénnea' guzúale̱ benne' ca' le̱'e̱ xixre' lawe' lataj, tu zren nen gubáz chee̱ xabáa na' bchálajle̱ le̱' lu xi'a Sinaí, guzúale̱ne̱' xra xrtáudxu ca', ne guzi'e̱ dizra' chee̱ xel-la' nabán chee̱ bdee̱' na chee̱ntu'.
39 ’Xra xrtáudxu ca' quebe gulaca lazre̱' xuluzúa dizra' chee̱ Moisés, san buluzúe̱' le̱' chalá'ala, ne gulaca lazre̱' xelexezrine̱' Egipto. 40 Gate cabí zue̱' Moisés ga na' gulé̱'e̱ Aarón: “Dxaca lázrentu' gunu' dios ca' chee̱ xelebía lawe̱' launtu', lawe' da quebe nézentu' bi guca chee̱ Moisés, bénnea' bebéaje̱' netu' lu xe̱zr la xu Egipto.” 41 Nadxa belune̱' tu bedáu' guca na ca tu bé̱zredau', ne belutie̱' be̱ xíxre'du ca' lau bedáu' na', ne gulebene̱' chee̱ da zaj nune̱'. 42 Nadxa Dios becuase̱' nen benne' ca', na' be̱'e̱ le̱' lataj belúe lá'ane̱' belaj zaj zria zran xabáa. Ca'an naxúaj na lu xiche chee̱ benne' ca' buluchálaje̱' waláz chee̱ Dios. Dxelenné̱':
Le'e, benne' Israel ca', ¿guzríale-ba' chia' neda' be̱ xíxre'du ca' bé̱tele
dute̱ chua iza gate na' guzúale le̱'e̱ xixre' lawe' lataj?
43 ¡Cabí! Bíale xudau' xide zra be̱ xixre' chee̱ dios chee̱le, Moloc,
ne xudau' chee̱ belaj nazí le na Renfán, dios chee̱le,
bedáu' ca' bé̱nquezle le'e chee̱ be̱ lá'anale na.
Chee̱ le̱ na' cuéaja' le'e lu xe̱zr la xu chee̱le,
ne sel-la' le'e dédedxa ca naga dxe' Babilonia.
44 ’Le̱'e̱ xixre' lawe' lataj na' xra xrtáudxu ca' belune̱' tu xudau' xide naga buluzrá chawe̱' blaga' xiaj naga naxúaj da nadxixruj bea na. Belune̱' na ca naca da ble'e Dios Moisés, gate guzre̱' le̱' gune̱' na ca naca da na' ba blé'ene̱'. 45 Zri'ine xra xrtáudxu ca' belexaca lu ne̱'e̱ xudau' xide na', na' belú'e̱ na gate belezrine̱' lu xe̱zr la xu nigá nen Josué, chee̱ belequé̱'e̱ xe̱zr la xu nigá lu na' benne' xe̱zr la xu ca' zaj zre̱'e̱ nigá, benne' ca' Dios bebéaje̱' le̱' chee̱ bnézruje̱' xe̱zr la xu nigá chee̱ xra xrtáudxu ca'. Ca'an guca ca bzrinte̱ zra ca' zua David. 46 Wenná bea David na', Dios bezaca ba lazre̱' chee̱', na' guca lazre' David gune̱' tu xudau' naga sua Dios chee̱ Jacob. 47 Salomón, zri'ine David, be̱ne̱' lizre Dios na'. 48 Dios szrente̱ quebe zue̱' lu xudau' ca' da zaj nun bénneache. Caní gunná tu benne' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios, gunné̱':
49 Xabáa naca lataj naga dxe'a,
na' xe̱zr la xu naca na naga nuléaj ni'a.
¿Ájazra naca xu'u gunle le'e chia'? dxenná Xránadxu.
¿Ájazra naca lataj naga dxal-la' xezí' lazra'?
50 ¿Quegá neda' bé̱nqueza' da ca'?
51 Nadxa gunná Esteban:
―Le'e nácaquezle lázxdau zide', ne zria nágale, ne lázrdaule ca zaj naca chee̱ benne' quebe zaj núnbe'e̱ Dios, quebe dxezile xrtizre̱'. Dxedábagaquezle Be' Lá'azxa. Nácale ca gulaca xra xrtáule ca'. 52 Xra xrtáule ca' buluzría xi'e̱ xúgute̱ benne' ca' buluchálaje̱' waláz chee̱ Dios. Belutie̱' benne' ca' buluchálaje̱' nédxudaute̱ ca dxal-la' gaca chee̱ benne' xrlátaje nigá, na' gate ble̱'e̱, lé'equezle bdele Le̱' lu na' benne' ca' guledábague̱' Le̱', ne bé̱tele Le̱'. 53 Le'e guzile da nadxixruj bea na da be̱nna gubáz chee̱ xabáa dxi'u, san quebe dxuzúale dizra' chee̱ na.
Dxelutie̱' Esteban
54 Gate belén benne' ca' da caní, na' gulagu lazxe̱' lu xel-la' dxelezrá'a Esteban. 55 Nadxa Esteban, zúale̱ Be' Lá'azxa le̱', gunné̱'e̱ xabáa, ne blé'ene̱' xel-la' szren chee̱ Dios, na' Jesús ze̱' chalá'a xabe̱la chee̱ Dios. 56 Nadxa gunné̱':
―Le nna'xque, dxelé'eda' naxalaj xabáa, na' Benne' Gulje̱' Bénneache ze̱' chalá'a xabe̱la chee̱ Dios.
57 Benne' ca' bulusézxuje̱' nague̱', na' gulebezre xe̱'e̱, ne xeajlechía che̱'e̱ Esteban na'. 58 Na' belebéaje̱' le̱' lu xe̱zre na', naga belú'e̱ le̱' xiaj. Na' benne' ca' gulenné̱' chee̱ Esteban bulucá'ane̱' zra lane̱' lu na' tu benne' cuide' le̱' Saulo. 59 Dxácate̱ dxuluzríe̱' le̱' xiaj, Esteban na' bláwizre̱' Dios, gunné̱':
―Xrana' Jesús, bezí' lu na'u be' nácaqueza'.
60 Gudé na' bzu zribe̱', na' gunné̱' zizraj:
―Xran, quebe gusebagu' benne' caní dul-la nigá.
Ca bexuzre gunné̱' ca', na' gutie̱'.