4
Da dxaca lazra' nnia' naca na da nigá: Dxácate̱ ne naca bidau' bi na' gaca chee̱be' da naca chee̱ xrabe', nácabe' ca bi nada'u xu'ube' lu na' xránabe', lácala da li gácabe' xrane xúgute̱ da de̱ lizre xrabe'. Xu'ube' lu na' benne' dxulusé̱dene̱'-be', ne lu na' benne' ca' xu'u lu ne̱'e̱ da naca chee̱be', cadxa zrin zra gulé'e xrabe' da li nácabe' zrí'ine̱'. Cá'anqueze dxaca chee̱dxu. Gate ne nácadxu ca bidau', xú'udxu lu na' xúgute̱ da dxelenná bea na lu xe̱zr la xu nigá. Gate bzrin zra ba ble'e lau Dios, na' gusel-le̱' Zrí'ine̱', gúlajbe' ne̱ chee̱ tu nu'ula, na' guxú'e̱ lu na' da bdxixruj be'e Moisés. Ble̱'e̱ bselé̱' benne' zaj xu'e̱ lu na' da nadxixruj bea na, chee̱ gaca si' lu na' Dios dxi'u ca zrí'inequeze̱'.
Lawe' da ba nácale bi chee̱ Dios, Le̱' gusel-le̱' Be' Lá'azxa chee̱ Zrí'ine̱' lu xichaj lázrdaule, na' dxenná Be' na': “Abba”, da zéaje̱ na: Xrae. Ca'an naca, ba nácadxu bi chee̱ Dios, ne québedxa nácadxu ca benne' zaj nada'u lu na' da bdxixruj be'e Moisés. Na' lawe' da nácadxu bi chee̱', Dios gunne̱' dxi'u da de̱ chee̱n'. Caní naca lawe' da nácadxu Cristo tuze.
Pablo dxe'e̱ gunne xue chee̱ bi ca' chee̱ Cristo
Da líqueze, gate quebe ne gúnbeale Dios, gúcale benne' zaj nada'u chee̱ dios ca', da' quebe zaj nácaqueze dios. Na'a gate ba núnbeale Dios, u nnadxu, Dios na' núnbe'e̱ le'e, ¿ájazra gunle xexú'ule xecha lasa lu na' da dxelenná bea na lu xe̱zr la xu nigá, da ca' quebe zaj zaca? 10 Le'e ne dxapa ba lá'anale bal-la zra ca', ne bal-la beu' ca', ne tu tu iza ca'. 11 Dxezrébele̱'a be̱na' zrin níteze ládujla le'e gate bzenda' le'e dizra' chawe' chee̱ Cristo.
12 Bi bícha'dau', dxata' xúeda' le'e gácale ca naca' neda', québedxa xu'a lu na' da nadxixruj bea na, lawe' da gúcaqueza' neda' ca nácale le'e. Quegá bi da cale̱la be̱nle chia' neda'. 13 Ba nézquezle gate nédxudau' bzenda' le'e dizra' chawe' chee̱ Cristo. Guca na gate na' guxu'a tu xízrawe̱'. 14 Xízrawe̱' na' guca na da gusegute na le'e, san le'e quebe begútele neda', ne quebe bzúale neda' chalá'ala, san guzí' lu na'le neda' ca tu gubáz chee̱ xabáa chee̱ Dios, u ca nácqueza' Jesucristo. 15 ¿Bizra guca chee̱ xel-la dxebé da guzúale? Waca nnia' tu da xecá'ana le'e chawe', la naca da guzéquele gunle, bebéajte̱le xiaj láuquezle, chee̱ gúnnale na neda'. 16 Na'a, ¿bexaca' ca tu benne' dxecuídene̱' le'e lawe' da gucha' le'e da li?
17 Benne' ca' dxelaca lazre̱' chugu lu be̱la' chee̱le da na' dxulé'e na, dxe'e̱ gunne xue chee̱le le'e, san quegá chee̱ xegá'anale chawe'. Da dxelaca lazre̱' naca na xulucuase̱' le'e nen netu' chee̱ cuele gunne xue chee̱ le̱'. 18 Naca chawe' cuedxu gunne xue chee̱ benne' xula chee̱ xegá'ane̱' chawe', ne quegaze gate zúale̱na' le'e. 19 Zrí'ina'dau', naca chia' ca zua' lu xel-la dxudía ne̱ chee̱le ca dxaca chee̱ tu nu'ula ba zua sane̱' bidau', ne wabédxequeza' gunne xue chee̱le cadxa gulé'e lau da li dxenná bea Cristo lu xichaj lázrdaule. 20 Dxezé̱ lazra' súale̱na' le'e ná'aqueze chee̱ gaca guchálajle̱na' le'e xezícadxa dizra' lawe' da dxezí'ale̱'a gunne xue.
Da dxusede dxi'u ca guca chee̱ Sara, ne chee̱ Agar
21 Le'e na', dxaca lázrele chu'ule lu na' da bdxixruj be'e Moisés, le xeché̱bexque da nigá: ¿Quebe ne xénnele ca dxenná da nadxixruj bea na? 22 Dxenná na gulezrá' chupa zri'ine Abraham. Tube' gúcabe' zri'ine zrú'ulaqueze̱', nu'ula quebe nada'u. 23 Zri'ine nu'ula nada'u gúlajbe' cáte̱ze dxelalaj xúgute̱ bidau', na' zri'ine nu'ula quebe nada'u gúlajbe' chee̱ guca li ca da guche̱be lazre' Dios. 24 Da nigá naca na ca tu da dxulé'e na. Dxúpate̱ nu'ula caní dxululé'ene̱' ca zaj naca chupa xel-la wezría. Tu xel-la wezría nigá naca na da bnezruj Dios Moisés lu xi'a Sinaí, da na' dxulé'e Agar. Benne' ca' zaj xu'e̱ lu na' xel-la wezría nigá dxelálaje̱' ca benne' zaj nada'u. 25 Cá'anqueze dxulé'e Agar da naca chee̱ xi'a Sinaí da zua na ga nababa Arabia, Cá'anqueze xi'a nigá dxulé'e na ca naca Jerusalén lu zra na'a zra lawe' da zaj naca benne' chee̱ xe̱zre nigá ca benne' zaj nada'u tu zren nen zrí'ine̱' ca'. 26 Benne' zaj nababe̱' Jerusalén chee̱ xabáa quebe zaj naque̱' benne' zaj nada'u, na' dxi'u nácadxu ca zri'ine benne' ca'. 27 Lu dizra' lá'azxa, naxúaj na ca naca chee̱ benne' zaj nababa Jerusalén chee̱ xabáa na', da dxenná na:
Gubé lue', nu'ula wizre, lue' quebe nu chilá' zri'inu'.
Gudxezre xa'a lu xel-la dxebé, lue' quebe núnbe'u xel-la dxudía
chee̱ xel-la dxezán bidau'.
Nu'ula quebe guzán bidau' gate guque̱' cuide' waxandxa zrí'ine̱'
quézcala zri'ine nu'ula zúale̱ne̱' benne' chee̱'.
28 Le'e, bi bícha'dau', nácadxu ca Isaac. Nácadxu zri'ine Abraham, bi ca' guche̱be lazre' Dios gunézruje̱' le̱'. 29 Na'a ca guca lu zra na', Ismael, zri'ine Abraham na', bi gúlajbe' ca dxelalaj xúgute̱ bidau', gudáu zi' xúzrebe' Isaac, zri'ine Abraham na', bi gúlajbe' ne̱ chee̱ Be' chee̱ Dios, cá'anqueze dxaca na na'a. 30 Na'a ¿bizra dxenná dizra' lá'azxa? Dxenná na: Bebéaj chalá'ala nu'ula nada'u tu zren nen zrí'ine̱' lawe' da quebe gaca chee̱ zri'ine nu'ula nada'u sibe' da dxal-la' si' zri'ine nu'ula quebe nada'u. 31 Ca' naca na, bi bicha', quebe nácadxu ca Ismael, zri'ine nu'ula nada'u, san nácadxu ca Isaac, zri'ine zru'ula Abraham, nu'ula quebe nada'u.