8
Jesús naque̱' bxruze blau chee̱dxu
Da naca blaudxa chee̱ da caní dxennantu' naca na da nigá: Zua tu bxruze blau chee̱dxu caní, Bénnea' dxe'e̱ chalá'a xabe̱la chee̱ lataj blau chee̱ Dios xabáa, ne naque̱' bxruze blau dxune̱' zrin lu lataj lá'azxa li, da be̱n Xránadxu, quegá bénneache. Xúgute̱ bxruze blau nuzúa Dios le̱' chee̱ xelegú'e̱ guna' lau Dios, ne xelútie̱' béadu ca' lau Dios. Chee̱ le̱ na' dxun na ba xen bi guzúa Cristo lau Dios. La zua Cristo xe̱zr la xu nigá, quebe gaque̱' bxruze lawe' da ne zaj zra' bxruze ca' dxelegú'e̱ guna' ca nadxixruj bea da bde Moisés. Zrin dxelún bxruze caní naca na ca tu da dxulé'eze na, ne ca tu zrúlaze chee̱ da na' zua xabáa. Nezdxu naca na tu da dxulé'eze lawe' da gunná Dios, guzre̱' Moisés gate ba zue̱' gune̱' lataj lá'azxa: “Bxue xanne' gunu' xúgute̱ na cáte̱ze naca da ble'eda' lue' lu xi'a na'.” Na'a bxruze blau chee̱dxu nigá dxune̱' tu zrin zácadxa lawe' da naque̱' wedé dizra' chee̱ tu xel-la' wezría cháwedxa, da nun Dios ne̱ chee̱ da ca' guche̱be lazre̱' da zaj naca na cháwedxa.
La guca li lazre' xel-la' wezría da be̱ne̱' nedxu, quebe be̱n na ba xen gune̱' xel-la' wezría gudxupe' na'. Gate Dios gudil-le̱' benne' ca' zaj naque̱' bi che, gunné̱':
Dxenná Xránale: Wazrín zra
gate guna' tu xel-la' wezría cube
nen benne' Israel ca', ne benne' Judá ca'.
Quebe gaca na ca guca xel-la' wezría
da be̱na' nen xra xrtaule ca' gate becá'a ne̱'e̱,
ne bebéaja' benne' ca' lu xe̱zr la xu Egipto.
Caní guna' lawe' da quebe buluzúe̱' dizra'
xel-la' wezría da nuna',
na' chee̱ le̱ na' guleaj xichja' benne' ca'.
Da ni dxenná Xránale.
10 Xel-la' wezría guna' nen benne' Israel ca'
ca te chee̱ lu zra caní gaca na caní, dxenná Xránale:
Guzúa' da gudxixruj be'a lu xichaj lázrdau benne' ca',
ne guzúaja' na lu lázrdawe̱'.
Nadxa gaca' neda' Dios chee̱ benne' ca',
na' le̱' xelaque̱' bi chia' ca'.
11 Quebe gun na ba xen xuluse̱de ljwezre̱',
ne quegá nu benne' xe̱'e̱ bi biche̱': Be̱nbea Xránadxu.
Xúgute̱' xelúnbe'e̱ neda',
benne' cá'aze, ne benne' blau.
12 Gunite lawa' chee̱ benne' ca'
ca naca da cale̱la da zaj nune̱',
ne québedxa cheajsá lazra' chee̱ dul-la da zaj nune̱'.
13 Gate dxuchalaj Dios chee̱ tu xel-la' wezría cube, naca na lawe' da ba gunné̱' chee̱ da nedxu naca na da gula, na' da ba dxaca na da gula, ne da gulasa la xenítete̱ na.