3
Ca naca chee̱ lúzredxu
Benne' bícha'dau', quebe dxal-la' gun cuínale benne' dxuluse̱de dizra' chee̱ Dios, lawe' da nézele ca gun Dios, guchi'a xánnedxe̱' chee̱ da dxundxu dxi'u, dxuchálajdxu xrtizre̱'. Xúgute̱dxu dxúnle̱'e̱dxu da cale̱la. Che nu benne' quebe bi da cale̱la dxune̱' ca naca da dxuchálaje̱', naque̱' benne' li lazre', na' wazéquene̱' nna be'ene̱' ca nácaqueze be̱la' dxen chee̱'. Gate dxugú'udxu xia dxu'a bzrina' chee̱ gunba' da dxaca lazrdxu, wazéquedxu nna be'edxu dute̱ba'. Le na' xque ca naca chee̱ da ca' dxeledán lawe' nísadau'. Lácala zaj naca na da zri'a, na' be' da dxuzriga na le̱ na dxácale̱'e̱ na, benne' dxusé̱'e̱ na dxuchínene̱' tu xágadauze, na' dxenná be'ene̱' na chee̱ cheaj na naga dxaca lazre' le̱'. Cá'anqueze naca chee̱ lúzredxu. Naca na tu da dauze da naca chee̱ be̱la' dxen chee̱dxu, na' da zrente̱ da dxenná na. Tu xí'dauze waca guzezxe na tu xi'a zren. Lúzredxu naca na ca tu xi'. Lúzredxu naca na ca tu xe̱zr la xu sban da zua lu be̱la' dxen chee̱dxu, ne dxuxrinnaj na du ca nácadxu. Zúale̱ ca tu xi' lúzredxu da za' lataj ba xa', ne naca na ca tu da dxegú'u na xi' ca naca xúgute̱ da dxundxu. Wazeque' nu benne' nna bé'ene̱' xúgute̱ be̱ xixre' ca', ne be̱ zaj zua xrila, ne be̱ snia ca', ne be̱ zaj zra' lu nísadau', ne ba gunná bé'ene̱'-ba'. Quebe nu benne' dxezéquene̱' nna bé'ene̱' dute̱ da dxenná luzre̱'. Naca na tu da cale̱la da quebe dxue na lataj nu nna be'e le̱ na, ne naca na ca tu be̱ snia, be̱ dxúteba' bénneache ca'. Nen lúzredxu níqueze dxue lá'anadxu Xradxu Dios, ne nen le̱ na dxenné̱quezdxu da cale̱la chee̱ bénneache, benne' ca' nun Dios na' lu'a le saca Lé̱queze̱'. 10 Lu dxú'adxu ná'queze dxeledxúaj da xrlátaje ne da cale̱la. Benne' bícha'dau', da nigá quebe dxal-la' gaca na ca'. 11 ¿Waca galaj nisa chawe' ne nisa sla' lu tuze beaj? 12 Benne' bícha'dau', ¿waca tu xaga higo cuía na da zixre chee̱ xaga olivo? ¿Waca tu lba uva cuía na da zixre chee̱ xaga higo? Cá'anqueze, tu beaj quebe gaca gunna na nisa xene', ne nisa zri lazre'.
Xel-la' sina da naca li lazre'
13 Che zua tu benne' ládujla le'e naque̱' benne' sina, ne dxéajni'ine̱', dxal-la' gulé'ene̱' na ne̱ chee̱ da chawe' da dxune̱' dute̱ xel-la' dxexruj lazre' chee̱' da dxunezruj xel-la' sina le̱'. 14 Che zua lu lázrdaule xel-la' zre'e lazre' ne xel-la' xa lazre', quebe dxal-la' gucá'ana szren cuínale ca naca xel-la' sina chee̱le lawe' da caní nne̱le da we̱n lazre' chee̱ da naca da li. 15 Xel-la' sina caní quebe naca na chee̱ Dios. Naca na chee̱ xe̱zr la xu nigá, ne chee̱ bénneache, ne za na lu na' da xriwe̱'. 16 Naga zua xel-la' zre'e lazre' ne xel-la' xa lazre', na' zaj zra' benne' wechacha ca', ne dxelune̱' xúgute̱ da cale̱la. 17 Benne' zaj nape̱' xel-la' sina da dxunna Dios zaj naque̱' du lazre', ne zren lazre', ne dxe'ene lazre', ne dxexruj lazre'. Dxelexache lazre' ljwezre̱', ne dxelune̱' da chawe'. Zaj naque̱' li lazre' ne quebe dxelune̱' cúzreze da chawe'. 18 Benne' dxelebeche zrie̱' da ba xa' dxelune̱' tu zrin da naca ca tu binne da dxunna na da chawe'.