3
Jesús dxuchálajle̱ne̱' Nicodemo
Zua tu benne' xudau' fariseo le̱' Nicodemo. Naque̱' benne' blau láwela benne' judío ca'. Benne' nigá guxíaje̱' xeajnné̱'e̱ Jesús chizrela, na' guzre̱' Le̱':
―Benne' Wese̱de, nézentu' Dios nasel-le̱' Lue' chee̱ gusé̱denu' netu' lawe' da quebe nu benne' gaca gune̱' ca zaj naca xel-la' waca zrente̱ da dxunu' Lue' che quebe zúale̱ Dios le̱'.
Nadxa Jesús guzre̱' le̱':
―Da li dxapa' lue', nu benne' quebe gálaje̱' xecha lasa quebe gaca gaque̱' tuze benne' ca' dxenná be'e Dios.
Nicodemo bche̱be̱' Jesús:
―¿Ájazra gaca xexalaj tu benne' ba naque̱' gula? ¿Waca xexu'e̱ le̱'e xrne̱'e̱ chee̱ gálaje̱' xetú?
Jesús beche̱be̱':
―Da li dxapa' lue', nu benne' quebe gálaje̱' ne̱ chee̱ nisa chee̱ xrtizra' Dios, ne ne̱ chee̱ Be' Lá'azxa, quebe gaca chu'e̱ naga dxenná bea Dios. Benne' nálaje̱' lu ni'a lu na' bénneache, naque̱' bénneacheze. Nu benne' nálaje̱' ne̱ chee̱ Be' Lá'azxa, naca ban bénnea' ne̱ chee̱ Be' Lá'azxa. Quebe xebánenu' lawe' da dxapa' lue', dxun na ba xen gálaju' xecha lasa. Gátete̱ze dxaca be'. Dxennu' ca schaga da dxun na, na' quebe nézenu' gala za na, ne gala zeaj na. Cá'anqueze naca chee̱ benne' zaj nálaje̱' ne̱ chee̱ Be' Lá'azxa. Gaca le'enu' da ba nun Be' na' lu xichaj lázxdau bénnea', na' quebe dxelé'enu' ájala dxun Be' na'.
Nadxa Nicodemo bche̱be̱' Jesús:
―¿Ájazra gaca da caní?
10 Beche̱be Jesús:
―Lue' nacu' tu benne' wesé̱de blau ládujla benne' Israel ca', na' ¿quebe nézenu' da caní? 11 Da li dxapa' lue', netu' dxuchálajntu' ca naca da nézentu', ne dxexeché̱bentu' ca da blé'entu', na' le'e quebe dxéajle̱le da dxe̱ntu' le'e. 12 Che quebe dxéajle̱le chia' gate dxuchálajle̱na' le'e ca naca chee̱ da dxaca lu xe̱zr la xu nigá, ¿ájazra gaca chéajle̱le chia' che guchálajle̱na' le'e chee̱ da dxaca xabáa?
13 ’Quebe ne cuen tu benne' xabáa chee̱ lé'ene̱' ca dxaca na'. Tuze Bénnea' bétaje̱' xabáa, Bénnea' naca' neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, naca' Bénnea' zúaqueze̱' xabáa. 14 Ca be̱n Moisés, bde̱'e̱ tu be̱la' xia le̱'e̱ xaga naga zua le̱'e̱ xixre' lawe' lataj, cá'anqueze neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, wuludá'queze̱' neda' tu le̱'e̱ xaga, 15 chee̱ quebe xelebía xi' nu benne' xeléajle̱'e̱ chia'. Zrué'e bénnea' xel-la' nabán da zeajlí canna.
Dios dxezrí'i lazre̱' bénneache
16 Dios dxezrí'i lázrele̱'e̱ne̱' bénneache, na' chee̱ le̱ na' bdee̱' Zrí'ine̱' tu licha' chee̱ quebe xelebía xi' nu benne' dxeléajle̱'e̱ chee̱'. Zrué'e bénnea' xel-la' nabán da zeajlí canna. 17 Dios gusél-le̱' Zrí'ine̱' lu xe̱zr la xu nigá, quegá chee̱ guzría xi'e̱ bénneache, san chee̱ guselé̱' bénneache.
18 Bénnea' dxéajle̱'e̱ chee̱ Zri'ine Dios quebe naca chee̱' cuía xi'e̱, san nu benne' quebe dxéajle̱'e̱ chee̱' ba naca chee̱' cuía xi'e̱ lawe' da quebe dxéajle̱'e̱ chee̱ Zri'ine Dios, bi tu licha' chee̱'. 19 Benne' ca' quebe dxeléajle̱'e̱ chee̱' ba zaj naca chee̱' cuía xi'e̱ lawe' da gate bla' xel-la' naxaní' lu xe̱zr la xu nigá, beledánedxene̱' da chul-la ca xel-la' naxaní', lawe' da dxelune̱' da cale̱la. 20 Xúgute̱ benne' dxelune̱' da cale̱la dxelecuídene̱' xel-la' naxaní', ne quebe dxelebigue̱' lu xel-la' naxaní', chee̱ quebe gaca bea da cale̱la da dxelune̱'. 21 Benne' ca' dxelune̱' ca naca da li dxelebigue̱' lu xel-la' naxaní' chee̱ gaca bea naca na chee̱ Dios da dxelune̱'.
Da gunná Juan, bénnea' bchue̱' bénneache nisa
22 Gudé na' guxíaj Jesús naga nababa Judea nen benne' ca' dxusé̱dene̱', na' guzúe̱' na' zane' zra nen benne' ca', dxuluchúe̱' bénneache nisa. 23 Cá'anqueze zua Juan lu xe̱zr la xu chee̱ xe̱zre Enón da zua gáguze naga dxe' xe̱zre Salím, dxuchúe̱' bénneache nisa lataj na' lawe' da dé̱le̱'e̱ na' nisa zila, na' belezrín benne' zan naga zua Juan, na' beledxúe̱' nisa. 24 Da nigá guca na nédxudxa gate quebe ne xelegú'e̱ Juan lizre xia.
25 Nadxa bal-la benne' zaj de̱'e̱ Juan gulezú lawe̱' dxulutil-le̱' judío ca' dizra' ca naca chee̱ da dxucá'ana chawe na bénneache lau Dios. 26 Nadxa xeajlegue̱zre̱' Juan:
―Benne' wese̱de, bénnea' ble̱'e̱ naga zu' chalá'a xe̱gu Jordán naga dxalaj gubizra, bénnea' bchálajle̱nu' netu' chee̱', na'a dxuchúe̱' bénneache nisa, na' xúgute̱ bénneache zjácale̱ne̱' Le̱'.
27 Nadxa Juan guzre̱' benne' ca':
―Quegá nu benne' gaca bi gape̱' che quebe gunezruj Dios na chee̱'. 28 Le'e bénquezle gunnía' neda' quebe nácaqueza' neda' Cristo, Bénnea' guche̱be lazre' Dios sel-le̱'. Naca' tu benne' nasel-la Dios chee̱ quia lawa' lau Le̱'. 29 Lu laní chee̱ wechaga na', bénnea' si'e̱ nu'ula wechaga na' naque̱' benne' wechaga na', na' benne' ljwezre benne' wechaga na', bénnea' zue̱' na', ne dxenne̱' chee̱', dxebéle̱'e̱ne̱' gate dxenne̱' da dxuchalaj benne' wechaga na'. Cá'anqueze neda' dxebéle̱'e̱da' lawe' da caní naca' ljwezre Cristo. 30 Le̱' dxal-la' gácadxe̱' szren, na' neda' dxal-la' gácadxa' cá'aze.
Ca naca chee̱ Bénnea' za' xabáa
31 Na' gunná Juan:
―Bénnea' za' xabáa nácadxe̱' blau ca xúgute̱ bénneache. Benne' naque̱' chee̱ xe̱zr la xu nigá naque̱' bénneacheze, ne dxuchálaje̱' ca naca chee̱ da dxaca lu xe̱zr la xu nigáze. Bénnea' ze̱'e̱ xabáa nácadxe̱' szren ca xúgute̱ bénneache. 32 Le̱' dxuchálaje̱' ca naca chee̱ da ba blé'ene̱', ne da ba benne̱' xabaala, na' quebe dxéajle̱' nu benne' chee̱ da dxenné̱'. 33 Che nu benne' dxéajle̱'e̱ chee̱', benne' nigá dxulé'ene̱' naca li ca da dxenná Dios. 34 Bénnea' nasel-la Dios dxuchálaje̱' xrtizra' Dios lawe' da dxunna Dios Le̱' Be' Lá'azxa chee̱' dute̱ ca naque̱'. 35 Xradxu Dios nazrí'ine̱' Zrí'inequeze̱', ne ba bdee̱' lu ne̱'e̱ xúgute̱ da de̱. 36 Nu benne' dxéajle̱'e̱ chee̱ Zri'ine Dios nape̱' xel-la' nabán da zeajlí canna, na' benne' quebe dxuzúe̱' dizra' chee̱ Zri'ine Dios quebe gape̱' xel-la' nabán caní. Wadée̱' lu da ba xa' da gun Dios.