2
Ca guca gate gulaj Jesús
(Mt. 1.18-25)
Ca lu zra na' gate dxenná bea Augusto, benne' xe̱zre Roma, benne' dxenná be'e̱ xúgute̱ cue' xe̱zr la xu, le̱' gunná bé'ene̱' xelú'u lu xiche xúgute̱ benne' zaj zre̱'e̱ xe̱zr la xu. Da nigá naca da nédxudau' gulú'u bénneache lu xiche. Guca caní gate naca Cirenio benne' zaj xu'u lu ne̱'e̱ xe̱zre ca' zaj nababa Siria. Xúgute̱ bénneache dxun na ba xen chjaque̱' lu xe̱zre naga zaj nababe̱' chee̱ xelu'e̱ lu xiche. Chee̱ le̱ na' José guzé̱'e̱ lu xe̱zre Nazaret, da nababa Galilea, chee̱ bzrine̱' lu xe̱zre Belén, da nababa Judea, naga gulaj wenná bea David. Bzrin José na' lawe' da naque̱' xrtia David na'. José guxíaje̱' Belén chee̱ chu'e̱ lu xiche tu zren nen María. María nigá ba naché̱bebe' guchaga ná'ale̱be' José, na' ba bnezruj Dios chee̱be'. Dxácate̱ na' zaj zre̱'e̱ lu xe̱zre Belén, na' bzrin zra san María bidu chee̱'. Lu xe̱zre na' gulaj bidu nedxu chee̱', na' bchele̱'-be' ládxe'du ca', na' gúxrue̱'-be' xu'u naga dxelún chi'e̱ da dxelagu bea ca', lawe' da quebe ga bzrela tu lataj lu xu'u naga che̱'e̱.
Dxuluchálajle̱ gubáz chee̱ xabáa benne' ca' dxuluxúe̱' zrila' ca'
Gagu cuita xe̱zre Belén zaj zra' benne' ca' dxuluxúe̱' zrila' ca', dxelexegá'ane̱' le̱'e̱ xixre' chizrela, dxuluxúe̱' zrila' chee̱' ca'. Naga zaj zre̱'e̱ ble'e lau tu gubáz chee̱ xabáa chee̱ Xránadxu. Na' xel-la naxaní' chee̱ Xránadxu Dios bsaní na naga zaj zre̱'e̱. Ca'an guca, belezrébele̱'e̱. 10 Na' gubáz chee̱ xabáa na' guzre̱' le̱':
―Quebe zrébele, lawe' da dxuzenla' le'e tu dizra' chawe'. Ne̱ chee̱ dizra' nigá xelebéle̱'e̱ xúgute̱ bénneache. 11 Na'a, lu xe̱zre chee̱ David, ba gulaj tu bidau' gácabe' weselá chee̱le. Bi nigá naque̱' Cristo, Xránadxu. 12 Da nigá gaca na tu da gunna bea na chee̱le. Cheajxrácale bidu dxe'ene nigá, dxélabe' ládxe'du ca', ne de̱be' tu xu'u naga dxelún chi'e̱ da xelagu bea ca'.
13 Chadí lau, cuita gubáz chee̱ xabáa na' bululé'e lau zandxa gubáz chee̱ xabáa, dxelúe lá'ane̱' Dios, dxelenné̱':
14 ¡Gaca ba Dios na'ala,
na' lu xe̱zr la xu nigá sua xel-la dxebeza zri lazre' chee̱ bénneache,
benne' dxelune̱' ca da dxaca lazre' Dios!
15 Gate besí'aca gubáz chee̱ xabáa ca', zeajxaque̱' xabáa, nadxa benne' ca' dxuluxúe̱' zrila' gulezú lawe̱' dxelé̱' ljwezre̱' tue̱' xetúe̱':
―Chéajxquedxu lu xe̱zre Belén cheajnnadxu da ba guca, ca da ba gunná Xránadxu Dios, guzre̱' dxi'u.
16 Ca'an guca, besí'aca zé̱zxuje̱', na' xeajlexraque̱' María ne José, ne bidu dxe'ene na', de̱be' xu'u naga dxelún chi'e̱ da xelagu bea ca'. 17 Gate belelé'ene̱' bidu na', na' buluchálajle̱ne̱' benne' ca' ca da gunná gubáz chee̱ xabáa ca da naca chee̱ bidu na'. 18 Na' xúgute̱ benne' ca' belenne̱' da nigá belexebánele̱'e̱ne̱' ca da gulenná benne' caní. 19 María bcache̱' da nigá lu xichaj lázrdawe̱', na' blaba lazre̱' ca naca da nigá. 20 Ca'an guca besí'aca benne' ca' dxuluxúe zrila', dxulucá'ana szrene̱' Dios, ne dxelúe lá'ane̱' Le̱' ca naca xúgute̱ da belenne̱', ne da belelé'ene̱', lawe' da guca xúgute̱ ca da guzre gubáz chee̱ xabáa na' le̱'.
Ca guca gate belú'e̱ bidu Jesús lu xudau'
21 Ca guca xrunu' zra, na' gulechugue̱' tu lu xpe̱la bidu na' ca da nadxixruj bea na chee̱ Dios, na' belú'e̱ La bidu na' Jesús, cáte̱ze naca da gunná gubáz chee̱ xabáa na', guzre̱' María nédxudxa ca za gu'e̱ bidu na'.
22 Ca bzrin zra chee̱ xelune̱' ca bdxixruj bea Moisés chee̱ xelexexaque̱' chawe' lau Dios, na' belú'e̱ bidu na' lu xe̱zre Jerusalén chee̱ xuluzúe̱'-be' lu na' Xránadxu Dios. 23 Belune̱' caní lawe' da ba naxúaj lu da nadxixruj bea Xránadxu Dios da dxenná na caní: Xúgute̱ bi biu, bi nedxu gálajbe' dxal-la' guzúale-be' chee̱ Xránadxu Dios. 24 Na' xjaque̱' xeajlegu'e̱ dxen chee̱ be̱ xíxre'du ca' lau Dios ca da dxenná da nadxixruj bea na chee̱ Xránadxu Dios, da dxenná na: Chupa bgugu, che chupa bxínnedau'.
25 Ca lu zra na' zua tu benne' biu gula lu xe̱zre Jerusalén, le̱' Simeón. Naque̱' tu benne' chawe', na' dxue lá'anaqueze̱' Dios, ne dxebeze̱' benne' sel-la Dios chee̱ guselé̱' bénneache Israel. Zúale̱ Be' Lá'azxa chee̱ Dios Simeón na'. 26 Be' Lá'azxa ba guzre̱' Simeón na' quebe gatie̱' cadxa lé'ene̱' Cristo, benne' na' sel-la Xránadxu Dios. 27 Simeón nigá guxíaje̱' lu xudau' lawe' da bsi' Be' Lá'azxa chee̱ Dios le̱'. Na' gate xra xrna bidu Jesús zaj nu'e̱-be' lu xudau' chee̱ xelune̱' chee̱be' ca da bdxixruj be'e Moisés, 28 na' Simeón na' guqué̱'e̱ bidu na'. Bnide̱'-be', ne be̱ lá'ane̱' Dios, gunné̱':
29 Xrana', na'a waca gunnu' lataj gatia' lu xel-la dxebeza zri lazre'
lawe' da ba be̱nu' ca da guche̱be lazru' chia', naca' we̱n zrin chiu'.
30 Nen xiaj láuqueza' ba ble'eda' Benne' Weselá,
31 Bénnea' ba bzu' chee̱ gácalene̱' xúgute̱ bénneache.
32 Le̱' naque̱' tu xi' da gusení na chee̱ benne' quebe zaj nababe̱' Israel.
Ne̱ chee̱ Le̱' gaca tu da ba neza chee̱ bénneache chiu', benne' Israel.
33 José ne xrna Jesús belexebánele̱'e̱ne̱' ca da gunná Simeón chee̱ bidu Jesús. 34 Nadxa Simeón gunabe̱' lau Dios gune̱' chee̱' da chawe', na' guzre̱' María, xrna Jesús:
―¡Gunná'xque nigá! Bidu nigá, Dios nuzúe̱' le̱be' chee̱ gunbe' chee̱ benne' Israel ca', cheajlecházie̱' benne' zante̱ lu na' da xriwe̱', na' benne' zante̱ xelexexase̱' lau Dios. Le̱be' gácabe' tu da dxunna bea chee̱ Dios, na' benne' zante̱ xuluzúe̱' le̱be' chalá'ala. 35 Ne̱ chee̱ le̱be' gulé'e lau ca da dxeajlesá lazre' tu tue̱'. Na' chiu' lue' da nigá gaca na ca tu xia nalá, da cheajsúa lu lázrda'u.
36 Cá'anqueze zua na' tu nu'ula dxenné̱' waláz chee̱ Dios, le̱' Ana. Nu'ula nigá naque̱' zri'ine Fanuel, ne xrtia Aser. Ba naque̱' nu'ula gúlale̱'e̱. Bchaga ne̱'e̱ gate na' naque̱' nu'ula cuíde'te̱, na' guzúale̱ne̱' benne' chee̱' gazre iza. 37 Na' begá'ane̱' tuze̱', ne ba xu'e̱ tapa lalaj tapa iza. Quebe becuase̱' xudau', na' dxune̱' zrin chee̱ Xránadxu Dios te zra chizrela. Dxune̱' gubasa, ne dxuchálajle̱ne̱' Dios. 38 Ana na' bzrínqueze̱' na', na' ca gudé guzre̱' Dios: “Xcalenu'”, na' guzú lawe̱' dxuchálaje̱' chee̱ bidu Jesús nen xúgute̱ benne' ca' dxelebeze̱' benne' na' sel-la Dios chee̱ guselé̱' benne' Jerusalén ca'.
Ca guca gate belexezrine̱' xe̱zre Nazaret
39 Ca belune̱' xúgute̱ ca da dxenná da nadxixruj bea Xránadxu, nadxa besiá'que̱' xjaque̱' naga nababa Galilea, na' belexezrine̱' xe̱zre Nazaret da naca lazrie̱'. 40 Na' bidu Jesús bgúlabe', ne gúcadxabe' chuchu, ne gúcadxabe' bi naxéajni'i, na' Dios bca'ane̱' le̱be' chawe'.
Ca guca gate bzrin bidu Jesús lu xudau'
41 Xra xrna' Jesús, tu tu iza dxjá'aque̱' xe̱zre Jerusalén gate dxu'u laní chee̱ xulusá lazre' benne' judío ca da be̱n Dios, bebéaje̱' xra xrtawe̱' ca' lu xe̱zr la xu Egipto. 42 Ca guque Jesús chazrinnu iza, na' xjá'aque̱' xúgute̱' Jerusalén, ca dxelúnqueze̱' ca dxaca laní. 43 Ca gudé laní, na' besiá'que̱', na' bidu Jesús begá'anabe' Jerusalén, ne quebe guleque be'e xrnabe', ne José. 44 Dxeléquene̱' Jesús zezabe' ládujla benne' zan ca', na' besiá'que̱' tu zra nez. Gate belexilje̱'-be' ládujla benne' xrtie̱' ca', ne benne' ca' zaj núnbe'e̱, 45 quebe belexezrélne̱'-be'. Ca'an guca belexebi'e̱ zeajxá'aque̱' Jerusalén chee̱ cheajlexedílje̱'-be' na'.
46 Ca gudé guca chunna zra, nadxa belexezrélne̱'-be' lu xudau', dxe'ebe' ládujla benne' ca' dxuluxuzájle̱'e̱ da nadxixruj bea Dios, na' dxenbe' ca dxelenné̱', ne dxuché̱bebe' benne' ca'. 47 Xúgute̱ benne' ca' dxelenne̱' dxelexebánene̱' chee̱be' ca naca xel-la sina chee̱be', ne ca naca da dxuchálajle̱be' le̱'. 48 Gate belelé'e xra xrnabe' le̱be', na' belexebánene̱'. Na' gunná xrnabe', dxe̱'e̱-be':
―Zri'ina', ¿bizr chee̱ na' be̱nu' caní nen netu'? Cadite ste̱be ba guzúantu' chiu' dxexílajntu' lue', xrau' ne neda'.
49 Nadxa Jesús dxe̱'e̱be' le̱':
―¿Bizr chee̱ na' dxexílajle neda'? ¿Quebe nézele le'e dxal-la' guna' neda' da naca chee̱ Xra'?
50 Xra xrnabe' quebe guléajni'ine̱' ca da gúzrebe' le̱'.
51 Nadxa bezále̱be' le̱' zeajxá'aque̱' Nazaret, na' gúcaquezebe' bi wezúa dizra' chee̱ xra xrnabe'. Na' xrnabe' bcache chawe̱' xúgute̱ da nigá lu lázrdawe̱'. 52 Jesús zéajbe' dxegúlabe' lu be̱l-la' dxen chee̱be', ne lu xichaj lázrdaube', na' dxedxúajquezebe' chawe' lau Dios, ne lau bénneache.