17
Ca naca da dxun na ga nabágadxu dul-la
(Mt. 18.6-7, 21-22; Mr. 9.42)
Jesús guzre̱' benne' ca' dxusé̱dene̱':
―Welezúaqueze da xelún na xelebaga bénneache dul-la, na' edxugúa bénnea' gune̱' da gun na xebaga benne' xula dul-la. Gácadxa chawe' chee̱ bénnea' che nu guchéaj xiaj xiche lbe̱', na' chu'e̱ lu nísadau' naga gátete̱' quézcala gune̱' da gun na xebaga bidu caní dul-la. Le guxúe xanne' cuínale.
’Che le sa' ljwezru' gune̱' chiu' da cale̱la, bzéajni'ine̱', na' che xebí'i lazre̱', bnite lau chee̱'. Lácala gune̱' chiu' da cale̱la gazre lasa tu zra, na' gazre lasa xide̱' xe̱'e̱ lue': “Dxexebí'i lazra'”, dxal-la' gunite lau' chee̱'.
Xel-la waca chee̱ xel-la dxeajlí lazre'
Benne' gubáz ca' chee̱ Xránadxu gulé̱'e̱ Le̱':
―Be̱n ga cheajlí lázredxantu' Dios.
Nadxa gunná Xránadxu:
―Che le'e zrué'ele xel-la dxeajlí lazre', lácala naca na láteze ca tu bínnedu chee̱ mostaza, waca xe̱le xaga zrente̱ nigá: “Gucuasa nigá, ne xeajsúa lu nísadau',” na' xaga na' guzúa na dizra' chee̱le.
Da dxal-la' gun benne' we̱n zrin
’Che tu benne' ládujla le'e zua tu benne' we̱n zrin chee̱', na' xelé̱'e̱ le̱'e̱ xixre' gate te gudée̱' be̱zre u guxúe̱' béadu ca', ¿we̱'e̱ benne' we̱n zrin na': “Gudé nigala, gudxé'e gagu'?” Cabí, san nne̱': “Bcueza da gawa', ne gusí' chawe' le̱'u chee̱ gaca ca'u chia' da xi'aj gawa'. Te na' waca xi'aj gagu' lue'.” ¿We̱'e̱ benne' we̱n zrin na': “Xcalenu'”, lawe' da be̱ne̱' da gunná be'e xrane̱' le̱'? Cabí. 10 Cá'anqueze le'e, gate xuzre gunle xúgute̱ da gunná be'e Dios le'e, dxal-la' nnale: “Nácantu' benne' we̱n zrin quebe bi zaj zaca, lawe' da quebe bi ne guntu' da zréndxala ca naca da nabágantu'.”
Jesús dxexune̱' chi benne' zaj de̱'e̱ we̱' guzru'
11 Ca zexíaj Jesús zéaje̱' Jerusalén, gudée̱' lu xe̱zr la xu chee̱ xe̱zre ca' zaj nababa Samaria, ne xe̱zre ca' zaj nababa Galilea. 12 Gate bzrine̱' tu xé̱zredau', bedajlechaga Le̱' chi benne' zaj de̱'e̱ we̱' guzru', na' belezé̱' zítu'la, 13 ne gulebezre xe̱'e̱, dxelenné̱':
―Jesús, Benne' Wese̱de, bexache lazre' netu'.
14 Gate ble'e Jesús le̱', na' gunné̱':
―Le chjaca le cheajlué'e cuínale lau bxruze ca'.
Dxácate̱ zjaque̱' na', na' belexexaque̱' chee̱ xízrawe̱' chee̱'. 15 Nadxa tu benne' ca', gate guque bé'ene̱' ba bexaque̱', na' bebi'e̱, dxue lá'ane̱' Dios du lazre̱'. 16 Bzu zribe̱' lau Jesús, ne gudíxrujte̱' lawe̱' lu xu, dxe̱'e̱ Le̱': “Xcalenu'.” Benne' nigá naque̱' tu benne' Samaria. 17 Nadxa gunná Jesús:
―¿Quegá chie̱' na' belexexaque̱' lu xízrawe̱' na'? ¿Gazra na' xegué̱'? 18 ¿Tuze benne' zitu' nigá belá' güe lá'ane̱' Dios?
19 Nadxa Jesús guzre̱' benne' na' bexaque̱':
―Bexasa, bexíaj. Ba bexacu' lawe' da guxéajle̱'u chia'.
Ca la' xel-la dxenná bea chee̱ Dios
(Mt. 24.23-28, 36-41)
20 Benne' fariseo ca' buluche̱be̱' Jesús bátala la' xel-la dxenná bea chee̱ Dios, na' beche̱be Le̱':
―Ca la' xel-la dxenná bea chee̱ Dios quebe naca na da lé'ele. 21 Quegá nu nna: “Nigá zua na”, u “Na' zua na”, lawe' da ba zua lu'ule le'e xel-la dxenná bea chee̱ Dios.
22 Nadxa guzre̱' benne' ca' dxusé̱dene̱':
―Wazrín zra gate le'e gaca lázrele lé'ele tu zra zua' neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, na' quebe lé'ele na. 23 Che xelenná bénneache, xelé̱'e̱ le'e: “Nigá zue̱'”, u: “Na' zue̱'”, quebe chéajle, ne quebe gaule benne' ca'. 24 Ca dxeajsúa xesa chalá'a zran xabáa, na' nalá'te̱queze na xechalá'a zran xabáa, ca'an gaca gate xelá' neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, lu zra xelá'a neda'. 25 Nédxula dxal-la' téle̱'a xel-la zi', na' benne' zaj zre̱'e̱ lu zra na'a zra xuluzúe̱' neda' chalá'ala. 26 Ca guca lu zra gate zua Noé, cá'anqueze gaca lu zra gate xelá'a neda', Benne' Gulje̱' Bénneache. 27 Lu zra na' zua Noé gulé'aj gulawe̱', ne buluchaga ne̱'e̱, ne bulunézruje̱' bi nu'ula chee̱' ca' lu xel-la wechaga na', cadxa bzrin zra guxú'u Noé lu da zren na' da dxedá lawe' nísadau', na' gúcale̱'e̱ xiuj, na' gulate xúgute̱ benne' ca'. 28 Cá'anqueze guca lu zra zua Lot, gulé'aj gulawe̱', ne gulá'awe̱', ne belútie̱', na' gulaze̱', ne belune̱' lizre̱', 29 na' gate Lot bedxúaje̱' lu xe̱zre Sodoma, na' ca dxaca gate dxaca xiuj, ca'an guca be̱xruj xi', ne da gache da dxuzézxele̱'e zran xabáa, ne bzria xi na ca naca benne' ca'. 30 Ca'an gaca lu zra xelá'a neda', Benne' Gulje̱' Bénneache.
31 ’Lu zra na', che nu benne' ze̱' chju'u chee̱', na' da de̱ chee̱' zra na lu xu'u chee̱' na', quebe dxal-la' chu'e̱ cuéaje̱' na, na' che nu benne' zue̱' le̱'e̱ xixre', quebe dxal-la' xezrine̱' lizre̱'. 32 Le cheajsá lazre' ca guca chee̱ zru'ula Lot. 33 Benne' dxaca lazre̱' gapa chi'e̱ xel-la nabán chee̱' gunitie̱' na, na' bénnea' wdee̱' na, wazrué'e bénnea' xel-la nabán.
34 ’Dxapa' le'e, lu zre na', chupa benne' xelate̱' tu zren ga dxelase̱'. Tue̱' xeché̱'e̱, na' xetúe̱' xegá'ane̱'. 35 Chupa nu'ula xelezré̱'e̱ dxelútue̱'. Tue̱' xeché̱'e̱, na' xetúe̱' xegá'ane̱'. 36 Chupa benne' xelezré̱'e̱ le̱'e̱ xixre'. Tue̱' xeché̱'e̱, na' xetúe̱' xegá'ane̱'.
37 Gate belén benne' ca' da nigá, na' buluche̱be̱' Jesús:
―¿Gazra gaca ca', Xran?
Le̱' beche̱be̱':
―Naga de̱ tu da nate, na' xeledúpaqueze laba ca'.