2
Dxelezrín benne' sina ca' lu xe̱zre Jerusalén
Bidau' Jesús gúlajbe' lu xe̱zre Belén da nababa xe̱zr la xu Judea gate dxenná bea benne' le̱' Herodes ga na'. Nadxa belezrín benne' ca' lu xe̱zre Jerusalén, benne' zá'aque̱' chalá'a naga dxalaj gubizra, zaj naque̱' benne' sina gula. Na' gulenabe̱':
―¿Ga zua bidu na' ba gúlajbe' chee̱ gácabe' benne' nna bé'ene̱' benne' judío ca'? Gate zuantu' chalá'a naga dxalaj gubizra blé'entu' belaj chee̱be', na' bla'ntu' nigá chee̱ gúe lá'ana gúe szrentu'-be'.
Ca guneze Herodes, benne' wenná bea, da nigá, na' guzúe̱' ste̱be, ne cá'anqueze guca chee̱ xúgute̱ benne' zaj zre̱'e̱ Jerusalén. Nadxa Herodes, wenná bea na', btupe̱' xúgute̱ benne' xíchaje̱ chee̱ bxruze ca', ne benne' dxuluxuzájle̱'e̱ da nadxixruj bea Dios, na' gunábene̱' benne' ca':
―¿Gazra na' galaj Cristo?
Benne' caní gulé̱'e̱ le̱':
―Lu xe̱zre Belén da nababa xe̱zr la xu Judea, lawe' da bzuaj caní tu benne' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios, gate na' gunné̱':
Lue', Belén chee̱ xe̱zre ca' zaj nababa na Judá,
nacu' lue' xe̱zre da quebe naca na da bzé̱bedxa
ládujla benne' ca' dxelenná be'ene̱' xe̱zr la xu Judá nigá,
lawe' da ládujla bénneache chiu' dxuaj tu benne' nna be'e̱,
na' guxúequeze̱' bénneache chia', benne' Israel.
Nadxa Herodes, wenná bea na', bláwizre̱' bagácheze benne' sina gula ca', na' gunábene̱' le̱' bátala ble'e lau belaj na' belelé'ene̱'. Nadxa gusel-le̱' benne' ca' chjaque̱' xe̱zre Belén, ne guzre̱' le̱':
―Le chjaca na', ne le naba xanne' chee̱ bidu na', na' ca cheajxrácale-be', na' le guzén neda' chee̱ cha'a neda' gúe lá'ana gúe szrena'-be'.
Ca bexuzre belén benne' sina gula ca da gunná Herodes, wenná bea, nadxa besiá'que̱', na' belaj da belelé'ene̱' gate zaj zre̱'e̱ chalá'a naga dxalaj gubizra zeaj na lau le̱', na' bzrinte̱ na, ne guzúa na naga zua bidu na'. 10 Gate benne' sina gula ca' belelé'ene̱' belaj na', nadxa gulebéle̱'e̱ne̱'. 11 Ca gulu'e̱ lu xu'u, belelé'ene̱' bidu na', ne xrnabe' María. Nadxa buluzú zribe̱' dxelúe lá'ana dxelúe szrene̱' bidu na'. Nadxa gulesálaje̱' xua chee̱' ca', ne bulunézruje̱'-be' oro, ne xalaj zixre, ne mirra da naca na zichaj. 12 Ca gudé na', Dios guzre̱' benne' ca' lu bchigala québedxa xelexedée̱' naga zua Herodes. Chee̱ le̱ na belexequé̱'e̱ neza xula, belexezrine̱' lazrie̱'.
Ca guca beleché̱'e̱ Jesús lu xe̱zr la xu Egipto
13 Ca gudé besí'aca benne' sina gula ca', nadxa tu gubáz chee̱ xabáa, gubáz chee̱ Xránadxu ble'e lawe̱' José lu bchigala, na' guzre̱' le̱':
―Guxasa. Becá'a bidu na', ne xrnabe', na' le chjaca lu xe̱zr la xu Egipto, na' xegá'anu' ga na' ca zrindxa zra xapa' lue' xetú. Caní dxal-la' gunu' lawe' da wexilaj Herodes bidu nigá chee̱ gutie̱'-be'.
14 Nadxa José guxase̱', na' chizrélala beche̱'e̱ bidu na', ne xrnabe', na' bexu'e̱-be' lu xe̱zr la xu Egipto. 15 Gulezré̱'e̱ na' ca bzrindxa zra gute Herodes. Caní guca ca naca da gunná Xránadxu lu dxu'a benne' bchálaje̱' waláz chee̱', gunné̱': “Xuláwizra' bi biu chia' chee̱ xedxúajbe' lu xe̱zr la xu Egipto.”
Dxenná be'e Herodes benne' ca' xelútie̱' bidu biu ca'
16 Gate gúquebe'e Herodes gulezí xe̱ benne' sina ca' le̱', na' bzrá'ale̱'e̱, ne gunná bé'ene̱' benne' ca' xelútie̱' xúgute̱ bi biu dxé'enedau', ca zrinte̱ bidu ca' ba zaj zua chup iza, bidu ca' zaj zrabe' xe̱zre Belén, ne bidu ca' zaj zrabe' lu xé̱zredu ca' zaj naxechaj na xe̱zre Belén na'. Caní be̱n Herodes cáte̱ze buluzén benne' sina gula ca' le̱' ca naca zra na' belelé'ene̱' belaj na'. 17 Ca'an guca ca da bzuaj Jeremías, bénnea' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios ba guca zan' iza, gunné̱':
18 Guca tu schaga lu xe̱zre Ramá.
Guca webezre, ne gulebezre xache̱'.
Raquel na' dxebézrele̱'e̱ chee̱ bi chee̱' ca'.
Québequeze dxaca lazre̱' xexaca zrene̱'
lawe' da ba gulate bi chee̱' ca'.
19 Ca gudé gute Herodes, na' tu gubáz chee̱ xabáa, gubáz chee̱ Xránadxu ble'e lawe̱' José lu bchigala naga zue̱' Egipto, na' guzre̱' le̱':
20 ―Guxásache. Beche̱'e̱ bidu chiu' nigá, ne xrnabe'. Bexíaj lu xe̱zr la xu Israel, lawe' da ba gulate benne' ca' gulaca lazre̱' xelútie̱' bidu nigá.
21 Nadxa guxasa José, na' beche̱'e̱ bidu na', ne xrnabe', na' belexezrine̱' lu xe̱zr la xu Israel. 22 Ca guneze José dxenná bea Arquelao naga nababa Judea waláz chee̱ xre̱', Herodes na', na' bzrebe José xexíaje̱' ga na'. Nadxa bexíaje̱' naga nababa Galilea ca da ba guzre gubáz chee̱ xabáa le̱' lu bchigala. 23 Ca bezrine̱' na', na' bexíaje̱' cheajxezúe̱' lu xe̱zre Nazaret. Caní guca ca da gulenná benne' ca' buluchálaje̱' waláz chee̱ Dios, gulenné̱' Jesús nigá si le̱' benne' Nazaret.