14
Ca gute Juan, bénnea' bchue̱' bénneache nisa
(Mr. 6.14-29; Lc. 9.7-9)
Lu zra na' Herodes, benne' dxenná be'e̱ xe̱zre ca' zaj nababa na Galilea, benne̱' ca naca da dxun Jesús. Na' guzre̱' bi we̱n zrin chee̱' ca':
―Benne' nigá naque̱' Juan, bénnea' bchue̱' bénneache nisa. Ba bebane̱' ládujla benne' gate. Chee̱ le̱ na' nape̱' xel-la' waca zren nigá.
Caní gunné̱' lawe' da gude̱la Herodes nigá Juan na', ne bchéaje̱' le̱' du xia, ne gulu'e̱ le̱' lizre xia. Be̱ne̱' caní ne̱ chee̱ Herodías, zru'ula Felipe, biche Herodes na'. Caní be̱ne̱' lawe' da guzre Juan le̱':
―Quebe naca chiu' súale̱nu' nu'ula nigá.
Herodes guca lazre̱' gutie̱' le̱', san dxezrebe̱' da xelún bénneache ca' lawe' da dxeléquene̱' naca Juan benne' dxuchálaje̱' waláz chee̱ Dios. Gate bzrin zra dxezría iza Herodes, na' belune̱' laní chee̱', na' bxa'a bi nu'ula chee̱ Herodías na', na' bezaca ba lazre' Herodes na' da dxunbe'. Chee̱ le̱ na' Herodes guche̱be lazre̱' lau benne' ca' gunézruje̱' ca da naba bi nú'uladu na'. Lawe' da ba guzre xrnabe' le̱be', na' gunabe':
―Be̱nna nigá xichaj Juan, bénnea' bchue̱' bénneache nisa. Gulú'u na tu lu xé'ena.
Nadxa guzúa ste̱be Herodes, bénnea' dxenná be'e̱, san lawe' da ba guche̱be lazre̱', na' benne' zaj zre̱'e̱ dxágule̱ne̱' le̱' belenne̱' ca', chee̱ le̱ na' guzre̱' tu benne' we̱n zrin chee̱' gunézruje̱' na le̱be'. 10 Gunná bé'ene̱' nu benne' guchugue̱' xichaj Juan naga xu'e̱ lizre xia. 11 Nadxa xeajlexrí'e̱ xíchaje̱' tu lu xé'ena, ne bulunézruje̱' na bi nú'uladu na', na' le̱be' bnézrujbe' na xrnabe'.
12 Nadxa belezrín benne' ca' bse̱de Juan, na' belexú'e̱ le̱', ne xeajlecache̱' le̱'. Nadxa xjaque̱' xeajlegue̱zre̱' Jesús.
Dxugagu Jesús chi xun gaxúa benne' biu
(Mr. 6.30-44; Lc. 9.10-17; Jn. 6.1-14)
13 Gate ben Jesús da na', na' bezé̱'e̱ na', bexu'e̱ tu lu da dxedá lawe' nísadau', na' bzrine̱' tu naga quebe nu zra' benne'. Gate belén bénneache, na' gusiá'que̱' ni'e̱, na' belezrine̱' naga zua Jesús. 14 Gate bedxúaj Jesús lu da dxedá lawe' nísadau', na' blé'ene̱' benne' zante̱, ne bexache lazre̱' le̱', na' bexune̱' benne' ca' quebe chawe' zaj zue̱'. 15 Gate ba za xrinne, benne' ca' dxuse̱de Jesús gulebigue̱' lau Le̱', dxelenné̱':
―Lataj nigá quebe bi de̱, ne ba dxedé zra. Bze̱ benne' caní dizra' chee̱ chjaque̱' xé̱zredu ca', ne xelezí'e̱ da xelawe̱'.
16 Jesús guzre̱' le̱':
―Quebe dxun na ba xen chjaque̱'. Le gunezruj le'e da xelawe̱'.
17 Benne' ca' gulé̱'e̱ Le̱':
―Gázxuze xeta xtila de̱ chee̱dxu nigá, ne chúpaze bela.
18 Jesús guzre̱' benne' ca':
―Le gunna na nigá.
19 Nadxa gunná bé'ene̱' gulebé' benne' zan ca' lawe' zrie̱. Guqué̱'e̱ xeta xtila, ne bela ca', na' gunné̱'e̱ xabaala, ne guzre̱' Dios: “Xcalenu'.” Nadxa bzúzruje̱' xeta xtila, ne bnézruje̱' na benne' ca' dxusé̱dene̱', na' benne' ca' gulísie̱' na láwela benne' zan ca'. 20 Xúgute̱' gulawe̱', ne gulélajene̱'. Ca gudé na' bulusuzré̱'e̱ chazrinnu ga' da bízrujdu ca' zaj nagá'ana. 21 Benne' gulawe̱' na zaj naque̱' chi xun gaxúa benne' biu, ne quebe nu blaba nu'ula, ne bidu ca'.
Jesús dxedé̱' lawe' nisa
(Mr. 6.45-52; Jn. 6.16-21)
22 Nadxa gunná be'e Jesús benne' ca' dxusé̱dene̱' xelu'e̱ lu da dxedá lawe' nísadau' chee̱ xelague̱' nísadau' nédxudxa ca Le̱' chee̱ xelexezrine̱' xéchala'a nísadau' na', dxácate̱ Le̱' dxuzé̱ benne' zan ca' dizra'. 23 Ca gudé bze̱' dizra' benne' zan ca', na' guluéne̱' tu lu xi'a xeajchálajle̱ne̱' Dios naga zue̱' tuze̱'. Gate guxrinne zua Jesús tuze̱' na'. 24 Dxácate̱ na' ba zeaj da na' dxedá lawe' nísadau' gachaj láwe'te̱ nísadau' na'. Nadxa guxasa xeajxruza chee̱ nísadau' na', da dxutá na da dxedá lawe' nísadau' na', lawe' da dxácale̱'e̱ be', ne quebe dxue na lataj sa na. 25 Gate gudé dxe̱la gubiga Jesús naga zaj zre̱'e̱, zéaje̱' lawe' nisa. 26 Gate belelé'e benne' ca' dxedá Jesús lawe' nisa, na' belezrebe̱', na' lu xel-la' dxelezrebe gulebézrexe̱'e̱, gulenné̱':
―Da dxedá dxe̱la na'.
27 Jesús guzre̱' benne' ca':
―Le gun dipa lázrele. Neda' nigá. Quebe zrébele.
28 Na' gunná Pedro, dxe̱'e̱ Jesús:
―Xran, che Lue' na', gunná be'e xida' lawe' nisa naga zu' na'te.
29 Jesús guzre̱' le̱':
―Gudá xca'.
Nadxa Pedro bdxúaje̱' lu da dxedá lawe' nísadau', ne guzú lawe̱' dxezé̱'e̱ lawe' nisa chee̱ zrine̱' naga zua Jesús. 30 Gate dxeque be'ene̱' ca dxun be' na', na' bzrebe̱', ne guzú lau dxazie̱' lu nísadau' na'. Ca'an guca gudxezre xe̱'e̱, gunné̱':
―Xran, becá'a neda'.
31 Nadxa becá'a Jesús ne̱'e̱, ne guzre̱' le̱':
―Látega dxeajlí lazru' neda'. ¿Bizr chee̱ na' be̱n chupa lazru'?
32 Gate belexegüene̱' lu da dxedá lawe' nísadau', na' bebé' zri be' na'. 33 Nadxa benne' ca' zaj zre̱'e̱ lu da dxedá lawe' nísadau' na' buluzú zribe̱' lau Jesús, dxelé̱'e̱ Le̱':
―Da li nacu' Zri'ine Dios.
Jesús dxexune̱' benne' we̱' ca', benne' zaj zre̱'e̱ lu xe̱zre Genesaret
(Mr. 6.53-56)
34 Guledée̱' xecha la'a nísadau', na' belezrine̱' lu xe̱zr la xu chee̱ benne' Genesaret ca'. 35 Gate benne' ca' zaj zre̱'e̱ xe̱zre na' belexexúnbe'e̱ Jesús, na' buludée̱' dizra' xezícala xé̱zredu ca', na' guleché̱'e̱ xúgute̱ benne' we̱' naga zua Jesús. 36 Gulata' xuene̱' Jesús gu'e̱ lataj xulutá benne' ca' zra lane̱' naze. Xúgute̱ benne' buluté̱' zra lane̱' belexexaque̱'.