25
Da dxulé'e na ca naca chee̱ chi nu'ula cuide'
Gunná Jesús:
―Ca gaca chee̱ benne' xelu'e̱ naga dxenná bea Dios xabáa naca na ca da guca chee̱ chi nu'ula cuide' caní. Gulequé̱'e̱ xi' chee̱' ca', chee̱ chjaque̱' laní chee̱ wechaga na', dxelebeze̱' bátala xelá' benne' wechaga na'. Gazxu' nu'ula caní gulaque̱' gat lazre', na' xegazxu' nu'ula caní zaj naque̱' ban lazre'. Nu'ula ca' quebe zaj naque̱' ban lazre' belú'e̱ xi' chee̱' ca', san quebe belú'e̱ da za zxezxe na da xelegué̱'e̱ lu xi' chee̱' ca'. Nu'ula ban lazre' ca' belú'e̱ xi' chee̱' ca', ne da za zxezxe na da xelegué̱'e̱ na. Lawe' da guzré benne' wechaga na', na' gulaca wase ca zaj naque̱', na' xúgute̱' gulasie̱'. Dxe̱la ben tu chi'i benne' dxebezre xe̱'e̱, dxenné̱': “Ba za' wechaga na'. Le dxuaj si' lu na'le le̱'.” Xúgute̱ nu'ula cuide' caní gulase̱', na' gulezú lawe̱' bulugale̱' xi' chee̱' ca'. Nadxa gazxu' nu'ula ca' quebe zaj naque̱' ban lazre' gulé̱'e̱ gazxu' nu'ula ban lazre' ca': “Le gunna late' da za zxezxe na chee̱ntu', lawe' da ba dxelexula xi' chee̱ntu'.” Nu'ula ban lazre' ca' belexeche̱be̱': “Quebe gaca, lawe' da che gúnnantu' late' chee̱le, quebe gaca na da dxechínnentu' netu', ne da dxechínnele le'e. Le chjácala naga dxutie̱' na, ne le cheajxrí chee̱le.” 10 Dxácate̱ zjaca nu'ula ca' quebe zaj naque̱' ban lazre', na' bezrín wechaga na'. Nu'ula ban lazre' ca' gulu'e̱ nen le̱' lu laní chee̱ wechaga na', na' bsezxuj dxa xu'u na'. 11 Gudé na' belexezrín xegazxu' nu'ula ca', na' gulenné̱': “Xran, Xran, gusalaj chú'untu'.” 12 Le̱' beche̱be̱': “Cabata'. Da líqueze quebe núnbe'a le'e.”
13 Nadxa Jesús guzre̱' benne' ca':
―Le sua le'e ban lazre', lawe' da quebe nézele bi zra, u bi xel-la' xelá'a neda', Benne' Gulje̱' Bénneache.
Da dxulé'e na ca naca chee̱ benne' gulezí'e̱ dumí
14 Na' gunná Jesús:
―Ca gaca chee̱ benne' xelu'e̱ naga dxenná bea Dios xabáa, naca na ca da guca gate tu benne' zue̱' chee̱ se̱'e̱ chéaje̱' zitu', na' gunné̱' bi we̱n zrin chee̱' ca', ne bcá'anale̱ne̱' bi we̱n zrin ca' dumí chee̱'.
15 ’Tu bi ca' bnézruje̱' gazxu' cue' dumí, na' xetube' bnézruje̱' chupa cue' dumí, na' xetube' bnézruje̱' tu cue' dumí. Bnézruje̱' chee̱ tu tube' ca da xelezéquebe' xuluchínebe' na. Nadxa guzé̱'e̱ zéaje̱' zitu'. 16 Bi we̱n zrin na' guzi'be' gazxu' cue' dumí bchínebe' dumí na', na' bezi'be' xegazxu' cue' dumí. 17 Cá'anqueze bi we̱n zrin na' guzi'be' chupa cue' dumí, bezi'be' xechupa cue' dumí. 18 Bi we̱n zrin na' guzí'be' tu cue' dumí na' guxíajbe', ne bcáchebe' dumí chee̱ xránabe' tu lu xe̱dxu da be̱nbe' lu xu.
19 ’Zane' iza ba guca gate bezrín xrane bi we̱n zrin ca', na' guzú lawe̱' dxezi'e̱ da bdee̱' lu na' bi we̱n zrin ca'. 20 Nedxu bzrin bi we̱n zrin na' guzí'be' gazxu' cue' dumí, na' bnézrujbe' xránabe' xegazxu' cue' dumí, na' gúzrebe' le̱': “Xran, be̱nnu' neda' gazxu' cue' dumí. Nigá de̱ xegazxu' cue' da bezi'a nen dumí chiu'.” 21 Na' xránabe' guzre̱' le̱be': “Da chawe' be̱nu'. Nacu' tu bi we̱n zrin xrlátaje, ne li lazre'. Gucu' li lazre' lu late' da be̱nna' lue', na' gúnnaqueza' lue' da zréndxaqueze. Guxú'u naga zua' neda', ne gubéle̱'e̱.” 22 Gudé na' bzrin bi we̱n zrin na' guzi'be' chupa cue' dumí, na' gunabe': “Xran, be̱nnu' neda' chupa cue' dumí. Nigá de̱ xechupa cue' da bezi'a nen dumí chiu'.” 23 Na' xránabe' guzre̱' le̱be': “Da chawe' be̱nu'. Nacu' tu bi we̱n zrin xrlátaje, ne li lazre'. Gucu' li lazre' lu late' da be̱nna' lue', na' gúnnaqueza' lue' da zréndxaqueze. Guxú'u naga zua' neda', ne gubéle̱'e̱.” 24 Gate bzrin bi we̱n zrin na' guzi'be' tu cue' dumí, na' gúzrebe' xránabe': “Xran, nezda' nacu' benne' dxenné̱ xue, ne dxezi'u da quebe guzu', ne dxexeca'u da quebe be̱siu'. 25 Chee̱ le̱ na' bzreba', na' guxá'a xeajcáchia' dumí chiu' lu xu. Nigá de̱ da naca chiu'.” 26 Na' xránabe' guzre̱' le̱be': “Nacu' bi we̱n zrin cale̱la, ne zrawe̱de. Ba nézqueznu' dxezi'a da quebe guza', ne dxexecá'a da quebe be̱sia'. 27 Chee̱ le̱ na' la xju'u dumí chia' na' lu na' benne' dxelízruje̱' chee̱ dumí da dxuluchínene̱', na' gate za' neda', na' xezi'a da naca chia' nen da belezí'e̱.” 28 Nadxa guzre̱' benne' ca' zaj zre̱'e̱ na': “Le xecá'a dumí na' da núxrube', ne le gunezruj na bénnea' nape̱' chi cue' dumí. 29 Benne' nape̱' wazidxe̱' da zrendxa, na' benne' quebe nape̱', ca late' da du na' nape̱' wecá'a na. 30 Ca naca bi we̱n zrin nigá, bi wedegún, le xebéaj-be' chalé'ajla naga naca chul-la, naga cuézrebe', ne xáguxa'ate̱ lázxabe'.”
Ca gun Dios gate guchi'e̱ chee̱ bénneache zaj zre̱'e̱ xe̱zr la xu
31 Na' gunná Jesús:
―Gate xelá'a neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, ne Benne' Wenná Bea, nen ca naca gubáz chee̱ xabáa chia', na' cué'queza' lataj naga nna be'a, da naca na da xabáa. 32 Na' bénneache chee̱ xúgute̱ cue' xe̱zr la xu xelexezrague̱' lawa' neda', na' xebéaja' cha chee̱' ca dxun benne' dxuxúe̱' zrila'. xebéaje̱' chíbudu ca' ládujla zrila' ca'. 33 Guzrá'a benne' ca' zaj naca zrila' chia' chalá'a xabe̱la chia', na' benne' ca' zaj naca ca chíbudu ca' guzrá'a le̱' chalá'a xéglala chia'. 34 Nadxa xapa' benne' ca' zaj zra' chalá'a xabe̱la chia': “Le da le'e, nácale xrlátaje lau Xra'. Le chu'u naga dxenná bea Xra', lataj na' bcueze̱' chee̱le gate na' be̱ne̱' xe̱zr la xu nigá. 35 Caní dxaca lawe' da guduna', na' bgágule neda'. Gubíleda', na' bé̱nnale da gu'a. Gudá' ca tu benne' xu'e̱ neza, na' gulu'ule neda' lízrele. 36 Bxázrjeda' zra lana' gácua', na' bgácule neda'. Quebe chawe' guzúa', na' bedajnábale neda'. Guxu'a lizre xia, na' bedajnábale neda'.” 37 Nadxa benne' xrlátaje caní xelenné̱': “Xran, ¿bata blé'entu' Lue' dxedunu', na' bgáguntu' Lue'? ¿Bata blé'entu' Lue' dxebílenu', na' bé̱nnantu' da gu'u? 38 ¿Bata blé'entu' Lue' ca tu benne' xu'e̱ neza, na' gulú'untu' Lue' lízrentu'? ¿Bata blé'entu' Lue' dxexázrjenu' zra lanu', na' bgácuntu' Lue'? 39 ¿Bata bénentu' quebe chawe' zu', u xu'u lizre xia, na' bedajnábantu' Lue'?” 40 Neda' xeche̱ba': Da li dxapa' le'e, ca da be̱nle chee̱ bénnedu caní, benne' zaj naca dxexruj lazre', chee̱ néda'queza' be̱nle ca'.
41 ’Nadxa neda', Benne' Wenná Bea, xapa' benne' ca' zaj zra' chalá'a xéglala chia': Le cuasa cuita' neda', le'e, nácale we̱n da cale̱la lau Xra'. Le chjaca lu xi' chee̱ lataj ba xa' da nabeza na chee̱ da xriwe̱', ne chee̱ gubáz chee̱ na ca'. 42 Caní dxaca lawe' da guduna', na' le'e quebe bé̱nnale da gawa'. Gubíleda', na' quebe bé̱nnale da xí'aja'. 43 Gudá' ca tu benne' xu'e̱ neza, na' quebe gulu'ule neda' lízrele. Bxázrjeda' zra lana' gacua', na' quebe bgácule neda'. Quebe chawe' guzúa' ne guxu'a lizre xia, na' quebe bedajnábale neda'. 44 Nadxa benne' ca' xelé̱queze̱' neda': “Xran, ¿bata blé'entu' Lue' dxedunu', u dxebílenu', u xu'u neza, u dxexázrjenu' zra lanu', u quebe chawe' zu', u xu'u lizre xia, na' quebe gúcale̱ntu' Lue'?” 45 Neda', benne' wenná bea, xeche̱ba': Da li dxapa' le'e, lawe' da quebe bi be̱nle chee̱ bénnedu caní, benne' zaj naca dxexruj lazre', quebe bi be̱nle chee̱ néda'queza'. 46 Benne' caní chjácaqueze̱' lataj ba xa', na' benne' xrlátaje ca' chjaque̱' lu xel-la' nabán da zeajlí canna.