6
Dxezrín Jesús lazrie̱' da nacan xe̱zre Nazaret
(Mt. 13.53-58; Lc. 4.16-30)
Jesús bezé̱'e̱ naga zue̱', ne bezrine̱' lazrie̱', na' benne' ca' dxusé̱dene̱' xjácale̱ne̱' Le̱'. Ca gula zra dxulupá'ana judío ca', na' bezú lau Jesús dxusé̱dene̱' benne' ca' zaj zre̱'e̱ lu xu'u naga dxelúe lá'ana judío ca' Dios. Bénneache zan belenne̱' chee̱', ne belexebánene̱', dxelenné̱':
―¿Gazra bse̱de benne' nigá ca nácate̱? ¿Bizra xel-la sina da nunezruj Le̱', ne xel-la waca zren caní da dxune̱'? ¿Quegá benne' nigá gubizre xaga, zri'ine María, na' benne' biche̱' ca' zaj naque̱' Jacobo, ne José, ne Judas, ne Simón, na' nu'ula zane̱' ca' cá'anqueze zaj zrále̱ne̱' dxi'u?
Chee̱ le̱ na' quebe guléajle̱'e̱ chee̱ Jesús. Na' gunná Jesús, dxe̱'e̱ benne' ca':
―Xúgute̱ benne' dxelape̱' ba lá'ana tu benne' dxuchálaje̱' waláz chee̱ Dios, san benne' walázr chee̱' ca', ne benne' xrtie̱' ca', ne benne' zaj zre̱'e̱ xu'u lizre̱' quebe dxelape̱' le̱' ba lá'ana.
Chee̱ le̱ na' quebe be̱n Jesús lazrie̱' na' netú xel-la waca zren. Tuze bexune̱' bál-laze benne' we̱' gate na' guxrúa ne̱'e̱ xichaj benne' ca'. Bebane Jesús lawe' da quebe guléajle̱'e̱ chee̱'.
Jesús dxusel-le̱' benne' ca' dxusé̱dene̱' cheajlechálaje̱' xrtizra Dios
(Mt. 10.5-15; Lc. 9.1-6)
Ca gudé na' bedé Jesús xecha lasa xé̱zredu ca' zaj nnita gáguze, na' bsé̱dene̱' benne' zaj zre̱'e̱ ga na'. Gunné̱' benne' chazrinnu dxusé̱dene̱', ne guzú lawe̱' dxesel-le̱' le̱' chupa weaje̱', ne bnézruje̱' le̱' xel-la waca xulucuase̱' be' xriwe̱' ca' lu be̱l-la' dxen chee̱ bénneache ca'. Gunná bé'ene̱' le̱' quebe bi xelu'e̱ chee̱ la neza, con tuze xaga da xuluchiche̱'. Quebe xelu'e̱ xixruj xeta, ne xeta, ne dumí. Waca xululéaje̱' zrele̱', ne xelácue̱' tu cueze zra lane̱'. 10 Gunnadxa Jesús, dxe̱'e̱ benne' ca':
―Gate na' chu'ule le'e tu lu xu'u chee̱ benne', waca xegá'anate̱le lizre bénnea' ca zrindxa zra xezá'ale lu xe̱zre na'. 11 Che zrinle tu lu xe̱zre naga quebe xuluxé lawe̱' le'e, ne quebe xelénene̱' chee̱le, waca xezá'ale, na' cuíbete̱le bxrte xu da dxedá' ní'ale. Da nigá gaca na tu da dxulé'e na zaj nabaga benne' xe̱zre na' zria, benne' dxeledábaga' le'e. Da li dxennéa', lu zra guchi'a Dios chee̱ bénneache, waxache' gácadxa da ba xa' da xeledé benne' xe̱zre Sodoma, ne benne' xe̱zre Gomorra quézcala da xeledé benne' xe̱zre ca' naga quebe buluzé̱ nague̱' chee̱le.
12 Nadxa gusá'aca benne' ca' dxuse̱de Jesús, na' buluchálajle̱ne̱' bénneache chee̱ xelexebí'i lazre̱'. 13 Cá'anqueze belexebéaje̱' zánete̱ be' xriwe̱' ca' lu be̱l-la' dxen chee̱ bénneache ca', na' gulegüe̱'e̱ da za zane' benne' we̱', na' belexexaque̱'.
Ca gute Juan, benne' bchue̱' bénneache nisa
(Mt. 14.1-12; Lc. 9.7-9)
14 Na' ben wenná bea Herodes ca naca da zren ca' da dxun Jesús lawe' da guzé̱ dizra' chee̱'. Bal-la benne' dxelenné̱':
―Juan, benne' bchue̱' bénneache nisa, bache bebane̱' ládujla benne' gate, na' chee̱ le̱ na' nape̱' xel-la waca zren nigá.
15 Benne' xula dxelenné̱':
―Elías, bénnea' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios benne' nigá.
Benne' xula dxelenné̱':
―Nácalje̱' bénnea' dxal-la' xelá' guchálaje̱' waláz chee̱ Dios, che nácalje̱' benne' gulasa, benne' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios.
16 Ca ben Herodes da caní, na' gunné̱':
―Benne' nigá naque̱' Juan, bénnea' gunná be'eda' neda' gulechugue̱' xíchaje̱'. Benne' nigá ba bebane̱' ládujla benne' gate.
17 Caní gunná Herodes lawe' da gunná be'e le̱' buluzúe̱' Juan na' lizre xia, ne buluchéaje̱' le̱' du xia, da na' be̱ne̱' lawe' da dxezrá'a Herodías le̱'. Herodías nigá guque̱' zru'ula Felipe, benne' biche Herodes. Herodes nigá bequé̱'e̱ nu'ula' chee̱ guque̱' zru'ule̱'. 18 Gunná Juan, dxe̱'e̱ Herodes:
―Quebe dxal-la' súale̱nu' zru'ula bi bichu'.
19 Chee̱ le̱ na' Herodías guzré̱'e̱ Juan, ne guca lazre̱' gútete̱' le̱'. Quebe guca chee̱' 20 lawe' da neze Herodes naca Juan nigá tu benne' xrlátaje, ne benne' naque̱' tuze nen Dios, na' bezrebe̱' le̱'. Chee̱ le̱ na' quebe be̱'e̱ lataj Herodías na' gútete̱' Juan nigá, na' lácala quebe guxéajni'ine̱' ca naca xúgute̱ da bchalaj Juan, Herodes nigá bze̱ nague̱' chee̱' du lazre̱'. 21 Herodías na' bzrélene̱' ájala gune̱' ca da dxaca lazre̱' gate na' guxú'u laní ca gula la Herodes. Gulé'aj gulagu benne' xíchaje̱ ca', ne benne' dxelenná be'e̱ lu wedil-la, ne benne' zaj naque̱' blau lu xe̱zre ca' zaj nababa Galilea. 22 Nadxa guxú'u bi nu'ula chee̱ Herodías na' lu xu'u naga dxelé'aj dxelawe̱', ne bxá'abe' lau benne' ca'. Bezaca ba lazre' Herodes ca bxá'abe', ne tuze ca belún benne' ca' zaj zra' dxelawe̱' tu zren nen le̱'. Gunná wenná bea Herodes, dxe̱'e̱ nu'ula cuide' nigá:
―Gunaba neda' ca da dxedánenu', na' gunna' na chiu'.
23 Guche̱be lazre' Herodes, ne bzétaje̱' Dios gunézruje̱' bítete̱ze da nábabe', lácala nábabe' gáchajte̱ naga dxenná be'e̱ le̱'.
24 Nadxa nu'ula cuide' nigá bdxúajbe', xeajchálajle̱be' xrnabe', gunabe':
―¿Bizra naba'?
Gunná xrnabe':
―Gunaba xichaj Juan, bénnea' bchue̱' bénneache nisa.
25 La guxu'ute̱ nu'ula cuide' nigá naga zua wenná bea, na' gunabe', dxe̱'e̱be' le̱':
―Dxaca lazra' gunnu' neda' na'a tu lu xé'ena xichaj Juan, bénnea' bchue̱' bénneache nisa.
26 Nadxa wenná bea nigá bewí'inele̱'e̱, ne lawe' da ba bzétaje̱' Dios, na' belénete̱ benne' ca' da gunné̱', quebe guca lazre̱' guzrune̱' ca da gunaba bi nu'ula nigá. 27 Chee̱ le̱ na' gusel-la wenná bea tu benne' dxeje̱' wedil-la, ne gunná bé'ene̱' le̱' cheajxrí'e̱ xichaj Juan na'. 28 Guxíaj benne' nigá lu xu'u lizre xia, na' bdxixre̱' xichaj Juan na', ne bexu'e̱ na tu lu xé'ena. Bnézrujte̱' na bi nu'ula na', na' le̱be' bnézrujbe' na xrnabe'.
29 Gate gulénneze benne' ca' da nigá, benne' ca' bse̱de Juan, na' xeajlexexrí'e̱ be̱l-la' dxen chee̱', na' xeajlecáchete̱' na.
Jesús dxugawe̱' chi xun gaxúa benne' biu
(Mt. 14.13-21; Lc. 9.10-17; Jn. 6.1-14)
30 Ca gudé na' belexezrín benne' gubáz ca' chee̱ Jesús naga zua Le̱', ne buluzenne̱' Le̱' xúgute̱ ca da belune̱', ne ca da bulusé̱dene̱' benne' ca' naga xjaque̱'. 31 Nadxa gunná Jesús, dxe̱'e̱ benne' ca':
―Le chu'u. Chéajdxu xezí' lázredxu chadite' naga xu'u lataj.
Gunné̱' caní lawe' da dxesá'aca benne' dxesá'aca, ne dxelexezrín benne' dxelexezrín, na' quebe dxelu'e̱ lataj xelawe̱'. 32 Nadxa Jesús ne benne' gubáz chee̱' ca' belexexú'e̱ le̱ze̱' tu lu da dxedá lawe' nísadau', na' belezrine̱' tu lataj naga quebe nu chilá' benne'. 33 Benne' zan ca' belelé'ene̱' ca zjaque̱', ne belexexúnbe'e̱ Jesús, na' gusá'aca chégüe̱' xjá'aque̱' na'. Benne' xúgute̱ xe̱zre ca' belezrine̱' lataj na' nédxudxa ca Jesús. 34 Gate bedxúaj Jesús lu da dxedá lawe' nísadau', na' blé'ene̱' benne' zante̱, ne bexache lazre̱' le̱' lawe' da zaj zre̱'e̱ ca zrila' ca' quebe zua benne' dxuxúe̱' le̱ba'. Na' guzú lawe̱' dxusé̱dene̱' benne' ca' da zante̱. 35 Ca gula guzré', belezrín benne' ca' dxuse̱de Jesús lau Le̱', na' gulé̱'e̱ Le̱':
―Ba dxaca waxrinne, na' quegá nu lizre benne' zua lataj nigá. 36 Besel-la benne' caní chee̱ cheajxaque̱' xe̱zre ca' zaj nnita gálaze chee̱ xelezí'e̱ xeta xelawe̱' lawe' da quebe bi de̱ nigá da xelawe̱'.
37 Na' gunná Jesús, dxe̱'e̱ le̱':
―Le gunezruj le'e da xelawe̱'.
Na' gulenné̱', dxelé̱'e̱ Jesús:
―¿Waca chéajntu' cheajgá'untu' xeta xtila, quízrujntu' lazruj chee̱ chupa gaxúa zra chee̱ gugágudxu benne' zan caní?
38 Na' gunná Jesús, dxe̱'e̱ le̱':
―¿Bal-la xeta xtila nápale? Le cheajnná'.
Ca gulenézene̱', na' gulenné̱', dxelé̱'e̱ Jesús:
―Gazxu' xeta xtila, ne chupa béladau'.
39 Nadxa gunná be'e Jesús gulebé'e xúgute̱ bénneache ca' tu cue' weaj lu xrguíe xa'a. 40 Na' gulebé'e̱ tu cue' weaj, du tu gaxúe̱', du chi xune̱'. 41 Nadxa Jesús bé̱xrue̱' gazxu' xeta xtila ca', ne da chupa béladau'. Na' guchisa lawe̱' xabaala, gunabe̱' lau Dios gun la'azxe̱' na, na' bzúzruje̱' xeta xtila ca', ne bnézruje̱' na benne' ca' dxusé̱dene̱' chee̱ gulísie̱' na chee̱ benne' ca'. Cá'anqueze gudísie̱' da chupa béladau' chee̱ xúgute̱ benne' ca'. 42 Na' gulagu xúgute̱' ne gulélajte̱'. 43 Nadxa buluxutube̱' ca da begá'ana chee̱ xeta xtila, ne chee̱ béladu ca', na' guca chazrinnu xcuite xca'a. 44 Benne' ca' gulawe̱' xeta xtila ca' zaj naque̱' chi xun gaxúa benne' biu.
Dxezá Jesús lawe' nísadau'
(Mt. 14.22-27; Jn. 6.16-21)
45 La gunná bé'ete̱ Jesús benne' ca' dxusé̱dene̱' gulu'e̱ lu da dxedá lawe' nísadau' chee̱ gulelague̱' nísadau' na' nédxudxa ca Le̱', chee̱ xelexezrine̱' lu xe̱zre Betsaida dxácate̱ Le̱' dxuzé̱' dizra' bénne' ca'. 46 Ca gudé bze̱' dizra' benne' ca', na' guzé̱'e̱ zéaje̱' lu xi'a zeajchálajle̱ne̱' Dios. 47 Gate gula guxrínnequeze, ba zeaj da dxedá lawe' nísadau' na' gachaj lawe' nísadau', na' begá'ana Jesús tuze̱' lu xu dxu'a nísadau'. 48 Gate blé'ene̱' ca dxelezraga lawe̱' dxulusé̱'e̱ da dxedá lawe' nísadau' lawe' da za be' na', dxuzrí'i na da dxedá lawe' nísadau' na', na' gula balá' gubiga Jesús naga zaj zre̱'e̱, dxezé̱'e̱ lawe' nísadau' na', ne guca lazre̱' tée̱' lau da dxedá lawe' nísadau' na'. 49 Gate belelé'ene̱' Le̱' ze̱'e̱ lawe' nísadau' na', guléquene̱' da dxedá dxe̱la, na' gulebezre xe̱'e̱. 50 Belelé'e xúgute̱' ca dxezé̱'e̱ lawe' nísadau', na' belezrébele̱'e̱. Na' gunná Jesús, dxe̱'e̱ benne' ca' dxusé̱dene̱':
―Ga zrébele. Neda' nigá. Le gun chuchu lázrele.
51 Nadxa guluén Jesús lu da dxedá lawe' nísadau' naga zaj zre̱'e̱, na' guleza be' na'. Na' guleque zréajene̱', ne belexebánele̱'e̱ne̱', 52 lawe' da quebe ne xeléajni'ine̱' ca naca xel-la waca zren da be̱ne̱' chee̱ xeta xtila ca', lawe' da ne dxun zide' xichaj lázrdawe̱'.
Dxexún Jesús benne' we̱' ca' lu xe̱zre Genesaret
(Mt. 14.34-36)
53 Gate na' gulelague̱' nísadau', belezrine̱' lu xe̱zr la xu chee̱ benne' xe̱zre Genesaret, na' buluchéaje̱' xaga da dxedá lawe' nísadau' dxu'a nísadau' na'. 54 Ca beledxúaje̱' lu da dxedá lawe' nísadau', la belexexúnbeate̱ bénneache ca' Jesús. 55 La gusá'aca chégute̱' zjaque̱' lu xe̱zre ca' xeajlexrí'e̱ benne' we̱' ca' tu tu lu ta'a, na' zeajlegüé̱'e̱ le̱' naga zaj nézene̱' xedé Jesús. 56 Gátete̱ze xé̱zredu ca', ne xe̱zre ca', ne le̱'e̱ xixre' naga dxedé Jesús, na' buluzúe̱' benne' we̱' ca' du la neza, ne gulata' xuene̱' Jesús gunézruje̱' lataj cheajletaze̱' zra lane̱', na' xúgute̱ benne' ca' xeajleté̱' zra lane̱' belexexácate̱'.