13
Dxuchalaj Jesús ca gaca gate xrinnaj xudau'
(Mt. 24.1-2; Lc. 21.5-6)
Gate bedxúaj Jesús lu xudau', na' tu benne' dxusé̱dene̱' guzre̱' Le̱':
―Benne' Wese̱de, gunná'xque ca zren naca xudau', ne xiaj xrtante̱ caní.
Beche̱be Jesús:
―¿Dxelé'enu' na'a ca zren naca xudau' nigá? Québedxa xegá'ana tu xiaj cuzru ljwezre nigá. Ca naca xudau' nigá wabía xí'queze na.
Da xelunna bea na gate cheajsé̱ chee̱ xe̱zr la xu nigá
(Mt. 24.3-28; Lc. 21.7-24; 17.22-24)
Nadxa xjaque̱' lu xi'a chee̱ xaga olivo ca', da zua na chalá'a ca li dxa xu'u xudau'. Gate dxe' Jesús ga na', na' Pedro, ne Jacobo, ne Juan, ne Andrés gulé̱'e̱ Jesús le̱ze̱':
―Dxaca lázrentu' gulé'enu' netu' bata gaca caní. ¿Bizra da ca' xelunna bea na gaca xúgute̱ da caní?
Na' beche̱be Jesús:
―Le gapa chi'i cuínale chee̱ quebe nu si xe̱ le'e, lawe' da xelelá' benne' zante̱ xelún lu'a neda', welenné̱' zaj naque̱' Cristo, na' welezí xe̱'e̱ benne' zante̱.
’Le'e, gate xénele gaca wedil-la, ne ba dxaca wedil-la, quebe zrébele. Cá'queze dxal-la' gaca na, san quegá ne zrin zra cheajsé̱ chee̱ na, lawe' da xeledíl-lale̱ benne' tu xe̱zr la xu benne' xetú xe̱zr la xu, na' tu xe̱zre benne' tíl-lale̱ na xetú xe̱zre. Wazrú' zánete̱ xe̱zre, ne wata' gubina', ne wadxé'e na zraga bénneache. Da caní zaj naca na naga su lauze ca naca da xelezaca zi' bénneache.
’Le guxúe cuínale lawe' da xuludée̱' le'e lu na' benne' xu'u lawe', na' xuluzalje̱' le'e lu xu'u naga dxulucá'ana szrene̱' Dios. Xuludée̱' le'e lau benne' xu'u lawe' ca', ne lau benne' dxelenná be'e̱ lawe' da nácale chia' neda'. Gate ca'an gaca, na' guchálajle chia' neda' lau benne' ca'. 10 Nédxudxa ca zrin zra cheajsé̱ chee̱ na, dizra' chawe' chia' gaca lban chee̱ na lau bénneache zaj zre̱'e xúgute̱ xe̱zr la xu. 11 Gate xeleché̱'e̱ le'e chee̱ xuludée̱' le'e lu na' benne' xu'u lawe' ca', quebe cue'le gunne xue bi nnale, ne quebe quilaj lázrele ájala guchálajle. Nne̱le ca da gunna Dios le'e zra na' lawe' da quegá le'eze nne̱le, san Be' Lá'azxa, Le̱' nne̱'. 12 Ca xelún bénneache lu zra na', xuludée̱' bi biche̱' ca' lu na' benne' xelútie̱' le̱be'. Cá'anqueze xelún xruze xrna' ca', xuludée̱' zrí'inequeze̱'. Na' zrí'ine̱' ca' weledábagabe' xruze xrnabe', ne xelunbe' xelátie̱'. 13 Xúgute̱ bénneache xelezré̱'e̱ le'e lawe' da nácale chia' neda'. Bénnea' ze̱ tipe̱' ca zrindxa zra cheajsé̱ chee̱ na, la bénnea'.
14 ’Daniel, bénnea' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios bzuaje̱' ca naca chee̱ da sban da guzría xi na. Gate lé'ele le'e zria da nigá lataj lá'azxa naga quebe dxal-la' cuía na, nadxa benne' zaj zre̱'e̱ xe̱zre ca' zaj nababa xe̱zr la xu Judea dxal-la' xuluzrúnnuje̱', ne chjaque̱' lu xi'a zren. (Benne' dxulabe̱' da nigá dxal-la' cheajní'ine̱' da naca chee̱ na.) 15 Nu benne' zria chju'u lizre̱' lu zra na' quebe dxal-la' xexétaje̱' chee̱ bi xebéaje̱' lu xu'u. 16 Benne' ze̱ le̱'e̱ xixre' quebe dxal-la' xezrine̱' lizre̱' chee̱ xequé̱'e̱ zra lane̱'. Dxal-la' xuluzrúnnujte̱ benne' caní. 17 Baxache' xelaca nu'ula zaj zue̱' zi'i, ne nu'ula ca' zaj nuxre̱' bidu dxe'ene lu zra na'. 18 Le naba lau Dios chee̱ quebe gaca beu' zaga gate na' dxal-la' guzrúnnujle, 19 lawe' da xelezaca zidxa bénneache lu zra ca'an ca da quebe ne xelezácate̱', gulala be̱n Xránadxu Dios xe̱zr la xu nigá, ne québedxa xelezácadxe̱' ca'. 20 Che Xránadxu Dios quebe guzáchie̱' zra ca', québedxa nu láqueze̱', san ba bzachie̱' zra ca'an lawe' da nazrí'ine̱' bi chee̱' ca', bi ca' ba gucá'a Le̱'.
21 ’Lu zra na', che nu benne' dxe̱'e̱ le'e: “Le na' xque, nigá zua Cristo”, u che nne̱': “Le na' xque, na' ze̱'”, quebe chéajle̱le chee̱'. 22 Welelá' benne' xelezí xe̱'e̱, benne' xelune̱' lu'a Cristo, ne xelune̱' lu'a xel-la waca chee̱ xabáa chee̱ xelezí xe̱'e̱ bi ca' ba gucá'a Dios che xelezéquene̱'. 23 Le sua le'e ban lazre'. Neda' ba gucha' le'e xúgute̱ nédxute̱ ca gaca na.
Ca gaca gate xida Benne' Gulje̱' Bénneache
(Mt. 24.29-35, 42-44; Lc. 21.25-36)
24 Nadxa gunná Jesús:
―Lu zra ca', gate te zra chee̱ xel-la zi' caní, na' chul-la gubizra, ne québedxa gusení' beu'. 25 Belaj ca' xelexruj na zran xabáa, na' ca da zaj nalá' zaj ze̱ tipa zran xabáa welezrízete̱ na. 26 Ca nadxa xelelé'ene̱' neda', Benne' Gulje̱' Bénneache, za'a lu beuj bza, napa' xel-la waca zren, ne da xabáa chia'. 27 Na' la sél-latea' gubáz chee̱ xabáa chia' ca' chee̱ xuluchague̱' benne' ca' gunnía', benne' zaj zre̱'e̱ dapa saca chee̱ xe̱zr la xu nigá, benne' zitu' zá'aca nila, zá'aca na'la.
28 ’Le guse̱de ca naca da dxulé'e na ca naca chee̱ xaga higo. Gate na' dxelexedxé'ene zruze na, ne zá'aca xrlegue na, na' ba nézele za beu' la. 29 Cá'anqueze, gate na' lé'ele ba dxelaca da caní, nézele ba zua gáguze zra cheajsé̱ na, ne gácate̱ na. 30 Da li dxapa' le'e, xúgute̱ da caní gaca na nédxudxa ca xelate bénneache zaj zre̱'e̱ lu zra na'. 31 Xabáa ne xe̱zr la xu nigá wadé chee̱ na. Xrtizra' nigá quebe te na ca'anze, san waca li na.
32 ’Ca naca chee̱ zra na', ne chee̱ beu' na' quegá nu neze bata gaca na. Quebe zaj neze gubáz chee̱ xabáa, ne Zrí'inequeze Dios quebe nézene̱'. Tuze Xradxu Dios nézene̱'.
33 ’Chee̱ le̱ na', le sua le'e ban lazre'. Le guxúe, ne le guchálajle̱ Dios lawe' da quebe nézele bátala zrin zra na'. 34 Gaca na ca guca chee̱ tu benne' biu, benne' guzé̱'e̱ zéaje̱' zitu'. Gate na' za dxúaje̱' xu'u, na' dxudée̱' da nape̱' lu na' bi we̱n zrin chee̱' ca', ne dxunézruje̱' tu tube' zrin da xelunbe', ne dxusebague̱' benne' ze̱' dxa xu'u guxúe xánnie̱'. 35 Chee̱ le̱ na', le sua le'e ban lazre' lawe' da quebe nézele le'e bátala xelá' xrane xu'u, che dxe xrínneze, che dxe̱la, che ca cuezre xjeaj, che che zílala, 36 ga gaze xelé̱'e̱ chadí dute̱, na' cheajxraque̱' le'e dxásele. 37 Ca da dxennía', dxapa' le'e, dxapa' xúgute̱ benne': ¡Le sua ban lazre'!