13
Chupa be̱ xixre' snia ca'
Nadxa guzéa' dxu'a nísadau', ne ble'eda' bdxuaj tu be̱ xixre' snia lu nísadau' na', zua gazre xíchajba', ne chi lúzuba'. Zria tu tu lúzuba' na' tu da zaca, na' da' tu laba' xíchajba' ca' da dxecuide Dios. Be̱ xixre' snia nigá nácaba' ca tu be̱zrtau', na' ní'aba' zaj naca na wal-la ca ni'a oso, na' dxú'aba' naca na ca dxu'a be̱zre xixre'. Be̱ snia schanni' bnézrujba' xel-la' dxenná bea chee̱ba', ne lataj blau chee̱ba', ne xel-la' waca chee̱ba' lu na' be̱ snia na' nácaba' ca be̱zrtau'. Zua tu we̱' tu xichaj be̱ xixre' snia na' nácaba' ca be̱zrtau' da gute na le̱ba', na' we̱' na' bexaca na, na' ca naca bénneache ca' zaj zre̱'e̱ lu xe̱zr la xu belexebánele̱'e̱ne̱', ne zjácale̱ne̱' be̱ xixre' snia na'. Bulucá'ana szrene̱' be̱ snia schanni' na' lawe' da bnézrujba' xel-la' dxenná bea chee̱ be̱ xixre' na' nácaba' ca be̱zrtau', ne cá'anqueze bulucá'ana szrene̱' be̱ xixre' snia na', dxelenné̱':
―¿Núzraqueze naca ca be̱ xixre' nigá, ne nu seque' tíl-lale̱ le̱ba'?
Nadxa da xriwe̱' be̱ na le̱ba' lataj gunne̱ba' dizra' zri'a, na' gunne̱ba' da cale̱la chee̱ Dios, ne gudápaba' xel-la' dxenná bea lawe' chupe xun beu'. Gunne̱ba' da cale̱la chee̱ Dios, ne chee̱ La Dios, ne chee̱ lataj lá'azxa chee̱', ne chee̱ benne' ca' zaj zre̱'e̱ xabáa. Cá'anqueze guziba' xel-la' dxenná bea tíl-lale̱ba' benne' ca' zaj naque̱' chee̱ Dios, ne gútete̱ba' benne' ca', na' guziba' xel-la' dxenná bea lu xúgute̱ cue' bénneache, ne benne' zaj zre̱'e̱ xúgute̱ xe̱zre ca', ne xúgute̱ cue' xe̱zr la xu ca', ne benne' dxelenné̱' dizra' walazre' cha chee̱'. Xúgute̱ benne' zaj zre̱'e̱ xe̱zr la xu bulucá'ana szrene̱' be̱ xixre' snia na', benne' ca' quebe zaj naxúaj le̱' lu xiche naga zaj naxúaj la benne' ca' zaj nape̱' xel-la' nabán, xiche na' bzuaj Bénnea' naque̱' Zríla'dau' belutie̱'-ba'.
Che nu benne' zua nague̱', dxal-la' xenne̱' dizra' nigá. 10 Benne' ca' dxelegú'e̱ bénneache lizre xia, cá'anqueze xelú'u benne' ca' lizre xia, na' benne' ca' dxelutie̱' benne' nen xia nalá, cá'anqueze xelatie̱' lu xia nalá. Chee̱ le̱ na' benne' zaj naque̱' chee̱ Dios dxal-la' xelaque̱' zren lazre', ne xeléajle̱'e̱ chee̱ Dios.
11 Gudé na' ble'eda' xetú be̱ xixre' snia bdxúajba' lu xe̱zr la xu. Bea nigá zua chupa lúzuba' zaj naca na ca luzu zrila'. Bea nigá gunne̱ba' ca be̱ snia schanni' na'. 12 Bea nigá nápaba' dute̱ xel-la' dxenná bea da napa be̱ nedxu na', gate zúaba' lau be̱ nedxu na', na' gunná be'eba' ca naca bénneache zaj zre̱'e̱ dute̱ xe̱zr la xu xulucá'ana szrene̱' be̱ nedxu na', bea na' bexaca we̱' chee̱ba' da na' naca gute le̱ba'. 13 Be̱ gudxupe' na' be̱nba' xel-la' waca zri'a ca', ne be̱nba' bexruj xi' zran xabáa lu xe̱zr la xu lau bénneache ca'. 14 Ne̱ chee̱ xel-la' waca ca' da be̱nba' lau be̱ nedxu na', guzí xe̱ba' benne' zaj zre̱'e̱ xe̱zr la xu, na' gunná be'eba' benne' ca' xelune̱' tu bedau' ca naca be̱ nedxu na', bea na' guzúa we̱' chee̱ xia nalá, na' naca bánquezeba'. 15 Be̱ gudxupe' na' guziba' xel-la' dxenná bea gunézrujba' xel-la' nabán bedau' na' naca na ca be̱ nedxu na', chee̱ nne̱ bedau' na', ne gute na xúgute̱ benne' quebe xulucá'ana szrene̱' na. 16 Cá'anqueze bedau' na' gunná be'e na zriche tu da gunna bea na luzrgá u lu na' zua xabe̱la chee̱ xúgute̱ bénneache, benne' blau, ne benne' quebe nu naca, ne benne' gunní'a, ne benne' xache', ne benne' zaj nada'u, ne benne' zaj zre̱'e̱ cá'aze. 17 Netú benne' quebe gaca ga'uwe̱' ne gutie̱' che quebe zriche da na' dxunna bea na le̱', u la be̱ xixre' snia na', u xrbaba ca naca laba'. 18 Nu benne' gulabe̱' da nigá dxal-la' gaque̱' sina. Benne' dxéajni'ine̱' waca gulabe̱' ca naca xrbaba chee̱ laba'. Naca na tuze ca naca xrbaba chee̱ bénneache, na' xrbaba nigá naca na xrupa gaxúa ga xun xrupa.