Cart Nech De'en Bzoɉ San Juanṉə'
1
Jesocristən' choṉe' yeḻə' mban zeɉḻicaṉe
Chyix̱ɉue'ida' le'e c̱he Jesocristən' ben' naquə Dižə'ənə', ben' choṉ yeḻə' mban zeɉḻicaṉen'. Bazocze' catə'ən gwxe yežlyon'. Neto' apostol bzenagto' xtiže'enə', ble'ito'one', bgüiato'one' na' gwdanto'one'. Ḻe'enə' golɉe' beṉac̱h na' ble'ito'one' na' cho'eto' dižə' de que mbancze' zeɉḻicaṉe. Na' chyix̱ɉue'ida' le'e de que ḻe' zoe' len X̱acho Diozən' na' bedəsoe' len chio'o beṉac̱h. Ben' ble'ito' na' bzenagto' xtiže'enə', c̱he ḻe'enə' chyix̱ɉue'ida' le'e par nic̱h tozə can' goncho xbab. Na' catə' tozə can' gon chio'o xbabən' cana'ach gonḻe xbab ca xbabən' chon X̱acho Diozən' na' len Xi'iṉe' Jesocristən' c̱hedə' xbab c̱heto' zɉənaquən tozə len xbab c̱hega'aque'enə'. Na' chzoɉa' le'e cart nga par nic̱h ca' sole mbalaz juisy.
Diozən' len yeḻə' chon de'e güen c̱he'enə' naque' ca be'eni'
Bzenagto' be' Jesocristən' dižə' na' chyix̱ɉue'ito' le'e can' gwne' de que Diozən' len yeḻə' chon de'e güen c̱he'enə' naque' ca be'eni'. Ni latə'əzə de'e mal cui chone'. Na' šə nacho de que xbab c̱hechon' naquən tozə len xbab c̱he Diozən' pero ṉe'e chdaczcho choncho de'e malən', con chonḻažə'əchon', na' cabi zdalencho de'e ḻin'. Diozən' naque' ca be'eni' c̱hedə' chdalene' de'e güen. Na' šə chio'o ḻeczə chdalencho de'e güenṉə', nachən' tozə naquə xbab c̱hechon' tocho yetocho. Na' šə chdalencho de'e güenṉə' yic̱hɉla'ažda'ochon' nactezə naquən xi'ilažə' c̱hedə' Jesocrist Xi'iṉ Diozən' blalɉ xc̱hene'enə' par beque'e yoguə'əte xtoḻə'əchon' catə'ən gwso'ote'ene'.
Šə nacho cabi bi xtoḻə'əcho de, chx̱oayagzə cuinchon' na' cabi cho'echo dižə' ḻi. Pero catə' chx̱oadoḻə'əcho lao Diozən' ca naquə de'e mal ca' de'en chonchon', chezi'ixene' c̱he xtoḻə'əchon' na' chnitlaogüe' yoguə'əḻoḻte de'e mal de'en chonchon' c̱hedə' la' chone' complir can' ne'enə' na' ḻichan' zde'. 10 Šə nacho bito bi de'e mal ṉe'e goncho, choncho Diozən' ca to beṉə' güenḻažə' na' cabi zdalencho xtiže'enə'.