2
Ruluiini xho guiniabreni lo Dios
Rulidxälu ganiddoo cueedxlu, guiniablu lo Dios, gudeedlu xquixtios lo Dios xcuent guiraa rebejṉ. Guiniabzalu xcuent reṟeii näj guiraa reni rnibee lo guedxliujre, te gac guibaṉdxinu, te gac chanuunu xnez Dios, te saru guibajṉnu. Sa' yäḻrniabga najc laaca, luxh si'c rdxaglajz Dios ni rusḻaa nurnu lo dojḻ guiniabnu lojni. Dios rlajz ḻaa guiraa bejṉ lo dojḻ, rlajzzani gacbeepacreni xtidxliini. Yu' tejtis Dios, näjza tejtisza nani rusiäjḻ diidx lo Dios näjza loj rebeṉ guedxliuj. Laani najc Jesucrist ni gujcza niguii. Jesucrist gujt lo crujz te gudijxni redojḻ xten guiraanu ni tre' lo guedxliuj. Dee gujc che gojl dxej ni gule Dios. Dios gule narä te gacä apost te gusule'ä xtiidxni, yäḻrililajz näjza didxlii lo reni di gac xpejṉ Israel. Si'c ni rlajz Jesucrist rniä didxlii, dina guiniä diidx ni rusguee.
Ni'cni rlazä guiraatis lajt guiniab rebejṉ lo Dios, saru guiliäs ṉaareni, gusaanreni yäḻrdxe'ch, na'c gunreni biejy. Si'cza regunaa, saru gacwreni xhajbreni, na'c gacreni gunaroxhi, cuedxireni. Xhet si'cdi regunaa ni entis rsiucheduxh con oor o perl o ladsajc, rajc guichniil yejcni te guidxeloj bejṉreni. 10 Masru ruchaag gunreni si'cni rchalglajz Dios, si'c riäjḻ gun guiraa regunaa ni yu' lo Dios. 11 Riäjḻ dxitis gucuadiajg regunaa xtidx Dios ni rusule' reniguii. 12 Dina xcäbä gusule' te gunaa diidx lo guiraa rebejṉ, niclaza guinibeeni lo reniguii, dxitis cueni lo rebejṉ ni cagucuadiajg diidx nani cagusule'ni. 13 Sa'csi ganid benchee Dios Adán, dxejctiru bencheeni Eva. 14 Luxh et Adandi basguee beṉdxab, beṉdxab basguee gunaaga, dxejc biajbni neṉ dojḻ. 15 Niluxh siḻiaa regunaa, palga jiureni xtzuunreni si'c nan, palga chanuu chalilajzreni xtidx Dios, palga chanälajzreni sa'reni, palga chutisreni lo Dios, gaczareni gunasa'c cuedxireni.