Guijtz Ni R̲ojp Ni Bacuaa Pedr
1
Pedr rucuaa te guijtz loj reni ahuililajz
Narä nacä Simón Pedr, ni rujn xtzun Jesucrist, te apost xtenni. Rucuaä guijtzre lojtu nani rililajz xtidx Dios sigajc ni rililajznu, sa'csi bahuii Dios loonu si'c beṉnaya xcuent Xtiosnu Jesucrist nani basḻaa nuurnu lo dojḻ. Rniabä lo Dios gacnäduxhruni la'tu, guscuecdxiruni lastootu, te gacbeerutu xtidx Dios näjza Dad Jesucrist.
Xho riäjl gac rexpejṉ Crist
Sa'csi xcäḻrnibee Dios baniidx guira'ti ni rquiinnu te guibaṉsa'cnu, te gacnu beṉnaya nez lojni, xcuent rililajzpac xtiidxni ni nansa'cnu xcuent Jesucrist nani gurejdx nuure, nani gule nuure te xca'zanu xcäḻrdimbicha'ni, näjza guiraa xcäḻnansa'cni. Lagajc xcuent redee baniidxni rextidxliini, rextidxsacduxhni. Palga chalilajznu xtiidxni, sajcnu xpejṉni, sajcnu beṉsa'c si'c najcni sa'csi abiriinu loj redzunguijdx ni chaglajz rujn rebejṉ ni ruxhiṉ guedxliujre. Ni'cni nanab gacbeenu xho nabaṉnu lo guedxliujre. Siroobru xcäḻrililajztu sacnäjni la'tu te guibaṉsa'cnu lo Dios; luxh sa'csi nabaṉsa'ctu, siroobru xcäḻnajntu xcuent dzunsa'c näjza dzunguijdx. Luxh palga guroob xcäḻnajntu xcuent dzunsa'c näjza dzunguijdx sajc guinibeetu tiejxhtu te na'c guntu dzunguijdx. Che guinibeetu tiejxhtu, sibedxi lajztu. Che arajptu yäḻrbedxilajz, sajctu beṉsa'c, beṉdxan. Che anajctu beṉsa'c, beṉdxan, sinälajztu resa'tu; che asanälajztu sa'tu, arajptu yäḻsanälajz sa'tu xten Jesucrist.
Palga la'tu rusoobtu guiraa rediidxre, luxh chanuutis caroobreni neṉ lastootu, ditu guibaṉxlia'; sujnpactu xtzun Dios, luxh rediidxre sacnäjrutu gumbeetu Dad Jesucrist. Sa'csi renani di ga'p rediidxre, najcni si'c te lotiä'p ni di fii, o te ni di gacdi fii zijt, ni'cni abiäḻlajzni xho basia Dios rextojḻni nani bejnni galoo. 10 Ni'cni rniä lojtu rebetzä, coḻsejs, coḻguisieed xtidx Dios te gacbeepactu, guluilojzatu lo bejṉ xho gurejdx, xho gule Dios la'tu, sa'csi laḻ ni chanuu gucuadiajgtu rediidxga, dipactu gunijt lo Dios. 11 Palga guibajṉtu si'c lo guedxliujre, siu'pactu xhaguibaa cadro rnibee Dad Jesucrist par tejpas.
12 Ni'cni anasuga'ä te gusnaä lajztu xcuent rediidxre, mase anajntureni, mase risutzu'tztu yäḻrililajz xten didxlii ni yu' neṉ lastootu. 13 Narä runä xhigab laaca runä che rusnaä lajztu, te gusnibä la'tu, te gusnaä lajztu. Si'cza gunä guideb ni nabaṉä lo guedxliujre. 14 Ananä asiäddzuṉgajxh dxej ni xca' Dios narä, sa'csi abaluii Dad Jesucrist ni'c loä. 15 Ni'cni cayunduxhä dzuun ṉaj, te che guiquiinni sinaj lajztu xtidxä che agu'tä.
Renani bahuii loj yäḻnasa'c xten Crist
16 Che basule'nu lojtu xcäḻrnibee näj xcäḻrdimbicha' Dad Jesucrist, xcuent ni guibisacpacni, dinu niniitisni, dizanu nusguee la'tu, sa'csi abahuiloonu xcäḻrdimbicha'ni. 17 Sa'csi che badeed Dios xtadnu yäḻrnibee, yäḻrdimbicha' lojni, dxejc biejn diajgnu gunii Dios, birii xse'ni neṉ te za ni gurej xhaguibaa, räjpni: “Dee najc xi'nä ni sanälazä, rbanälazduxhäni.” 18 Lagajc nuure biejn diajgnu xse' Dios che guniini xhaguibaali che guyunäjnu Jesucrist lo dajn ni najc dxan.
19 Ni'cni ṉaj guliiru rediidx ni gunii reprofe't. Ni'cni sujntu laaca palga gusobdiajglu rediidxga, sa'csi najcreni si'c te bajl ni rusanij te lajt ni nacäjy, susanijreni xcäriejntu dxejli ni jiääd bajl xhaguibaa. Dxejc lagajc laani susanij lastoonu. 20 Niluxh ganiddoo nanab gacbeetu dee: nicla tej bejṉ sajc guinii laatisni sajc guinii xhi säloj xtidx Dios, 21 sa'csi nicla tej diidx ni bacuaa reprofe't dini gac diidx ni biajbtis yejcreni. Guiraliireni bacuaareni ganaxtis diidx ni badeed Xprit Dxan Dios lojreni gucuaareni.