2
Na'c gusaanni diidx ni rusḻaani lo dojḻ
Ni'cni nanab jiunu xtidx Dios ni abiejn diajgnu, te na'c guibicajnu lo xnezyujni. Anajntu aguzojb diidx ni gunii rexangl Dios neṉ redxe galoo. Luxh reni di nusoob diidxga bejnreni dojḻ, dxejc bateed Diosreni trabajw. ¿Xho gac guibicaj xcäḻnaj Dios yejcnu palga dinu jiu rextidx Dios xcuent yäḻrusḻaa lo dojḻ, ä? Ni Dad, Jesucrist basa'n diidxga lo rexpejṉpacni, dxejc laareni basule'reni rediidxre loonu. Niluxh Dios baluii najc diidxga guliipac sa'csi bejnni reseen, näjza yäḻrdxeloduxh, näjza xhidajl remilagrw. Badeedzani Sprit Dxan xtenni loj renani ahuililajz xtiidxni te gun tejgareni garen-garen xtzuunreni si'ctis ni rlajz Dios gunreni.
Nani guläxtiej yäḻrusḻaa bejṉ lo dojḻ
Di Dios gudeed yäḻrnibee lo rexanglni te guinibeereni guedxliucoob ni cagusä'tnu ṉaj. Guyu' tej ni bacuaa xtidx Dios lo guijtz, räjpni:
¿Chu najc niguii, te guinalajz Dios laani?
¿Chu najc xi'n niguii te jiädhuiizaluni?
Nagabsi dxej guxiiru sajcni lo reangl xhaguibaa,
dxejcti badedsaclu xcäḻnasa'cni,
badedsaclu xpala'nni,
badeedzalu yäḻrnibee lojni te guinibeeni guira'ti ni bencheelu.
Badeedlu guinibeeni guiralii ni yu' lo guedxliuj.
Cheni badeed Dios guira'ti te guinibeeni, xhetliidi basa'n Dios ni digacdi guinibeeni, niluxh ṉaj ruhuiinu gajdni guinibee guiralii ni'c. Alga rhuiinu Jesucrist, ni bejn Dios guxiiru sajcni lo reangl xten Dios che guyu'ni lo guedxliuj balsi dxej. Che baluux Jesucrist xtzuunni lo guedxliuj, badeed Dios yäḻrdimbicha' näjza xpala'nni lojni. Sa'csi sanälajz Dios nuurnu basaanni gudejd Xi'nni trabajwduxh, gujtni lacuaa niejtnu.
10 Dios benchee guiralii ni yu' lo guedxliujre, ṉajli rnibeeza Dios guira'ti. Luxh Diosre rlajz chanäni xhidajl xi'nni xhaguibaa, ni'cni baxhaḻ Dios xi'npacni Jesucrist te guläxtiejni yäḻrusḻaa bejṉ lo dojḻ che gudejdni trabajwduxh lo crujz. 11 Sa'csi Jesucrist, ni rujn chasanäj bejṉ te yäḻnabaṉya, näjza reni risanäj yäḻnabaṉya, tejtis najc xtadreni. Ni'cni di Xi'n Dios guitujy guiniini lojreni: “betzä”. 12 Scree caj lo xtidx Dios:
Chasule'ä lo rebetzä xho najclu,
siliä'päza xpala'nlu lojreni.
13 Räjpzani:
Sibäzä gacnäj Dios narä.
Ste lajt guniini:
Bahuii loä näjza rexi'nä ni baniidx Dios loä.
14 Te famiḻ najc tejsi bääl, tejsiza rejn; ni'cni che biääd Jesucrist lo guedxliuj guyu' tiejxhni näj xtiejnni si'c beṉguedxliuj, gujtzani te gujc bejnni gunijt nani rnibee yäḻgujt, nalajznu, beṉdxab. 15 Te si'c basḻaani guiraa reni rdxejb yäḻgujt, najcreni si'c reni yu'tis loj xlam̲ni guideb nabajṉreni, lacti rdxejbreni yäḻgujt. 16 Guliini dini niääd te gacnäjni reangl xten Dios, biäädni te gacnäjni guiralii rexajg toAbram. 17 Ni'cni gujcni si'cpac te bejtznu, te gac gacni te bixhojz xten Dios ni rulaslajz, te bixhozsa'cza xten Dios, si'cni rlajz Dios gacni te gusḻaani rebejṉ lo dojḻ. 18 Sa'csi lagajc laani gudejdni trabajw, luxh baquiilza beṉdxabni niujnni dojḻ, ni'c ṉaj sajc gacnäjni renani ruquiil beṉdxab gun dojḻ.