Yech galo kwa'n mixë'l San Pab lo Timoteo
1
¿Mal wech, men che'n Jesukrist? ¿Chi wen kal?
Na Pab, lë' Dios no Krist Jesús mile' mandad, nak da tu apost; Dios Me nigo' be lo rë kwa'n nzë'b xki be; no Krist Jesús, Me niza' yalnaban ka' rë men che'n par dubta'. Kixëla yech re' lol, Timoteo, lu nak nela tu xga'na, por ngwayilal widi'zh che'n Krist Jesús kwa'n midizha lol; lë' Xuz be Dios no Señor Krist Jesús gaknul, no lats laxto' Me lu, no zil chul dizde le'n laxto'l.
Neu kun rë xa' nilu' widi'zh che'n Dios xa'la mod
Nela mika'ba lol or nkizë'n rë yezh kwa'n nzhin lazh men Macedonia, nin ya'nal yezh Efeso par di'zhnul pla rë men xa' nilu' widi'zh che'n Dios xa'la mod, par nale'tra' bixa'i, mbaino ni nadi'zh ra' bixa' rë kwent kwa'n michao'yek men nzhala, o por cho ngok rë melizh men xa' tiemp; porke rë kure' nile' nichë'lro' men maska bixa' le' kwa'n mika'b Dios lo bixa', di'zh bixa' widi'zh nazhon che'n Dios lo men. Kwa'n mika'ba lol nak gaknul bixa' chizhi' bixa' tu xa' kun xtu xa', porke men nzho yalnazhi' laxto', nikwa'n xa' ya xtu men wen, no nane xa' cho kwa'n wen no cho kwa'n gat lë', mbaino yub pa' lë' widi'zh che'n Jesukrist ñila xa'. Nzho bixa' mila' la rë kwa'n wen re'; guzhe miziwan bixa' lo rë widi'zh yent yek. Nzhakla bixa' lu' bixa' ley kwa'n mila' Dios lo Muisés, per ni nazobyek bixa' cho widi'zh kidi'zh bixa'; no per ni kwa'n nilu' bixa' dub la bixa', nanet bixa' kwane.
Nane be, nizu' ka ley par ya men wen, per nab tsa chi nane men xmod ñal le' men kwa'n nzhabe, porke nangagot Dios ley par men wen; Dios nguloi par rë men xa' nayi'lazh nzhon ley che'n Dios, par rë men yent kwan nzhon tuli, no par rë men gat nzhapt kwent ni tu rë kwa'n nazhon che'n Dios; mbaino par rë xa' naban lo kwa'n nayi' par lo Dios no lo rë xa' naban lo rë kwa'n nakap; par rë xa' yent kwan ña laxto' lo rë che'n Dios, mbaino par rë xa' nzhut xuz o xna', o wanei cho xtu rë men. 10 No nu ngulo Dios ley par rë xa' niban kun cho la men no par rë xa' niban kun tsa' miyi' o kun tsa' una', mbaino par rë xa' nito men nela tu ma ga', no par rë men nikë' mbël no nu par rë xa' nize't Dios or nikë' xa' mbël. Par kuze' ngulo Dios rë ley par tse'd Dios rë men xa' nilu' wanei cho xtu rë kwa'n nika lo widi'zh lë'tsa lë' che'n Dios. 11 Rë kure' mika'b Dios lon par dizha widi'zh nazhon re' lo rë men.
Niza' Pab xkix lo Dios
12 Nizan xkix lo Krist Jesús, Me nile' mandad be, mbaino mine' Me yalnazhon che'n Me kan, miwi' Me lon, nela lo tu men dox nzhon ro' Me, ngule Me da par len zhi'n nazhon che'n Me. 13 Mile' Me da tu men che'n Me, ter ngok da or galo tu xa' mizhibde widi'zh che'n Me, no ngurukë'n tich rë men che'n Me par mizakzin bixa'; per milats laxto' Me da, porke nagat yilan widi'zh che'n Me, kuze' naneta chi nayi' kwa'n kilen. 14 Per por dox wen Jesukrist, Me nile' mandad be, gat ñalta' da kwa'n mile' Me kuda, nak da tu men che'n Me, kuze' nazhi' da rë men. 15 Walika widi'zh re', no ñal yila mene: Mbi'd Krist Jesús yizhyuo re' par ko' Me rë men lo kwa'n nazhe'b nzho bixa', xa' nzë'b xki lo Dios; no xid rë men re', na galo laka más nzë'b xki lo Dios. 16 Ter sa' ngok da, per milats laxto' Krist Jesús da par milu' Me lo rë men, dox nixek Me lo rë kwa'n nakap nak men, no par ne rë men kwa'n mile' Me kuda, par nu bixa' yila Me, orze' gal bixa' yalnaban par dubta'. 17 Rë men ñal di'zh nazhon rey Me nzho par dubta', rey Me nayot gat. Yent cho gak ne lo Me, no tugaka Me nak Dios. Dubta' ñal di'zh men dox nazhon Me. ¡Sa' gake!
18 No lu, Timoteo, xa' nak nela xga'na ga' por ñilal widi'zh che'n Dios kwa'n milun lol; kika'ba lol rë widi'zh kwa'n ne pla rë xa' nidi'zh por Dios lol, or ne bixa' kwa'n nzhab Dios por lu. Bin kwa'n ne bixa', guzo natsin nela tu sondad kwa'n nidil. 19 Se'gaka wayila widi'zh nazhon che'n Dios, no bile' nab tsa kwa'n nanel wen; nagaktal nela pla rë xa' kwa'n mia'l laxto' rë kure', mila' bixa' widi'zh nazhon che'n Dios; orze' ngok bixa' nela tu bark kwa'n michil nits. 20 Xid rë men re' nzho Himeneo kun Jand, no milan bixa' lo Mizhab, par tse'd bixa' nalu' ra' bixa' widi'zh che'n Dios xa'la mod.