Yech mirop kwa'n mixë'l San Per
1
¿Ma go wech no bizan, men che'n Jesukrist?
Na Simón Per, nak da tu mos che'n Jesukrist, nela tu xa' nado ga' lo Me; mbaino mizo Jesukrist da nak da nu tu apost che'n Me. Kixëla yech re' lo rë go; por dox wen laxto' Jesukrist kun go, Me nak Dios che'n be no Me ngulo' be lo kwa'n nzë'b xki be, nu go ñila Me kun dub laxto' go, nela no ga'. Kina'ba lo Dios, yar más rë yalnazhon che'n Dios kun go, mbaino par le' Me dox wen ban go por nilibe' go xmod nak Dios no Jesukrist, Me nile' mandad be.
Ñal gak rë men che'n Jesukrist nela xmod nzhakla Dios
Por yalnazhon che'n Jesukrist, mine' Me rë kwa'n naki'n be par ban be zilita' nela xmod nzhakla Dios. Rë kure' mine' Jesukrist ka' be, par li'be' be xmod nak Dios, Me ngurezh be par gak be nela lë' Me. Por rë kure', mila' Dios di'zh, ne' Me rë kwa'n nazhon no rë kwa'n dox tsak ka' be. Por ñila be rë kwa'n mila' Dios di'zh re', nu be gak nela lë' Me; por rë yalnazhon re', nguro' be lo rë kwa'n nitsinu men; rë kure' nak rë kwa'n nzhakla kwerp che'n men. Por ñila go Jesukrist, ñal bile' pa' go, gok nambe laxto' go lo rë kwa'n, par walika libe' go xmod nak Dios. No por walipa' milibe' go xmod nak Dios, orze' gak ka'n go lo rë kwa'n nzhakla kwerp che'n go; no or naban go sa', gak xek go lo rë kwa'n nizak go por nak go men che'n Jesukrist; no or yent kwan ña laxto' go lo rë kuba', orze'se lë' go xo'byek le' go kwa'n nzhakla Dios. Or mixo'byek go Dios, orze' lë' go kwin wen kun rë wech go, men che'n Jesukrist; no or nile' go kuba', lë' go chizhi' rë men dub la go.
Chi lë' go walika naban lo rë che'n Dios re', mbaino kitsiyar goi, orze' dox zu' nak go men che'n Dios, mbaino gat lë't ka mbin go widi'zh che'n Jesukrist, Me nile' mandad be. Men xa' nzhab nak men che'n Jesukrist, no gat nabant xa' lo rë kure', orze' nak xa' nela tu men nikal lo ga'; mia'l laxto' xa', ngulo' Dios xa' lo kwa'n gat lë'. 10 Rë go wech no bizan, men che'n Jesukrist, ngurezh Dios go, nak go men che'n Me, no ngule Me go par le' go kwa'n nzhakla Me. Chi nzhakla go, nayot la' go nez che'n Dios, ñal más kën laxto' go, ro'b lo rë che'n Dios ke lë'la or galo, nes par ne rë men, nzho ka kwent nak go men che'n Dios. 11 Orze' Jesukrist, Me nile' mandad be, no Me ngulo' be lo kwa'n nzë'b xki be, dub la Me xa'l Me plo yo go, plo kinu Me nile' Me mandad par dubta'.
12 Kuze', lë'da dizh ra' kure' lo go; ter nane la goi, mbaino ter naye ka nzo go lo widi'zh che'n Jesukrist kwa'n mitse'd la go. 13 Ter ka xche'ptsa naban da, per ñal dizhnun go par tsila go rë kure'. 14 Lë'da nane la, porke lë' Jesukrist Me nile' mandad be ne lai lon, ka xche'ptsa naban da yizhyuo re'. 15 Kuze', kikën laxto'n par len rë kwa'n gak len; nez par or gat da, naya'lt laxto' go rë kure'.
Yub Per une yalnazhon che'n Jesukrist
16 Or milu' no lo go, xmod nak rë yalnazhon che'n Jesukrist Me nile' mandad be, no xmod gak or yë'd Me xtu wëlt, gat lë't michao' yek no rë kwa'n ne no lo go re'; kun yub zalo no une no yalnazhon che'n Jesukrist kwa'n nilu', lë'gaka Me Dios; 17 rë no nzhin or milu' Xuz be Dios, lë'gaka Jesukrist nazhon, mbaino ne Dios lo no: “Miyi' re' nak Xga'na, Xa' dox nazhi' da, mbaino dox nizak laxto'n niwi'n lo Xga'na re'.” 18 Yub no mbin, or midi'zh Dios; mien chi Me dizde lo yibë' or nzo no kun Jesukrist yek yi' che'n Dios.
19 Kuze' nanen, walika xti'zh Dios, rë kwa'n midi'zh rë xa' nzhala por Dios; kuze' kina'ba lo go, wayila go rë kwa'n midi'zh rë xa' ze'; lë'i zu' par ne go xmod ñal ban go, haxta zhë yubre Jesukrist kun rë yalnazhon che'n Me, kwa'n lu' nela or nilen ngubizh ga'. 20 Naki'n galo laka ne go: rë widi'zh che'n Dios kwa'n midi'zh rë profet xa' nzhala, ni tu men nagakt zobyeke kun mis xigab che'n xa', 21 porke rë profet, xa' midi'zh por Dios nzhala, nangadi'zht bixa' kwa'n nzë yek bixa', lë' bixa' midi'zh por Sprit che'n Dios, nela xmod nzhakla Dios.