Rë kwa'n milu' Jesukrist lo San Juan kwa'n laore gak
1
Ngurulo Jesukrist lo Juan
Rë widi'zh re' kwa'n nzhab Dios lo Jesukrist, par lu' Jesukrist rë kwa'n mer la gak, lo rë xa' nak men che'n Me, mbaino mixë'l Jesukrist ganj che'n Me par nzhabe lo Juan, kuze' mizobni' Juan lo yech re', walika widi'zh che'n Dios kwa'n mbin xa' mbaino une xa', nela xmod milu' ka Jesukriste lo xa'.
Wen nzha rë xa' nzho'l no rë xa' nzhon rë widi'zh che'n Dios kwa'n nzobni' lo yech re', mbaino nizobyek bixa'i, porke mizhin gax la gak rë kure'.
Mixë'l Juan tu yech lo za gazh yezh plo nzho rë men che'n Jesukrist
Na Juan, kixëla yech re' lo rë men che'n Jesukrist, xa' nzho za gazh yezh kwa'n ña'n lazh men Asia. Kina'ba lo Dios, gaknu Dios go, no le' Dios zi go chul dizde le'n laxto' go; Dios Me nzho la dizde nzhala, no nzho Me nal, mbaino par dubta' yo Me. No se'ska, le' za gazh sprit, kwa'n nizo lo Dios, le'i ya go wen mbaino zi go chul dizde le'n laxto' go; mbaino se'ga', le' Jesukrist kun go, Me nilu' lo be xmod pa' nak Dios, no Me galo laka nguruban par dubta', nes le' Me mandad lo rë rey yizhyuo, wanei choi. Nazhi' Jesukrist be, no kun ren che'n Me mitsumbe Me be lo rë kwa'n nzë'b xki be. No por Jesukrist, mizhin nak be tu yezh ro; mbaino nu nak be ngulëi' lo Dios, Xuz Jesukrist. ¡Rë men ñal di'zh nazhon Jesukrist, porke par dubta' nile' Jesukrist mandad! Sa' gake.
Biwi' go, lë' Jesukrist yi'd le'n xkao, no rë men ne or yi'd Me. Haxta rë xa' ndid ta' Jesukrist nei; mbaino rë men yizhyuo go'n or ne bixa' Jesukrist; walikai, sa' gake.
“Na nak nela letr A no letr Z, kwa'n galo no kwa'n lult”, nzhab Señor Dios, Dios Me nzho dizde or galo, no nzho Me nal, mbaino yo Me par dubta', tugaka Dios Me nile' mandad lo rë.
Na Juan, nak da wech go por Jesukrist. Nizakzi da nela go ga' por niziyël da nile' Jesukrist mandad lon, no nixek be lo rë kwa'n nizak be por tutsa nak be kun Jesukrist. Nzon tu plo lë Patmos kwa'n ña'n sao' nitsdo'; re' mixë'l bixa' da por nilun widi'zh che'n Dios por Jesukrist. 10 Tu zhë che'n Señor, dub nzuxiba lo Dios, lë'chi, ¡di!, mizi da yalnazhon che'n Sprit, mbina chi tu xa' dox naye, nela tu trompet ga', 11 ne widi'zh ze' lon:
―Na nak dizde or galo, no or lult, nela nak letr A kun Z. Bikë' lo tu yech rë kwa'n ganel, no bixë'le lo rë men da xa' nzhin za gazh yezh kwa'n ña'n lazh men Asia, rë xa' nzho yezh Efeso, no yezh Smirna, yezh Perge kun yezh Tiatira, no yezh Sardis, mbaino yezh Filadelfia, no yezh Laodicea.
12 Or miëka par ganen cho kidi'zh lon, unen, nzhin gazh kandeler kwa'n or, 13 no sao' za gazh kandeler ze', unen, nzo tu xa' nilu' nela Xga'n Dios, Me nu nak tu men yizhyuo; nak Me tu lar no'l kwa'n nizhin haxta xan ni' Me, no nazi' tu sinch or laz Me. 14 No bëo laka yich yek Me, nela xi'l ga', mbaino zalo Me nilu' nela tu bël ga'; 15 ñë'd ni' Me maska ñaz bël nela kwa'n lë brons ga' or nzhoi lo ki, no naye ñen chi Me nela or nzhax nits ga'; 16 kun ya' Me lad direch nzen Me gazh mbël yibë'; no ro' Me nguro' tu spad kwa'n nzho lo rop lad; mbaino lo Me nilu' nela ngubizh ga' or nizini ngubizh nayi'.
17 Or unen Me, ngwachin da xan ni' Me nela tu men ngut ga', orze' mixo'b Me ya' Me lad direch yeka no ne Me:
―Nazhebtal; Na Me nzho dizde or galo, no Me yo par dubta'. 18 Na Me kinu yalnaban; ngut Da per nguruban Da; no nal, naban Da par dubta', mbaino kinun yalnazhon par xala plo nzho rë men ngut, nes len ruban bixa' par dubta'. 19 Nal bizobni' rë kwa'n unel, rë kwa'n kiyak nal, mbaino rë kwa'n laore gak. 20 Lë'da ni lol kwan gab gazh mbël yibë' kwa'n unel, kwa'n nzho ya'n lad direch, mbaino kwan nak za gazh kandeler kwa'n or ze'. Rë mbël ze' nak rë ganj che'n Dios, xa' nikina rë men da, xa' nzho rë yezh ze'; no rë kandeler or ba' nak rë men da xa' nzhin lo rë yezh ska ze'.