Yech kwa'n mixë'l San Pab lo Tito
1
¿Mal wech, men che'n Jesukrist? ¿Chi wen kal?
Na Pab, nak da nela tu men nado ga' lo Dios, mbaino Jesukrist mizo da nak da tu apost; mixë'l Me da par dizha widi'zh nazhon che'n Me lo rë men xa' ngule Dios gak men che'n Dios, par zobyek bixa' widi'zh walipa' che'n Jesukrist, orze' ban bixa' nela xmod nzhakla Dios. Por widi'zh re', nane be, lë' be ban dubta' kun Dios, nela xmod mila' ka Dios di'zh, or ni naga yuxkwa' yizhyuo. Dios le' kure', porke Dios gat nikë't mbël. No or ngol zhë, mile' Dios xigab, milu' Me xmod ban men par dubta'. No Dios, Me ngulo' be lo kwa'n nzë'b xki be, miwi' Me lon lë' da zu' ka dizha rë kure', porke sa' mile' Me mandad len. Kixëla widi'zh re' lol, Tito, lu nak nela tu xga'na, porke lu no na, yub pa' widi'zh che'n Jesukrist ñila be. Nina'ba lo Dios Xuz be mbaino lo Krist Jesús, Me ngulo' be lo kwa'n nzë'b xki be, gaknu Me lu, no le' Me, zil chul dizde le'n laxto'l.
Zhi'n nazhon kwa'n mia'n di'zh le' Tito lazh men Creta
Milan lu lazh men Creta kwa'n nzhin sao' nitsdo', par wi'l kwan naki'n yuxkwa' xid rë men che'n Jesukrist, no kad plo nzhin men che'n Jesukrist, kwel tu ga' xa' zo lo bixa', nela xmod milen mandad. Tu men zo lo rë men che'n Jesukrist, ñal gak xa' tu men yent cho gak gab kwan tu kwa'n nak xa', no ñal tutsa una' gap xa', mbaino rë xmë'd xa' ñal gak bixa' men che'n Jesukrist, no nagakt bixa' men gat nzhon di'zh o men nayi'lazh, porke tu men xa' zo lo rë men che'n Jesukrist, ñal gak xa' tu men, yent cho gak gab kwan tu kwa'n nak xa' lo zhi'n nazhon che'n Dios. No nazit xa' ya, mbaino gakt xa' tu men nazho' yek, no nagakt xa' nguy, no ni nagak xa' tu xa' nichao' dil, o tu xa' nikide men par ka' xa' dimi che'n men. Ñal gak xa' re' tu xa' dox wen kun rë men xa' ña'n lizh xa', no tu xa' dox ño laxto' nile' kwa'n wen, mbaino wenawen nile' xa' xigab or nile' xa' tu kwa'n, no nile' xa' kwa'n ñal, mbaino nambe laxto' xa' dilant lo Dios, no nika'n xa' lo rë kwa'n nzhakla kwerp che'n xa'. Ñal naye zo xa' lo yub pa' widi'zh che'n Dios kwa'n mitse'd xa', nes par gak tse'd xa' men, ro'b men lo widi'zh viv che'n Dios, no nu par gak le' xa' zi men kwa'n nak men, or di'zh tu men widi'zh che'n Dios xa'la mod, 10 porke plo nzhol ba', lazh men Creta, dox nzho men xa' nilu' widi'zh che'n Dios xa'la mod, mbaino nidi'zh bixa' kwa'n niyent yek, nikide bixa' men. Xid rë men re' nzho rë xa' niki'l men kë' señ kwerp che'n men, nela xmod nzobni' lo ley che'n Muisés. 11 Rë xa' re' ñal sao' be xa' ro' xa', porke nile' xa' dub lizh men nila' widi'zh wali pa' che'n Dios. Kilu' bixa' lo men kwa'n gat ñalt, namás par nile' bixa' gan dimi. 12 Mis tu men yezh Creta ze', tu xa' nidi'zh por Dios, se' nzhab xa' nak rë melazh xa': “Rë men yezh re', dox mbël bixa', no nak bixa' nela ma nayi' ga', mbaino nzhao cho' bixa', no jloj bixa'.” 13 No walika nak bixa'i, kuze' dox bilu'zh bixa' (biza' kunsej bixa'), par zo bixa' wen lo viv widi'zh che'n Jesukrist, 14 nes nayilatra' bixa' rë kwa'n nichao' yek rë men Israel, mbaino nale'tra' bixa' rë kwa'n nile' rë men re' mandad, rë xa' nguruya' la lo yub pa' widi'zh che'n Jesukrist. 15 Rë xa' ñila widi'zh viv che'n Jesukrist, par lë' bixa' rë kwa'n nambe; per par rë xa' minu la xigab che'n lo Dios, mbaino rë xa' gat kinut widi'zh viv che'n Jesukrist, yent kwa'n nambe par lë' bixa'. 16 Nidi'zh bixa', dox nilibe' bixa' Dios, per por xmod nak bixa', nile' bixa' naya' lo Dios. Nilu' bixa' lo Dios nela tu kwa'n más nakap lo rë. Dox nayi'lazh bixa' lo Dios, kuze' ni tu kwa'n wen nagakt le' bixa'.