BALUWA YA NKONGO YA PAOLO KWA
WAKOLINTO
ULONGOZI
Baluwa ya Wakolinto yawandikagwa ni msigilwa Paolo mo mhilimo wa 55 (1:1). Ni ya nkongo mwe zibaluwa zakwe mbili izo chinanazo Paolo ayawandikile mabunga ya wamzumile Kulisito we komzi wa Kolinto. Vyadahika awandikaga ibaluwa ino umo akekala Efeso henati kufanyanya kutalamkila umzi wa Kolinto umo emwe sila akalaila Mekadoniya (16:5-9).
Baluwa ino yalawana na ulosi Paolo ahokele kulaila kwa wazumizi wamwenga ukulanga ntendwa zihiye zikwesimana mwe idibunga dya wamzumile Kulisito, ukuchisanya kusentana na kugonyana. Mzi wa Kolinto wamanyikisaga kwe zimbuli zakwe zo kugonyana, ivo nahavikwehela bunga dya wamzumile Kulisito nawo wakabwilana ne izimbuli izo. Baluwa ya nkongo kwa Wakolinto iviya ichisanya sula imanyikise ya ungi (13).
Vimndani
Paolo awalamsa Wakolinto naho amtogola Chohile kwa chausa chawo (1:1-9).
Ukajika atambalisa ulosi ahokele ukalanga kusentana kwa wazumizi wa bunga dya wamzumile Kulisito wa Kolinto (1:10-4:21).
Ukajika atambalisa mbuli ya ugonyi na kuwagambila chila yumwenga aleke (5-6).
Ukajika alavya malagiso mwe mbuli za lusona, kuvikila matukulu, mviko mo lumpe na ntunyo za chimuye na uyuko (1-15).
Abindiliza kwa mazwela mazuwa na mbuli za chimntu (16).
1
Miye Paolo, msigilwa ywa Kulisito Yesu uyo Chohile aungile kwitanga, na mlukolo ywetu Sositeni,
Chawawandikilani nyuwe bunga dikumzumila Chohile mwiyuko komzi wa Kolinto. Nyuwe wadya mlenguswe kwa sila ya kulungana na Kulisito Yesu na mwitangwe ni Chohile mtende wantu wakwe seivyo kwa wose chila hantu hohose wakumvikila Zumbe dyetu Yesu Kulisito uyo Zumbe ywawo na ywetu,
Nawaungilani wedi wa Chohile na utondowazi ukulaila kwa Chohile Tati yetu na Zumbe dyetu Yesu Kulisito.
Ujimbiko wa Kulisito
Namhongeza Chohile ywangu mazuwa yoseni kwachausa chenyu kwaviya mwinkigwa wedi wa Chohile kwa sila ya Kulisito Yesu. Kwaviya mlungana na Kulisito mhokela vintu vyose vyedi vilozize mwe umanyi wose na udahi wose wa kulonga, kwaviya ulosi mwa Kulisito ukulwa mndani mwenyu, naho hamhungukilwe ni ntunyo yoyose ikulaila kwa Muye Ukukile, mkagojesa kwa nkwina kuyuswa kwakwe Zumbe dyetu Yesu Kulisito. Uyo nawatogezeni nyuwe kubula ko uhelo, mtende hamwina lema mwe idizuwa idyo dya Zumbe dyetu Yesu Kulisito. Chohile ni mkanuni, uyo awetangeni nyuwe mwingile mwe ndala hamwenga na Mwanawe, Yesu Kulisito Zumbe dyetu.
Bunga dya wazumile wa Kolinto wepagula
10 Walukolo mwa Kulisito, nawailani kwa zina dya Zumbe dyetu Yesu Kulisito, kugamba ivanani nyoseni kwa chila mbuli mkulonga. Msekwepagula, mtende na ulosi umwenga na fanyanyi za chalumwe. 11 Walukolo weyangu, mbuli nigambilwe ni wantu wa kaya ya Kiloye, zalagisa pwilili kugamba mna nkumbizi mgati mwenyu. 12 Icho hulonga ni chino, kwaviya chila yumwenga alonga, “Miye namtimila Paolo” mtuhu, “Miye namtimila Apolo”, mtuhu, “Miye namtimila Petulo* Petulo nuyo Kefa kwa Chiyunani”, mtuhu, “Miye namtimila Kulisito.” 13 Togola, Kulisito kepanga? Togolani, Paolo nuyo asulumizwe mo msalaba kwachausa chenyu? Hegu togolani, Nambatizwa mtende wanampina wa Paolo?
14 Namhongeza Chohile kugamba simbatize yoyose mna Kilisipo na Gayo. 15 Elo hahali akudaha kulonga kugamba kabatizwa kwa zina dyangu. 16 Heye, naho nabatizaga wantu we kaya ya Sitefana, mna kujinka awo sikufanyanya hegu nabatizaga mntu mtuhu yoyose. 17 Kulisito hanisigile nibatize, mna kuwagambila Mbuli Yedi ya Kulisito, naho siyo kwa milosi ya chimtu, chani nguvu ya file ya Kulisito mo msalaba isekuswa.
Kulisito ni Nguvu na Ubala wa Chohile
18 Kwaviya ulosi wa file ya Kulisito mo msalaba ni uhezi kwa wadya wakwaga, mna kwa suwe chikuhonywa ni nguvu ya Chohile. 19 Kwaviya iwandikwa,
“Nanibalange ubala wawo wata ubala,
na umanyi wawo wata umanyi naniulemele.”
20 Uneva nivyo vili, nauza, ekuhi mta ubala? Ekuhi mhinya Sigilizi za Musa? Ekuhi mhiga mbuli ywa mazuwa yano? Togola, Chohile hatendile umanyi wa wantu we isi ni uhezi?
21 Kwaviya mwe umanyi wa Chohile, wantu we isi hawakudaha kummanya Chohile kwa sila ya wowo wenye. Mna Chohile kaunga kuwahonya wadya wakumzumila kwa sila ya chiya wata ubala wakuchiwona ni uhezi, uhezi wa udya ulosi ukulongwa. 22 Wayahudi waunga wawone mpituko, Wagiliki walonda ubala. 23 Mna suwe, chamlonga Kulisito asulumizwe. Kwa Wayahudi mbuli ino ni nkobadiko, kwa wantu wa isi ntuhu ni uhezi, 24 mna kwa wadya wetangwe, Wayahudi kwa Wagiliki, Kulisito ni nguvu ya Chohile na umanyi wa Chohile. 25 Kwaviya chikuwoneka ni uhezi wa Chohile, chawagila kujinka ubala wa wantu, naho chikuwoneka chisokele kwa Chohile, china nguvu kujinka nguvu ya wantu.
26 Walukolo weyangu, kumbukani umo mwitangwe, kugamba, walozize wenyu nahewena ubala hata kwa fanyanyi za chiuntu, walozize nahewena nguvu hegu wantu wa chizumbe. 27 Mna Chohile kayasagula yadya isi ikuyawona ni uhezi, chani awajele soni wata ubala, naho kayasagula yadya isi ikuyawona yahwa, chani awajele soni wata nguvu. 28 Chohile kayasagula yadya kwa fanyanyi za isi ni mbuli zihwele naho zikubelwa, mbuli izo nahezikuli, chani kwa izo azuse ziya kwa fanyanyi za wantu wakuwona ni mbuli zedi. 29 Chani hasekutenda na mntu yoyose akudaha kweduvya ha meso ya Chohile. 30 Mna Chohile kawalunganyani nyuwe na Kulisito Yesu, naho Chohile kamtenda Kulisito atende umanyi. Kwa sila ya Kulisito chiwoneka wedi kulongozi kwa Chohile na kukombolwa. 31 Elo, saviya mawandiko yakukile yakugamba, “Mta kweduvya, eduvye mwe ndima ya Zumbe.”

*1:12 Petulo nuyo Kefa kwa Chiyunani