BALUWA YA KAIDI IWANDIKWE NI
Yohana
ULONGOZI
Baluwa ya kaidi ya Yohana yawandikagwa ni msigilwa Yohana mo mhilimo 90 A D. Yohana hetembalise kugamba nuyo awandike, hantu hakwe etanga mwenye mdalahala. Mwalo wa kaidi waligana na mwalo ukulagiswa mwe Mbuli yedi iwandikwe ni Yohana. Vitendese vino vyelagisa mwe izisila za kumtambalisa Yesu, akalagiza chila yumwenga amunge mnyawe, umo akaliganyiza kumunga Yesu kwa kutimila miko yakwe (2 Yohana 1:5-6, Yohana 15:9-10). Vyafanyanywa kugamba Yohana awandikaga Mbuli Yedi kuligana na baluwa ntatu za Yohana, 1Yohana ywa kaidi Yohana ywa katatu umo akekala komzi wa Efeso. Yohana aitambalisa ibaluwa ino kwa mvyele asagulwe na mwanawe. Ni saviya nakaliganyiza na bunga dya wamzumile Kulisito. Akajika awagambila wamzumile Kulisito wose. Mwalo wa Yohana wo kuwandika ibaluwa ino ni kuwajela moyo wamzumile Kulisito na kuwafunda wawenege wahinya wa udanti.
Vimndani
Yohana aitambalisa ibaluwa kwa kulonga kugamba ni yayuhi na kwa kuwalamsa wadya awawandikile (2 Yohana 1:1-3).
Akajika awajela moyo wamzumile Kulisito na kuwakumbusa mwiko mkulu (2 Yohana 1:4-6).
Akajika awafunda wawenege wahinya udanti.
Yohana abindiliza ibaluwa yakwe kwa kulaga (2 Yohana 1:12-1).
1
Miye mdalahala chilongozi nakuwandikila weye mnala usagulwe ni Chohile hamwenga na wanawo hungisa. Naho suyo miye du huwaungani, mna wose wamanyize ichindedi wawaungani nyuwe, kwaviya ichindedi chekala mndani mwetu, icho nachijendeleze kwikala hamwenga na suwe mazuwa yose. Wedi wa Chohile na mbazi na utondowazi kulaila kwa Chohile Tate na Yesu Kulisito, Mwana ywa Tate, vitende hamwenga na suwe mwe chindedi na ungi.
Chindedi na Ungi
Naseleleswa kuwona kugamba wanawo awamwenga wekala mwe chindedi saviya Tate achilagize. Na haluse weye mnala, nina lombezo dimwenga kwako chungane, lombezo dino suwo mwiko mhya, mna nudya chendaga nawo kukongela nkongo. Mwiko mwivile kukongela nkongo nuno, kwikala kwa kwiva miko ya Chohile, mwaungwa mwikale kwa kulagisa ungi. Wadanti walozize walaila mwe isi, wantu awo hawakuzumila kugamba Yesu Kulisito keza kwetu niyo atenda mntu. Mntu akulonga seivyo ni mdanti naho ni mhiga Kulisito. Elo nyuwe msinyise, mnasekwaza chiya mdamanyize ndima mna mhokele jeleko di jejeje. Mntu yoyose hekutoza na kwikala mwa mahinyo kumlanga Kulisito, mna ongezeza mbuli ntuhu uyo hana Chohile. Mna akwikala mwa mahinyo ayo ana wose waidi Tate na Mwana. 10 Elo, mntu akeza kwenyu mna hawegaileni mahinyo ayo, msekumhokela mwe zinyumba zenyu naho msekumlamsa. 11 Mntu yoyose akumlamsa uyo, alungana naye mwe zintendwa zakwe zihiye.
Ndamsa za nkomelezo
12 Nina mbuli zilozize za kuwagambilani, mna sikunga kudamanya ivyo kwa kuwawandikilani, kwaviya nina msuhi wa kuwatalamkilani na kulosana na nyuwe mlomo kwa mlomo, chani chinyemi chetu chichinte. 13 Wana wa lumbudyo asagulwe ni Chohile wakulamsa.