BALUWA YA KAIDI IWANDIKWE NI
PETULO
ULONGOZI
Baluwa ya 2 Petulo yagamba kugamba yawandikagwa ni Msigilwa Petulo mna wasomile walozize wadyelo hawa kufanyanya kugamba ni chindedi. Vyadahika kugamba mntu mtuhu awandikagaga malagizo ya Petulo. Mta kuwandika hakulonga kugamba mta kuwona kwa meso kwa wikazi wa Yesu na vitendese ko ulavyanyo (2 Petulo 1:17-18). Uneva Petulo awandikaga ibaluwa vyadahika kugamba aiwandikaga uko Lumi mwe mihilimo ya 60 AD. Henati kubanika. Petulo naho itanga kuga baluwa yakwe ya kaidi (2 Petulo 3:1) akaika zuwa dya kudiwandika eze abinde baluwa ya 1 Petulo. Keigala kwa Wakulisito wose.
Petulo kawandika ibaluwa ino chani awajele moyo wazumizi wekale wikazi wedi na kuwafunda wase kutimila wahinyi wa udanti (2 Petulo 2). Kawajela moyo wabele wantu wadya wakugamba kugamba Yesu ne kalise kuuya. Akaleka alonga kugamba Chohile hakawe mna aunga chila mntu ambulwe (2 Petulo 3:8-9). Vino nivyo vikungwa wikazi wedi (2 Petulo 3:14).
Vimndani
Petulo etambalisa na kuwagambila wasomi wakwe (2 Petulo 1:1-2).
Akaheza awakumbusa wekale wikazi wedi kwaviya Chohile kachidahiza suwe (2 Petulo 1:3-21).
Vikaheza awafunda mwe wahinyi wadanti na kugamba viya na vilaile kwa wahinyi wadanti mo udumo (2 Petulo 2:1-22).
Akaheza aho Petulo abindiliza kwa kuwajela moyo wazumizi wekale wikazi wedi kwemalanya wizilo wa kaidi wa Yesu (2 Petulo 3:1-17).
1
Miye Simoni Petulo, mtumwa na msigilwa ywa Yesu Kulisito.
Nawawandikilani nyuwe wadya mhokele uzumizi mkulu ukutogoleswa saudya chinanawo suwe kwa sila ya vikumuwagila Yesu Kulisito uyo Chohile na Mwambula ywetu.
Nawalombezezani wedi wa Chohile na utondowazi vyongezekele mo kummanya Zumbe Yesu Chohile ywetu.
Mwitango wa kusagulwa ni Chohile
Kwa nguvu zakwe za chichohile, Chohile kachinka mbuli zose chikunga mo wikazi wetu wa kumvikila Chohile na kumvikila yudya achitange chitende hamwenga mo ukulu na wedi wakwe mwenye. Kwaivyo kachinka majeleko yedi na yakutunyiswa ya ndagano chani kwa majeleko ayo mdahe kwenega ubanasi ukwigalwa ni tama zihiye zi mwe isi na kwelunga neivyo eli chichohile. Kwa chausa icho, hikilizisani mjenyeze wedi mo uzumizi wenyu, na mo wedi mjenyeze umanyi, na mo umanyi mjenyeze kwelongoza wenye na mo kwelongoza kwenyu mjenyeze ujijimizi na mo ujijimizi mjenyeze wogohi kwa Chohile, mo wogohi kwa Chohile mjenyeze umbuya wa chilukolo mjenyeze ungi. Mnatenda na ntogozi zilozize saizo, naziwadahizeni kutenda wandima wakuwagila na kutenda na ntendwa zedi zikulawana no umanyi wenyu mo kummanya Zumbe dyetu Yesu Kulisito. Mna mntu hena ntogozi izo mta belenge hakudaha kuwona vyedi chindedi ni tuntu naho kajala kugamba kaheza kulengusa masa yakwe ya kale.
10 Elo, walukolo weyangu hikilizisani mtende umwitango wenyu na usagulwa wenyu kwa Chohile utende ni mbuli ikujendeleza heina udumo, uneva mnekala seivyo hamgwe ng'o. 11 Kwaviya kwa kudamanya ivyo namzumiliswe na kulekeilwe kwingila mo useuta wa mazuwa yose wa Zumbe uyo Mwambula ywetu Yesu Kulisito.
12 Elo nanijendeleze kuwakumbusani mazuwa yose mbuli zino, hata hegu mzimanya kale naho mtoga mwe chindedi mhokele. 13 Nafanyanya kugamba ni vyedi niwachimpuleni kwa kuwakumbusani izifanyanyi zenyu chipindi chose cho wikazi wangu hatenda nichei mo mwili uno. 14 Kwaviya simanya kugamba nihaguhi na kubanika saviya Zumbe dyetu Yesu Kulisito anilagise pwilili. 15 Ivyo, nanidamanye chila hudaha kulavyanya kugamba haheza kubanika mdahe kukumbuka zimbuli zino mazuwa yose.
Ukuzi ukulanga ukulu wa Kulisito
16 Elo umo chawahinyagani udahi na kuya kwa Zumbe dyetu Yesu Kulisito hachatimilaga ngano za kutula kwa ubala, suwe chawonaga wenye ukulu wakwe. 17 Kwaviya ahokelaga ntunyo na ukulu kulaila kwa Chohile Tate, chipindi izwi dimwizile kulaila kwakwe uyo eli Ukulu Mkulu dikagamba, “Yuno ni Mwanangu hungisa, akuniwagila!” 18 Suwe wenye chevaga idizwi idyo kulaila kwembingu umo chendaga hamwenga naye kudya ko lugulu ludya lukukile.
19 China ukanuni utendese kugamba ulosi wa wawoni wa Chohile wachilagisa mbuli iyo ni chindedi uneva mkautimila, kwaviya wenga taa ikulangaza hantu he chiza kubula hadya nakutandazuke na ung'azi wa ntondo ya machelwa ikung'ala mwe myoyo yenyu. 20 Kujinka yose kumbukani kugamba hahana mntu yoyose akudaha kutambalisa uwoni kwa chausa cha fanyanyi zakwe mwa Mawandiko Yakukile. 21 Kwaviya hahana uwoni ukulawana saviya mntu akunga mna wantu walavyaga uwoni wa Chohile wakalongozwa ni Muye Ukukile.