BALUWA YA KAIDI YA PAOLO KWA
TIMOSEO
ULONGOZI
Chitabu cha kaidi cha Timoseo ni baluwa ya Paolo kwa mwanampina ywakwe Timoseo. Baluwa ya kaidi ya Timoseo yawandikagwa hagihi no uhelo wo wikazi wa Paolo. Chipindi icho Paolo endaga kwechifungo kwedijeleza ko mzi wa Lumi 2Tim 1:16. Paolo endaga na wivano wa haguhi vitendese Timoseo naho nkanana zilozize amtajaga enga mwanawe Flp 2:22, 1Tim 1:2, 1:18.
Baluwa ino imgati mwe zibaluwa ntatu izo mwandikilwa ni mntu sidyo bunga dya wazumizi. Baluwa mbili ntuhu ni 1Timoseo na Tito. Mwe chipindi cho kuwandikwa kwe 2Timoseo wakulisito wendaga wakasulumizwa ni wanasi wa Lumi. Tankani nicho chihosize Paolo kufungwa kwedijeleza naye niyo amwandikila Timoseo kumgambila kugamba ajijimize masulumizo. Saviya vili 1Timoseo, Paolo amwinka makanyo Timoseo yalozize kulanga wahinyi wa udanti 1Tm 1:16-18. Naho amgambila Timoseo kugamba nakutende na vipindi vya nkondo aho nyumani 3:1.
Vimndani
Paolo akonga kwa kumlamsa Timoseo 1:1-2 akaheza amwinka moyo1:318.
Akaheza amtambalisa Timoseo atende mjijimizi 2:1-13.
Akaheza amwinka malagiso yose 2:14-26.
Atongela kwa kumwinka mafundo kulanga malailo ya vipinda vya nyumani na vyo kuyajesa 3:1-4:8.
Paolo abindiliza kwa kumwinka Timoseo ulangilizi wakwe 4:9-24.
1
Miye Paolo, mwe viya Chohile aungile sitenda msigilwa ywa Kulisito Yesu kwachausa cha ndagano yo ujima wimo kulungana na Kulisito Yesu,
Nakuwandikila weye Timoseo ukwinga mwanangu hungisa.
Nakungila wedi wa Chohile naho mbazi zakwe naho utondowazi kulaila kwa Chohile Tate na kwa Zumbe dwetu Kulisito Yesu.
Kuhongeza na kujela moyo
Namhongeza Chohile uyo humsankanila kwa moyo ukulagisa kugamba sina masa saviya watendile wadalahala wangu, nakukumbuka mazuwa yose mo kulombeza kwangu chilo na msi. Hakumbuka mesozi yako najelejeza huwone, chani nitendese na chinyemi. Nakumbuka uzumizi wako hewina usongaganyi, uzumizi udya weyako Loisi na nyokwe Eunike wendaga nawo. Chindedi simanya kugamba wenawe unanawo. Nivyo vikuleka nakukumbusa ukonkanye intunyo ya Chohile uhokele umo nakujelekelaga mikono yangu. Kwaviya Chohile hachinkile Muye wa wavu mna Muye ukuchinka nguvu naho wa kunga naho wakwechinda.
Ivyo, usekuwona soni kuukula mbuli za Zumbe dyetu, naho usekuwona soni kwachausa changu miye nikwechifungo kwachausa cha Kulisito. Mna kwehange na miye mo kujijimiza masulumizo kwachausa cha Mbuli Yedi ya Kulisito, kutimilana na nguvu winkigwe ni Chohile. Uyo nuyo achambule kachitanga chitende wantu wakwe, suko kwachausa cha ntendwa zetu zedi mna kwachausa cha mzungu wakwe mwenye na wedi uwo wa Chohile. Akachinka wedi wakwe uwo kwachausa cha Kulisito Yesu kukongela chikale isi heinati kumbwa, 10 mna haluse wedi wa Chohile ugubulwa kwetu kwa kwiza kwakwe Mwambula ywetu Kulisito Yesu. Uyo kahuda nguvu za file, na kwa sila ya Mbuli Yedi kagubula pwilili ujima wa mazuwa yose.
11 Chohile kanisagula nitende msigilwa na mhinya na kuwagambila Mbuli yedi. 12 Kwachausa icho nivyo vikuleka miye nasulumizwa ni mbuli zino zihiye haluse mna sikogoha, kwaviya simmanya yudya nimzumile adaha kudima chiya aninkile kubula zuwa dyo udumo. 13 Tozesa amahinyo yadya ye chindedi huhinyize mo uzumizi na kunga mo kulungana na Kulisito Yesu. 14 Udime mbuli zedi winkigwe kwa wambizi wa Muye Ukukile ukwikala mndani mwetu.
15 Saviya umanyize wantu wose wakwikala mwe isi ya Asiya wanileka mgati mwawo ni Fugelo na Hemogene. 16 Zumbe awafile mbazi wantu mwe kaya ya Onesifolo, kwaviya kanisangalaza nkanana zilozize kunihoza moyo, naho haniwonele soni kwachausa che chifungo changu. 17 Eze abule Lumi, kahikiliza kunilonda niyo aniwona. 18 Namlombeza Zumbe amfile mbazi mwe idizuwa dyo udumo! Kumanyisa vyedi mbuli ziya zose Onesifolo anitendele kudya Efeso.