4
Wakulu, wadamanyizeni watumwa wenyu mwe untanda na wedi saviya Zumbe akunga, mkafanyanya kugamba naywi mna Zumbe kwembingu.
Malagiso kwa Wakulisito wose
Msekuleka kumlombeza Chohile, naho mkalombeza msinyise, mkamhongeza Chohile. Naho, mchilombezeze suwe naswi chani Chohile achinke luhenyo lwa kulonga ulosi na kubunkula mbuli hemzimanyize za Kulisito. Kwa chausa icho miye ni mwechifungo vino haluse. Elo, lombezani chani nidahe kulonga imbuli iyo pwilili enga ivyo vikungwa.
Mtende na umanyi mo wikazi wenyu na hewenati kumzumila Kulisito, mkatenda vitana chila luhenyo mnanalo. Ntamulizi zenyu zitende na mbazi na mwile mazuwa yose naho zikwambiza wantu, mwaungwa mmanye vya kumhitula vitana chila yumwenga.
Ndamsa za Nkomelezo
Mlukolo mnyetu chikungisa Tikiko, mndima mnyetu na mndima mchindedi mwe ndima ya Zumbe, nawagambileni mbuli zangu zose. Nivyo vikuleka namsigila, chani kwa kuwagambilani mbuli zetu, awajele moyo. Eza hamwenga na Onesimo, mlukolo mnyetu chikungisa na mchindedi, uyo ni mnyenyu. Nawawagambileni mbuli zose zikulaila hano.
10 Alisitaliko, yudya chiwose mwe chifungo, awalamsani iviya Mako, mwihwawe dya Banaba. Mako yudya mhokele kale malagizo yakwe, akabula kwenyu mhokeleni. 11 Na Yesu akwitangwa Yusito, awalamsani. Mwa Wayahudi wazumile kale, wano du, nawo wakudamanya ndima hamwenga na miye kwa chausa cha Uzumbe wa Chohile, wowo watenda wambizi wakulu kwangu,
12 Epafula, mnyenyu na mndima ywa Kulisito Yesu, awalamsani. Mazuwa yose awalombezezani nyuwe vidala chani mchimale vyedi, mkulumbale naho mtogese mwe mbuli zose akunga Chohile naho mumwivise Chohile. 13 Nadaha niukule kugamba adamanyisa ndima vitana kwa chausa chenyu na kwa chausa cha wantu wa Laodikiya na Hielapoli. 14 Luka, tabibu ywetu chikungisa, na Dema, wawalamsani.
15 Ndamsa zetu kwa walukolo wa Laodikiya. Mlamseni lumbu dyangu Nimfa hamwenga na bunga dya wamzumile Kulisito wakudugana mwe nyumba yakwe. 16 Mkaheza kusoma ibaluwa ino, mnamanye kugamba yasomwa ni bunga dya wamzumile Kulisito dya Laodikiya, na nyuwe mnatende mwisome ibaluwa wapatile wowo. 17 Mgambileni Alikipo aijese vyedi idya indima enkigwe ni Zumbe.
Chohile awaikeni mpeho. 18 Nawandika yano kwa mkono wangu mwenye. Ndamsa zilaile kwangu, miye Paolo. Fanyanyani kugamba ni mwe chifungo. Wedi wa Chohile utende na nyuwe.