2
Kwelekwa kwa Yesu
Matayo 1:18-25
Mazuwa yadya, Augusito, seuta ywa Lumi kalavya sigilizi kugamba wantu wose wo uzumbe wa isi ya Lumi waungigwa wawazwe. Iyo nani nkanana ya nkongo kwa wantu kuwazwa umo Kileniyo endile mkulu ywe isi ya Siliya. Wantu wose niyo waita wawazwe, chila mntu ko mzi wakwe elekwe.
Yusufu naye ahalawaga heisi ya Galilaya mo mzi wa Nazaleti, niyo aita kwe isi ya Yudeya, mo mzi wa Beselehemu, hantu elekagwa zumbe Daudi. Yusufu nakaita uko kwaviya nani mntu akulaila mo lukolo lwa Daudi. Niyo aita wawazwe hamwenga na Maliyamu mchumbakwe, endile ni msoka. Umo wecheyuko Betilehemu, zuwa dya Maliyamu dyo kwefungula niyo dyabula. Niyo efungula mwanawe ywa nkongo, mwana chilume. Amvisa vibwende, amgoneza mwe hondo, kwaviya nahehena he kwikala mwe nyumba za kufikila wajeni.
Wadimi wa ngoto na wandima wa kwembingu
Mwe isi idya, kwendaga na wadimi wa ngoto mwe zinkonde, wakadima fyo dyawo dya ngoto kwa kuhokelezana neichilo. Mndima ywa kwembingu ywa Zumbe awalaila, Ukulu wa Zumbe wawang'aziza kosekose, niyo wogoha vidala. 10 Mna mndima ywa kwembingu awagamba, “Msekogoha! Siwegailani mbuli yedi ya chinyemi vidala, ikunga iwatamile wantu wose. 11 Dyelo ko mzi wa Daudi, kelekwa Mwambula ywenyu, nuyo Kulisito,c Kulisito. Mwambuzi asagulwe ni Chohile atende Zumbe. Zumbe! 12 Chino ni chilagiso chikunga chileke mkammanya, namumbwile mwana mteke, kaviswa vibwende, kagonezwa mwe hondo.”
13 Ahadya, bunga kulu dya wandima wa kwembingu dyadugana na yudya mndima ywa kwembingu, wakamtogola Chohile na kugamba.
14 “Ukulu una Chohile eyuko kulanga kwembingu,
na utondowazi kwa wantu mwe isi awaungile.”
15 Wandima wa kwembingu wadya weze wauye kulanga, wadya wadimi wagambilana, “Haya, chiteni uko Beselehemu chikakaule idyo dilaile, Zumbe achigambile.”
16 Ivyo waita kwa kunyaguliza, wambwila Maliyamu na Yusufu hamwenga na yudya mwana umteke kagonezwa mwe hondo. 17 Weze wamwone yudya mwana, niyo wawagambila mbuli wagambilwe ni mndima ywa kwembingu zikumlanga umwana. 18 Wadya wose wevile, wehelwa kwa yadya wagambilwe ni wadya wadimi. 19 Mna Maliyamu niyo ayaika yose mo moyo wakwe, akayafanyanya vitendese. 20 Vikaheza wadya wadimi niyo wauya waka mtunya Chohile na kumtogola kwa chausa cha yose wevile na kuyawona, kwaviya yose yadamanyagwa saviya mndima ywa kwembingu endaga awagambilaga.
Umwana enkwa zina
21 Mwe zuwa dya mnane, zuwa dyo kumjela ngasu umwana, niyo umwana etangwa Yesu saviya mndima ywa kwembingu alongaga umo nine nahenati kwinula nda.
Yesu alavigwa kwa Zumbe mwe Nyumba inkulu ya Kuvikila
22 Yabula mazuwa ya Maliyamu na Yusufu kulenguswa saviya mazwela ye Sigilizi ya Musa ikulagiza, niyo wamwigala umwana Yelusalemu uleke wamlavye kwa Zumbe, 23 saviya iwandikwe mwe Sigilizi ya Zumbe, “Chila mwana ywa nkongo wa chilume aungwa aikwe kwa Chohile.” 24 Niyo waita chani wakalavye majeleko saviya viungigwe mwe Sigilizi ya Zumbe ikulonga, “Suwa waidi hegu machinda maidi ya wasuwamanga.”
25 Mazuwa ayo, hadya Yelusalemu nahana mntu akwitagwa Simoni. Mntu uyo nendile kawoneka ywedi kulongozi kwa Chohile. Naho nakagoja vidala wambulwa wa Izulaeli, na Muye Ukukile ne hamwenga naye. 26 Naye nakagambigwa ni Muye Ukukile kugamba habanike kubula eze amwone Kulisito asagulwe ni Zumbe. 27 Welesi wa Yesu weze wamwigale Yesu mwe Nyumba nkulu ya Chohile chani wamdamanyize saviya vikungwa ni Sigilizi ya Musa, niyo Muye Ukukile amlongoza Simoni kubula mwe Nyumba iyo. 28 Simoni amhokela umwana mwe mikono yakwe, amjimbika Chohile agamba,
29 “Haluse Zumbe, mlekeile mtumwa ywako,
aite kwa utondowazi saviya ulongile.
30 Kwaviya kwa meso yangu suuwona wambulwa wako,
31 uutendile uwoneke mwa wantu wose.
32 Langailo dikunga diwagubwile wantu sawo Wayahudi yadya ukuunga weye,
naho nadigale ukulu kwa wantu wako wa Izulaeli.”
33 Welesi wa Yesu wehelwa ni izimbuli zilongigwe ni Simoni zo umwana. 34 Niyo Simoni awajimbika na kumgambila Maliyamu, nine dya Yesu, “Mwana yuno kasagulwa ni Chohile kutenda luhosa lwa kugwa na kuuyuka kwa wantu walozize mwe isi ya Izulaeli. Naho natende chilagiso kulaila kwa Chohile, na wantu walozize nawamlemele. 35 Naho fanyanyi za mwe myoyo ya wantu walozize nazigubulwe pwilili. Nawe mwenye, usungu saviya bamba dikutwa naukusenge mo umoyo wako.”
36 Hendaga na muwoni yumwenga mvyele akwitangwa Ana, mwana Fanueli, ywa kabila dya Asheli. Mvyele uyo ekalaga na mgosiwe kwa mihilimo mfungate kukongela kusolwa kwakwe. 37 Niyo afilwa ni mgosiwe. Naho nana mihilimo milongo mnane na mine. Chipindi chose icho nakekala mwe nyumba nkulu ya Chohile, akalombeza kwa kufunga na kulombeza chilo na msi. 38 Yuno nakalaila mwe sila idya, akamtogola Chohile, na kawagambila mbuli ya yudya mwana wantu wose nawakagoja wambulwa wa Yelusalemu.
Kuya Nazaleti
39 Yusufu na Maliyamu weze wabinde yose saviya waungigwe ni Sigilizi ya Zumbe, wauya Nazaleti, mo mzi wa Galilaya. 40 Yudya mwana niyo akula na kutenda na nguvu, niyo atenda na umanyi, na wedi wa Chohile navihamwenga naye.
Mbwanga Yesu mwe Nyumba nkulu ya Kuvikila
41 Welesi wa Yesu nawa mazwela ya kwita Yelusalemu chila mhilimo mwe Pasaka. 42 Yesu eze abuze mihilimo mlongo na midi, niyo waita naye mwe sikunkulu iyo saviya nawakaungigwa ni mazwela. 43 Sikunkulu ize isile, wakonga kuya kaya. Mna yudya mwana Yesu niyo asigala ko mzi wa Yelusalemu, mna welesi wakwe hawavimanyize. 44 Nawakamanya emgati mwe difyo dya wantu, wajenda kubula zuwa diswa. Niyo wakonga kumlonda kwa walukolo wawo na wambuya wawo. 45 Weze wamswese, wauya Yelusalemu kumlonda. 46 Yeze yabule mazuwa matatu, wambwila mwe Nyumba nkulu ya Chohile, kekala mgati mwa wahinya wa Chiyahudi, awategeleza na kuwauza milosi. 47 Wose wamwetegeleze wehelwa ni zifanyanyi zakwe no umanyi ananawo. 48 Welesi wakwe weze wamwone wehelwa. Mami yakwe amgamba, “Mwanangu, ni mbwani ukuchitenda vino? Kaula, miye na iso nachikakulonda kwa chinyulu.”
49 Yesu awagamba, “Kwa mbwani mwanilonda? Hammanyize kugamba naungwa nikale mwe inyumba ya Tate?” 50 Mna wowo hawaimanyize imbuli idya awagambile.
51 Yesu niyo auyanya na welesi wakwe kubula Nazaleti, naye nakawevisa ise na nine. Nine azika izimbuli zose mo moyo wakwe. 52 Naye Yesu niyo akula na kongezeka chimo na kutenda na umanyi, na kujendeleza kumuwagila Chohile na wantu.

c2:11 Kulisito. Mwambuzi asagulwe ni Chohile atende Zumbe.