BALUWA YA PAOLO KWA
FILEMONI
ULONGOZI
Chitabu chijihi cha Filemoni chiwandikwe ni msigilwa Paolo (1:1). Paolo nendile mwe chifungo umo akawandika, ni kugamba awandikaga akatenda Lumi. Hegu ne Lumi awandikaga mgati mwe chipindi cha mihilimo mtandatu na imwe hadya elekagwa Kulisito, ichipidi icho kawandika na Kolosai.
Kaiwandika ibaluwa ino kwa mbwanga akwitangwa Filemoni. Filemoni naniyumwenga mwe bunga dya wantu wamzumile Kulisito na mkulu ywa watumwa. Paolo kamwandikila kugamba sanimkantile mtumwa ywako Onesimo uyo amsumke Filemoni. Kwa sigilizi za Lumi Filemoni kawagilwa kumkoma Onesimo. Paolo ajeseza mwe mbuli za mahigano kumjela moyo Filemoni enegane na Onesimo uge mmbuya mkulisito na kumwambiza Onesimo kumlekeila kudamanya alongese Paolo (1:13-14),
Vimndani
Paolo amlamsa Filemoni 1:1-3
Ukajika Paolo amlongela Onesimo kugamba Filemoni kamwenega uge mmbuya wa Mkulisito (1:4-21).
Paolo akomeleza kwa kuwagambila ivyo nawatalamkile na kwigala ndamsa (1:22-25).
1
Miye Paolo, mfungwa ywa Kulisito Yesu, hamwenga na Timoseo mlukolo mnyetu
Chakuwandikila weye Filemoni chikukubweda naho mndima mnyetu, kwa Afiya lumbu dyetu, na Alikipo mnkondo mnyetu na bunga dya wazumizi wakudugana mwe nyumba yako. Chawaungilani wedi na utondowazi kulaila kwa Chohile Tati yetu na Zumbe Yesu Kulisito.
Kunga kwa Filemoni na Kuzumila
Namhongeza Chohile ywangu mazuwa yose mo kuvika kwangu, kwaviya neva mbuli za uzumizi wako kwa Zumbe Yesu na kunga wantu wose wa Chohile. Nalombeza Chohile chani ndala ya uzumizi wako utende na cheleko na kwe isila iyo udahe kumanya yedi yose chikutenda nayo mokulungana kwetu hamwenga na Kulisito. Mlukolo kunga kwako kunigaila chinyemi chikulu na kunijela moyo vitendese! Weye nawe kuisangalaza imyoyo ya wantu wa Chohile.
Paolo amlombeza Filemoni amwambize Onesimo
Kwaivyo, hata hegu nahadaha, sikogoha kutenda mlukolo mwe kulungana na Kulisito, kukulagiza ukungwa utende, mna kwaviya nawaungani, viwagila hulombeze. Natenda vino hata hegu miye ni Paolo mdalahala ywa Kulisito Yesu, naho haluse ni mfungwa ywa Kulisito Yesu. 10 Ivyo, namlombezeza Onesimo akwinga mwanangu mwenye mwa Kulisito kwaviya umo nendaga mwe chifungo natendaga tati yakwe ywa chimuye. 11 Aho nkongo hakuwagile, mna haluse achiwagila chose miye na weye.
12 Namvuza kwako, naho uyo ekale uge umoyo wangu miye mwenye. 13 Nahaunga Onesimo ekale na miye hano mwa hantu hako anambize vikaleka weye chipindi hatenda mwe chifungo kwachausa cha Mbuli Yedi. 14 Mna sanitende chochose chiya hunigambile. Sikunga hutintise unambize, kwaviya wedi wako waugwa mweviya ukunga weye mwenye siyo kwa kukutintiswa.
15 Mafani Onesimo ahalawaga kwako kwa chipindi du, chani udahe naho kutenda naye mazuwa yose. 16 Mna haluse uyo suyo mtumwa du, mna ni ywedi kujinka mtumwa, uyo ni mlukolo ywetu ywedi mwa Kulisito. Ni mntu mtana kwangu miye, na kwako natendese mtana, naho enga mlukolo mwa Zumbe.
17 Ivyo, uneva wanimanya kugamba miye ni mnyawo, mhokele seiviya wanihokelaga miye mwenye. 18 Uneva nakakubalanga chintu, hegu nandile ana liho dyako, nahulihe. 19 Miye Paolo siwandika kwa mkono wangu mwenye, miye nanilihe. Sikunga hagamba ujima wako ni dideni ukutigiza kwangu. 20 Heye, mlukolo mnyangu, nidamanyiza imbuli ino kwachausa cha zina dya Zumbe, bwedeza moyo wangu enga mlukolo mwa Kulisito.
21 Nakuwandikila hatenda na msuhi kugamba nauzumile ukulombeza kwangu, naho simanya kugamba nodamanye vikujinka yano hukulombeza.
22 Hamwenga na yano, nikiyani chumba cha kugona kwa viya nina msuhi kugamba mo kulombeza kwenyu, Chohile nanitende niwatalamkileni.
Ndamsa za Nkomelezo
23 Epafula, mfungwa mnyangu kwachausa cha kumsankanila Kulisito Yesu, akulamsa, 24 Awo wachina Mako, na Alisitaliko na Dema na Luka wandima weyangu wakulamsa.
25 Wedi wa Zumbe Yesu Kulisito wikale na nyuwe.