BALUWA YA PAOLO KWA
TITO
Ulongozi
Chitabu cha Tito ni chitabu chimwenga mwe baluwa nne kulaila kwa Paolo idya igalwe kwe mntu ikaleka wazumile. Zibaluwa ntuhu ntatu 1 Timoseo, 2 Timoseo, na Filemoni. Paolo awandikaga saviya kugamba ibaluwa iyo nisomwe kwa izwi mo lumpe. Chadaha chivimanye vino kwaviya katamwila umanyi wakwe saviya Msigilwa. Chintu chiya Tito na kaungwa aheze kumanya. Paolo vyadahika kawandika ibaluwa ino chipindi cha mihilimo ya 63-65. A D.
Paolo kamlagiza Tito alongoze wazumizi mwe chisiwa cha Kilete. Paolo awandikaga ibaluwa ino chani amlagize Tito mo kusagula kwakwe na kuhinya vilongozi wa wazumizi. Kalavya malagizo yesimile mwe baluwa yakwe kwa Timoseo. Baluwa yakwe ifyambula ivyo vilongozi wazumizi nawaikwe mwe udahi mkulu. Wazumile na vilongozi wa wazumile dyelo waungwa wasinyise viya vikungwa mo ulongozi.
Vimndani
Paolo amlagiza Tito aike vilongozi wa Chohile (1:1-16).
Akaheza, naho amlagiza ahinye wantu kwikala wikazi wa Chi Chohile (2:1-3:11).
Udumo, Paolo kabindiliza kwa kuwandika milosi ya kubindiliza (3:12-15).
1
Miye Paolo, mndima ywa Chohile na msigilwa ywa Yesu Kulisito.
Miye sisagulwa nambize uzumizi wa wantu wasagulwe ni Chohile, chani wazumile na kuwalongoza wamanye chindedi chikuligana kwa kudamanya yadya yakumuwagila Chohile. Na kwa sila iyo nawatende na msuhi wa ujima wa mazuwa yose, udya Chohile hekudanta alaganaga na suwe umo nkongo isi heinati kumbwa. Agubulaga ulosi wakwe mwe chipindi chiwagile kwa sila ya kuzumila yadya Chohile Mwambula ywetu anilagize niilonge.
Nakuwandikila weye Tito, ukwinga mwanangu ywa chindedi mo uzumizi chikwehanga hamwenga.
Nakungila wedi wa Chohile na utondowazi kulaila kwa Chohile Tate na kwa Kulisito Yesu Mwambula ywetu.
Ndima ya Tito uko Kilete
Nasikwasa Kilete chani uliganye mbuli zasigaile naho usagule vilongozi wa wadalahala wa bunga dya wamzumile Kulisito wa chila mzi, saviya hulagize, mdalahala akulongoza bunga dya wazumile atende ni mntu hena lema, mta mvyele yumwenga du, na wanawe watende wakanuni, wamanyike kugamba sawo wankumbizi naho hewekwiva. Mdalahala chilongozi ywa bunga dya wazumizi mchimaila ywa mbuli za wantu ni mchimaila ywa ndima ya Chohile aungwa atende mntu hekulongwa vihiye ni wantu watuhu hekweduvya naho asekutenda mhufu wa maya naho mkozi naho mnkumbizi hegu mta kulonda ugoli mwe sila zihiye. Naho hena lema mchimaila ywa ndima za Chohile. Aungwa asekutenda mta kweduvya hegu mta maya hegu mkozi hegu mnkumbizi Mna atende mta kugoneka wajeni naho mtakunga yedi naho mta fanyanyi zedi naho mta kudamanya yedi naho mntu akuwoneka ywedi kulongozi kwa Chohile mkuka naho mta kwechinda. Atoze Ulosi wa chindedi wa uzumizi ukuligana na mahinyo ya chindedi, ivyo nadahe kuwajela moyo wantu kwa sila ya mahinyo ya chindedi na kuwahuma wakuyahiga.
10 Kwaviya kuna wantu walozize hewe kwiva, wata mbuli zikudanta, wadanti vitendese wadya wajeligwe ngasu Wayahudi wakuwalemela vilongozi wawo na kuwadanta wantu ko uhezi wawo. 11 Wantu awo viwagila wachindwe, kwaviya wazaganya wantu we kaya yose kwa kuhinya mbuli hezikuwagila kuhinywa chani wahokele hela. 12 Naho mntu yumwenga mwa muwoni wawo wenye, Mkilete kagamba, “Wakilete ni wadanti mazuwa yose, wenga wanyama wehiye, wabwa naho wabafu.” 13 Ukuzi uwo ni wachindedi. Ivyo wakwamile chani watende wachimale watogile mo uzumizi. 14 Naho wase kwetegeleza ngano za udanti za, Chiyahudi hegu miko ya wadya wakulemela ichindedi. 15 Chila chintu chilenguswa kwa wantu walenguswe. Mna hahana chochose chilenguke kwa wantu wazavu na hewekumzumila Chohile, kwaviya fanyanyi zawo ni zavu. 16 Wetenda wammanya Chohile, mna kwa ntendwa zawo wamlemela. Ni wata kuihiza, naho heweligane na kudamanya ndima yoyose yedi.