3
Yoscuy tøvø'is nø yosayaj Dios
Ø mi ndøvøta'm, ja mus ni mdza'maṉvajcatyamø como ndø tza'maṉvajcatyambase cyøma'nøpyapø'is Espiritu Santo. Sino tiene quena'n va'cø mi ndza'maṉvajcatyamø como que nascøspø musocuy ñø'ijtupø'is. Como tum che'pø une'is ji'n cyønøctøyøy mumu tiyø, jetse mitz ji'n mi ṉgønøctøyøtyame mumu Cristo'is 'yaṉma'yocuy. Como yavapø une ndø yac ucpa leche y ji'n mus ndø tzi' vi'jcuy, jetse mitz mi aṉmandyamu omba cøñøctøyøpø tiyø. Ja mus ni aṉmandyam más ji'n ndø cønøctøyøyipø tiyø. Porque ji'na'ṉ mi ṉgønøctøyøtyame, y jetseti hasta yøti'cse'nomo ji'n mi ngønøctøyøtyaṉgue'te. Porque hasta como yøti mi ṉgui'pstamba como nascøspø pø'nis qui'pspase. Como mi aṉsujnatyamba aunque ti mi ndøvø'is ñe', y mi ne'ṉgomo mi 'yonguiptamba y mi ñe'ndzøctamba, viyuṉse jetse nascøspø pønse mi ṉgui'pstamba y mi ndzøctamba. Porque cuando tum nømba: “Ø ṉgovi'najø Pablø”, y eyapø nømba: “Ø ngovi'najø Apolos”, jetse mi ngui'pstamba como nascøspø pønse.
Øjchøn pablo øtz ji'n chøṉ ni tiyø, ni ji'ndyet ni tiyø Apolos. Namas nømdichø coyostaṉgue'tupø. Øtz mi ndza'maṉvajcatya'møjtzi como aṉgui'mdamuse ndø Comi'is tum dum pøn, y jetse mi va'ṉjamdamu ndø Comi. Como tømbu ndø niptambase y tzø'pya nasacø'mø, jetse øtz mi mdzajmatyamu Diosis 'yote y mi ndzococyøsi mi yac tzø'tyamba. Y entonces como tum nipi ndø ṉgøtejcøpya nø'ji'ṉ y pømipøjcaṉøpya; jetse Apolosis mi ncha'maṉvajca'ṉøjayu Dios 'yote. Pero como Diosis yac tzocpa nipi, jetse Diosis mi yac pømipøjcaṉøtyamu mi va'ṉjajmoṉguji'ṉ. Así es que øtz o nimbi, Apolosis o ñø'øyi, pero Diosis yac tzoc nipi. Entonces nijpapø'is ji'n mus chøjcay tyøm, ni cyojtapyapø'is nø' ji'n mus chøjcay tyøm, sino Diosis muspa chøjcay tyøm. Jetse øtz ji'n chøṉ ni tiyø; ni Apolos ji'ndyet ni tiyø; sino Diosis mi ṉgyotzoṉdamba va'cø mi va'ṉjajmoṉdyamø. Como ñijpapø'is y cyotejcøyupø'is tumø'omo yosyajpa, jetse øjtzi y Apolosji'ṉ tumø'omo yosta'mbøjtzi, y tumdumbøn maṉba ndø pøctam ndø coyaja jujche ose tø yostame. Tumø'omo øtz yosta'mbøjtzi Diosji'ṉ. Y como tum nipi ndø toya'ṉøpya, jetse mi ndyoya'ṉøtyamba Diosis.
Como tum tøc ndø tzøcpase como ndø sunbase, jetse Diosis mi yac ijtamba como ñe'c syunbase. 10 Como tum vøjpø no'tzpapø no'tztzo'tzpa, jetse Diosis tzamdzi øtzi va'cø yoscho'tzø mijtzomda'm como ñe'c Diosis tzi'use qui'psocuy. Y yøti eyapø nø yosque'tu mijtzomda'm Diosis 'yoteji'ṉ. Y como ño'tzpapø'is tiene que va'cø chøjcay cuenda ño'tze, jetse yospapø Diosis 'yoteji'ṉ tiene que va'cø chøjcay cuenda jujche nø cha'maṉvajcu. 11 Jesucristo cojtøju como primero no'tzo'tzcusye y ni i'is ji'nam mus cyot eyapø no'tzo'tzcuy jøsi'cam. Jesusji'n tø itpa si fuera como ndø tøc ndø tzøcpase. 12 Cho'tzumø nø'tzecøsi, como si fuera muspa ndø tzøc ndø tøc oropø, platapø, suñita'mbø tza'pø, cupyø, so'cpø, apyø. 13 Tumdum bø'nis maṉba quej yosaṉ jujchepø chøcpa Cristoji'n. Minbapø jama'omo cuando maṉba tø cøme'tztøji jujche tø yosu, como si fuera juctyøjquis maṉba chøjquisi jutipø poṉbø'pa. Tumdum pøn jen maṉba quej ndø yosaṉ jujche tø yosu. 14 Entonces como si fuera vi'natambø'is ñøtzo'tzupø yosaṉ maṉba ndø nøctzøjcaṉøyi. Y o'ca tø yospa vøjø y como si fuera ji'n pyoṉbø'i ndø ⁿyosaṉ, maṉba ndø mbøc ndø coyoja. 15 O'ca i'is yosaṉ poṉbø'pa, tocoyujcame yosaṉ aunque ñe'c cotzocpa. Como tum pøn putpase juctyøjcomo, jetse maṉba cotzoque.
16 Hay que va'cø mi ndzi'tame cuenta que mitzta'm Diosis mi myasandøc, y mi ñøc'ijtøtyamba Diosis 'Yespiritu'is como si fuera masandøc nøc ijtøyuse. 17 Como Diosis tø myasandøcta'm, o'ca øtz ndø yacsutzøcpa ndø vin ndø tzøjcu ancø yatzitzoco'yajcuy, jetse ndø yacsutzøjcapya Diosis myasandøc, y Diosis maṉba tø yac tocoye. Porque øtzta'm Diosis tø masandøcta'm, y masanbøte Diosis myasandøc.
18 Ni i u mi yac aṉgøma'cøtyam mi ⁿvin. O'ca ijtu mijtzomda'm cyomo'pyapø'is vyin que más musopya nascøspø musocuji'ṉ, mejor va'cø it como ni ti ji'n myusise; Diosis myusocuy va'cø pyøcø. 19 Porque yøṉ nacøspø pø'nis myusocuy Diosis cuentacøsi jovi'ajcutite. Ñømbase libru'omo: “Musopyapø yaj quecpa Diosis como trampa'omse mismo myusocuji'ṉ”. 20 Itque'tuti jachø'yupø: “Myuspa ndø Comi'is que comequectite musopyapø'is qui'psocuy”. 21 Por eso øtz ji'n mus tø nømø que øtz mbøjcøchoṉ más vøjpø pø'nis aṉqui'mguy y por eso øtz vøjpøti chøṉgue't: porque mumu tiyø mi ne'nda'm; porque Diosis mi nchi'upø, ji'ndyet pø'nis. 22 Que sea Pablo, que sea Apolos, que sea Pedro, que sea nasacopac, que sea quenguy, que sea ca'cuy, que sea ijnømbase yøti, que sea maṉbase ijnøm jøsi'cam, cøyin mijtze ne'nda'm. 23 Y tø øjta'm Cristo'se tø ñe'ta'm, y Cristo Diosis señe.