San Juan
Vøjpø Ote San Jua'nis Jyayuse
1
Diosis 'Yote sispø pøn tujcu
Tzo'tzcu'yomo na ijtutina'ṉ Ote; y je Ote Diosji'ṉbøte, y jic Ote Diostitque't. Así es que tzo'tzcu'yomo Diosji'ṉ ijtu je Ote. Jic Oteji'ṉ tuc aunque tiyø. O'ca ji'na'ṉ jetji'ṉ, ni tina'ṉ ji'n tyuqui. Ñe'c na quenba de por si, y je'is yac itpa aunque ti quenbapø. Y va'cø tø quena, es como sø'ṉgø pøngøtoya va'cø cyøsø'ṉøjay pø'nis chocoy. Como pi'tzø'ajcu'yomo minba tum sø'ṉgø, jetse min ñe'cø va'cø tø tzi' vøjpø qui'psocuy. Y como pi'tzø'ajcu'is ji'n mus yac tu'yi sø'ṉgø, jetsetique't yatzipø'is ji'n mus ya'induc Diosis 'Yote.
Ijtuna'ṉ pøn Diosis cyø'vejupø; pø'nis ñøyi Juan. Juan minu va'cø cha'maṉvac que maṉba min cøsø'ṉøjapyapø'is ndø tzocoy. Je'is cyøsø'ṉøjayajpa mumu pø'nis chocoy va'cø vya'ṉjamyaj Dios. Ji'ndyet ñe'c Juan cyøsø'ṉøjapyapø'is chocoy, sino Juan minu va'cø chajmayø que maṉba min eyapø cyøsø'ṉøjayajpa'is pø'nis chocoy. Jic viyuṉsyepø sø'ṉgøte; je'is cyøsø'ṉøjayajpa aunque i'is chocoy. Jic viyuṉsyepø sø'ṉgø minu nascøsi.
10 Nascøsna'ṉ ijtu je Ote, y Diosis jyomec nasacopac 'Yoteji'ṉ; pero nascøspø pønis ja cyomusyaj je Ote. 11 Minu ñe'c jyomejcupø'omo, pero cyumgutyøvø'is ja pyøjcøchoṉyajø. 12 Pero veneta'mbø'is pyøjcøchoṉyajuti, y vya'ṉjamyaju que jicø Diosis cyø'vejupø; entonces ñø'ijtu aṉgui'mguy va'cø Diosis 'yune'ajø jic pøn vya'ṉjamyajupø'is. 13 Y jetse pø'najyajpa Diosis fyamilia'omo, pero ji'ndyet porque ijtu'aṉcø jyata y myama sispø y ñø'pinbø, ni ji'ndyet porque pø'nis jetse sunba aṉcø, sino Diosis jetse yac pø'najyajpa.
14 También Diosis 'Yote sispø pøn tujcu y oy it tø øtzji'ṉda'm, y ista'm øjtzi myøja'ṉo'majcuy jujche ndø Janda Diosis yac møja'ṉo'majpa tumbø 'Yune. Jet viyuṉdzambapøte y vøti syunba aunque iyø. 15 Jua'nis cha'maṉvac iyete minupø, nømu:
―Yøṉete mi ndzajmatyamu que maṉba mini; o'yø mi nøjandyame: “Más jøsi'cam maṉba min pøn más myøja'ṉombø que ji'n øjtzi; porque de por si na ijtuti antes que øjtzi”.
16 Ñe'ete aunque tiyø, y tø tzi'u'am aunque tiyø ñe' vyø'ajcupit, y más tø tzi'a'ṉøpya vøjpø tiyø. 17 Porque Moisés chi' aṉgui'mguy Diosis va'cø ndø yaj coputø, pero Jesucristo cyø'vej Diosis va'cø min tø toya'ṉøyø, y va'cø cha'maṉvac viyuṉsepø tiyø. 18 Ni jujchøc ja is Dios ni i'is. Pero tø'cs tumbø 'Yune vøti syunba Diosis, y jete 'Yune tumø'om ijtu Jyata Diosji'ṉ, y je'is min cha'maṉvac jujchepøt Dios.
Nø'yø'opyapø Jua'nis cyotestigosaj Jesucristo
19 Entonces Israel pø'nis cyø'vejyaj pane y eyata'mbø masandøjcom yosyajpapø va'cø 'yo'nøyaj Juan. Tzu'ṉyaj Jerusalén gumgu'yomo y nu'cyaj Juan ijtumø. 'Yaṉgøva'cyaj Juan ñøjayaju:
―¿ⁿIye mijtzi?
20 Jua'nis viyuṉdzajmayaju, ñøjayaju:
―Øtz ji'n chøṉ Cristo jicø Diosis maṉbapø cyø'veje.
21 Entonces 'yaṉgøva'cyajque'tu:
―O'ca mitz ji'ndyet mi jiṉgø, ¿entonces será que mitzømacsque't Eliaspø?
Y Jua'nis ñøjayaju:
―Ni øtz ji'n chøṉ Elías.
Y ñøjayajque'tu:
―Bueno, ¿entonces será que mijtzømacsque't jic tza'maṉvajcopapø ndø ⁿjo'ctambapø?
Y ñøjayaju:
―Ni øtz ji'n chøṉ jicø.
22 Y pø'nis ñøjayaj Juan:
―Pues tø tzajmatyam ndøvø ⁿiye mijtzi, va'cø mus ndzajmayajque'ta øtz cø'vejyajupø'is øjtzi. ¿Ti mi ndzamba?
23 Jua'nis ñøjayaju:
―Øtz pømi vejpøjtzi jya'ijnømømø, nø'mbøjtzi: “Jujche ndø vøjøndzøctamba tuṉ cuando maṉba min møja'ṉ aṉgui'mbapø, jetse vøjøtzøctam mi ndzocoy porque maṉba min ndø Comi”. Jetse nømu tza'maṉvajcopyapø Isaías, y jetse nømgue'tpa øjtzi.
24 Y cyø'vejyajupø oyu'is 'yo'nøy Juan, fariseo'is vya'ṉjajmocuy tyøvø'sta'm cyø'vejyaju. 25 Y 'yaṉgøva'cyaju ñøjayaj Juan:
―¿Ti'ajcuy mi ñø'yø'ombya o'ca mitz ni ji'ndyet mi Cristo Diosis maṉbapø cyø'veje, ni ji'ndyet mi Elías, ni ji'ndyet mi jic tza'maṉvajcopyapø?
26 Jua'nis ñøjayaju:
―Øtz nø'yø'opyøjtzi nø'ji'ṉ, pero ijtu'am tum pøn mijtzomda'm mitz ji'n mi ispøctamepø. 27 Jicø jøsmøti minu, pero más myøja'ṉombø que øjtzi. Øtz ji'nchø ni tiyø je'is vyi'naṉdøjqui, ni øtz ji'n mus ndzøc nu'csocuy jic pøngøtoya porque myøja'ṉombøte y syunba más vøjpø pøn que øjtzi va'cø chøjcay nu'csocuy.
28 Jetse tujcu Jordán nø'cøtu'maṉ tum cumgu'yomo ñøyipø'is Betábara, jiṉ oy nø'yø'oy Juan.
Jesusis tø coca'tamu como borrego yaj ca'yajpase
29 Jyo'pit Jua'nis is Jesús nø minupø jetcømø y Juan nømu:
―A'mdamø pøn Diosis cyø'vejupø va'cø cya'ø. Jujche tum borrego yaj ca'tøjpase pø'nis cyojacøtoya, jetse jic maṉba ca'e va'cø yac tzu'ṉayaj mumu nascøsta'mbø pø'nis cyoja. 30 Yøṉømtzø ndzamupø que maṉba mini, nø'møjtzi: “Øtz vi'na mi'nøjtzi y jøsi'cam minba eyapø lo que más myøja'ṉombø, porque jet na ijtutina'ṉ antes que øjtzi”. 31 Y øtz ji'na'ṉø musi iyete Cristo, pero mi'nøjtzi va'cø nø'yø'oy nø'ji'ṉ va'cø ispøcyaj Israel pø'nista'm que jiquete.
32 Jua'nis chamu jujche isuse. Nømu:
―ⁿIsøjtzi Masanbø Espiritu tzajpom tzu'ṉupø y nø myø'nupø como palomase y jetcøs te'ngøne'cu y jen tzø'yu. 33 Y ji'ndøcna'ṉø ṉgomusi iyete, pero oyupø'is ø cø'veje va'cø nø'yø'oya nø'ji'ṉ, je'is nøja'yøjtzi: “Cuando mi ispa Masanbø Espiritu nø myø'nupø pøngøsi y jetcøs nø chø'yupø, entonces maṉba mi musi que jiquete nø'yø'opyapø Masanbø Espirituji'ṉ”. 34 Pues jet o'm isi y muspa ndzam viyuṉse que jicømete Diosis 'Yune.
Vi'na cøpiṉyajtøjupø nøtuṉdøvø
35 Jyo'pit jendina'ṉ te'nque't Juan y jendi te'ñajque't metzcuy Jua'nis ñøtuṉdøvø. 36 Y Jua'nis cyøque'nøy Jesús jen nø vyijtupø, y nømu:
―Jic pønamete Diosis cyø'vejupø va'cø cya' como borrego ca'pase ndø cojacøtoya.
37 Y metzcupø ñøtuṉdøvø'is myañaju jujche nø ñøm Juan, y maṉ pya'tyaj Jesús. 38 Jesús que'najtonvitu' jyøsmø y joviti isyaj metzcuy pøn nø myacyajupø'is y Jesusis ñøjayaju:
―¿Ti nø mi ⁿme'tztamu?
Pø'nis ñøjayaj Jesús:
―Rabí, ¿jut mi ⁿijtu? ―Je'is 'yote'omo ñøjayajpa Rabí, pero ndø nøjandyamba ndø ote'omo aṉma'yopyapø.
39 Jesusis ñøjayaju:
―Tø maṉdya'i, maṉba mi isindzi'tame ju'tø it øjtzi.
Y maṉyaju isyaju jutø ijtumø ndø Comi y jiṉ tzø'yaj tyumø'om ndø Comiji'ṉ jic jamacøsi porque tza'imna'ṉ como las cuatrose'ṉomo.
40 Tum myanupø'is Jua'nis nø chamupø y maṉu'is pya't Jesús ñøyi Andrés, Simón Pedro'is tyøvø, tumbø jatacøs tzu'ṉupø. 41 Vi'na Andresis maṉ mye'tz tyøvø Simón y ñøjayu:
―ⁿIsta'møjtzi Mesías ―Mesías ndø nøjandyaṉgue'tpa Cristo.
42 Andresis ñømin Simón ijtumø Jesús. Jesusis cyøque'nøy Simón y ñøjayu:
―Mijtzete Simón, Jonasis mi 'yune, pero maṉba mi nøyi'aj yøti Cefas ―yøṉ nøyi Cefas putque'tpati ndø onde'omo Pedro.
Jesusis vyejay Felipe y Natanael
43 Jyo'pit Jesús nømna'ṉ myaṉdo'u Galilea nasomo. Y oy mye'tz Felipe y ñøjayu:
―Ma tø pa'tø.
44 Felipe Betsaida cumgupyønete y Andrés y Pedro jiṉda'mbøna'ṉetque't. 45 Felipe'is oy mye'tz Natanael y ñøjayu:
―ⁿIsta'møjtzi pøn lo que Moisesis oyupø jyaye mapø mini. Aṉgui'mguy libru'omo ijtu jachø'yu, jetseti jyayajque'tuti tza'maṉvajcoyajpapø'is. Jic pøn minu'am, ñøyipø'is Jesús Nazaret cumgupyøn, y jic Jesús Jose'is 'yune.
46 Entonces Natanaejlis ñøjayu:
―¿Será vøjpø pønacsque't o'ca minupø Nazaret cumgu'yomo? Porque puro yatzita'mbø ityaj jiṉø.
Felipe'is ñøjayu:
―Tø ma'i, ma ndø a'mista'i.
47 Jesusis is Natanael nø minupø y nømu:
―Jic nø minupø jic viyuṉsepø Israel pøn, je'tis ji'n ma chøc aṉgøma'cø'ocuy.
48 Natanaejlis ñøjay Jesús:
―¿Jujche mi ndø ispøjcu?
Jesusis 'yaṉdzoṉu ñøjayu:
―Antes que oyutøc mi mye'ndze Felipe'is, cuando higo cu'yucø'mø mi ⁿijtu'øc, mi ⁿisøjtzi.
49 Natanaejlis ñøjay Jesús:
―Maestro, mijtzete Diosis mi 'Yune. Mijtzete Israel pø'nis 'Yaṉgui'mbata'm.
50 Pero Jesusis ñøjay Natanael:
―Mi ndø va'ṉjajmba porque nø'ø mi ⁿnøjayu que mi ⁿispøc øjtzi higo cu'yucø'mø mi ⁿijtu'øc; pero más maya'cuseta'mbø tiyø maṉbatøc mi ⁿisi.
51 Y Jesusis ñøjacye'tu:
―Viyuṉsye mi nøjambya øjtzi, jøsi'cam maṉba mi ⁿistam tzap aṉvajcu, y Diosis 'yangeles nø qui'myajupø y nø myø'ñajupø øtzcø'mø, øtz mumu pø'nis chøṉ tyøvø.
O co'tøjcajnømi Caná cumgu'yomo