4
Ni rguixogueꞌn con cabëꞌ bë yaca apóstol
Reyaꞌalaꞌ ilëꞌële nëtoꞌ ca benꞌ rue mandado quie Cristo. Nudëꞌnëꞌ nëtoꞌ naca ladyinaꞌandoꞌ ta usëdindoꞌ benëꞌ diꞌidzaꞌ quie Diuzi, diꞌidzaꞌ ta bineyejëꞌ. Naꞌra nu benꞌ naca ladyinëꞌë, reyaꞌalaꞌ uluꞌeguëꞌ naquëꞌ benꞌ zudyiꞌilë laguedyi. Pero nëꞌëdiꞌ birdëbidaꞌ laꞌachi ichugubëꞌle quiaꞌ cabëꞌ ruaꞌ, ruaꞌ mandado quie Diuzi. Lëscanꞌ birdëbidaꞌ laꞌachi ichugubëꞌ yaca benꞌ rnabëꞌ nëꞌëdiꞌ. Ni siquiera birchugubiꞌa cuinaꞌ. Ca naca pensari quiaꞌ, biraona nëꞌëdiꞌ xquia. Pero chi napaꞌ dulaꞌ, huachugubëꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ. Pero leꞌe, biichugubëꞌle quie benëꞌ chi binedyin hora. Cuezale yeguida Diuzi yebioguëꞌ yugulu ta negachiꞌ. Caora naꞌ uluꞌe Diuzi bi naca pensari yuꞌu luꞌu guicho laxtaꞌo benëꞌ, naꞌ huenëꞌ leyaquëꞌ benꞌ z̃e según chi bëjëꞌ tahuen, o chi bëjëꞌ tamala.
Bichaꞌ, ca ta rniaꞌ leꞌe, nacan ta gacalën leꞌe. Lenaꞌ rniaꞌ leꞌe tu diꞌidzaꞌ cabëꞌ rue Apolos len nëꞌëdiꞌ. Reyaꞌalaꞌ huele ca ruendoꞌ nëtoꞌ. Reyaꞌalaꞌ inaole usëdile dyëꞌëdi con cabëꞌ rna lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi. Bihuele zë cueꞌ. Biuxaꞌale laguedyile rnale tuzi tu cueꞌ benꞌ quiele nacale benꞌ huen. ¿Nuz̃i bë leꞌe benꞌ huenra ca los demás? ¿Cala Diuzi bënnëꞌ yugulu ta de quiele? Chi Diuzi babënnëꞌ yugulu ta de quiele, ¿bixquienꞌ racale pensari ta bëzile cuinzile de quiele?
Baruele leꞌe ca rue benꞌ uñaꞌa. Raquele bade yugulute quiele, bira rdzioguele. Ruele cuinle ca yaca rey. Naꞌ biz̃i nëtoꞌ apsanlaꞌadyiꞌle nëtoꞌ. Biz̃i chanꞌ tali nacale rey, huendoꞌ leꞌe tuz̃e, inabëꞌlëndoꞌ leꞌe. Parece bë Diuzi nëtoꞌ yenaondoꞌ ca quie benꞌ de dulaꞌ xquia quie, benꞌ reyaꞌalaꞌ gati. Pues hasta reban yaca laguedyindoꞌ nëtoꞌ, reban yaca ángel nëtoꞌ, reban yaca los demás benëꞌ nëtoꞌ. Canaꞌ raca quiendoꞌ. 10 Rlëꞌë yaca benëꞌ nëtoꞌ benꞌ tondo, danꞌ redzagalaondoꞌ rguixogueꞌndoꞌ diꞌidzaꞌ quie Cristo. Naꞌ biz̃i leꞌe rlëꞌële cuinle benꞌ rioñeꞌera, benꞌ naora xneza Cristo. Pero rlëꞌële nëtoꞌ benꞌ bibi zacaꞌ. Naꞌ biz̃i leꞌe rlëꞌële cuinle benꞌ zacaꞌ. Rapalaꞌn yaca benëꞌ leꞌe, naꞌ biz̃i nëtoꞌ birapalaꞌnyaquëꞌ nëtoꞌ. 11 Lente naꞌa rsacaziꞌndoꞌ ta gaondoꞌ len ta yoꞌondoꞌ lente z̃abandoꞌ ta gacondoꞌ. Naꞌ biz̃i yaca benëꞌ rueyaquëꞌ nëtoꞌ bizinaquezi. Bisu lidyindoꞌ. 12 Rexaquendoꞌ ruendoꞌ dyin lëndoꞌ naꞌandoꞌ. Naꞌ biz̃i yaca benëꞌ rutasi runioyaquëꞌ nëtoꞌ. Pero bigacandoꞌjëꞌ lëbi, rulidzandoꞌjëꞌ diꞌidzaꞌ gaxo gula. Rzuendoꞌ cati rueyaquëꞌ nëtoꞌ bizinaquezi. 13 Biz̃i rudyialaꞌadyiꞌyaquëꞌ nëtoꞌ, pero rnëlëcazindoꞌjëꞌ diꞌidzaꞌ z̃elaꞌadyiꞌ. Ca rlëꞌëjëꞌ tu bëbi ta de lao yedyi layu, canaꞌ rlëꞌëjëꞌ nëtoꞌ. Hasta naꞌa rlëꞌëjëꞌ nëtoꞌ canaꞌ.
14 Bihuaꞌ guichi ni ta yedueꞌlëlen. Tu ta huaꞌ gunnaꞌ leꞌe tu consejo como danꞌ nacale ca quie z̃iꞌinaꞌ, benꞌ nedyëꞌëdaꞌ. 15 Baꞌalaꞌcazi naꞌa nitaꞌ zë benꞌ usëdi leꞌe, benꞌ rnë quie Cristo, biguca zë benꞌ apsëdi leꞌe tanëro. Nacaꞌ tuzaꞌ nëꞌëdiꞌ ca quie xuzile nun quie naca benꞌ nëro udixoguiꞌa leꞌe xtiꞌidzaꞌ Diuzi, uyuꞌule xneza Cristo gulele quienëꞌ, pte pselanëꞌ leꞌe. 16 Lenaꞌ rniaꞌ leꞌe, huele con cabëꞌ ruecazaꞌ nëꞌëdiꞌ.
17 Tanaꞌ lenaꞌ iseꞌelaꞌ Timoteo laole. Naquëꞌ benꞌ nedyëꞌëtzeguedaꞌ. Raquedaꞌnëꞌ ca z̃iꞌinaꞌ, benꞌ rue quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Usalaꞌadyiꞌnëꞌ leꞌe huele con cabëꞌ ruaꞌ como ca nacaꞌ benꞌ quie Cristo. Lëlenaꞌ rusëdiaꞌ yaca benëꞌ nao xneza Cristo con ga baoyaꞌa. 18 Pero ca naca bala leꞌe, aozulaole huele cuinle benꞌ z̃e danꞌ racale pensari biguidaꞌ idenaꞌa leꞌe. 19 Pero chi Diuzi gunnëꞌ lato idenaꞌa leꞌe, laguidategazaꞌ. Lëcanaꞌ guidaꞌ idenaꞌa yaca benꞌ naꞌ ta ilëꞌëdaꞌ chi tali uzuyaquëꞌ diꞌidzaꞌ o chi bëꞌ rnaziyaquëꞌ. 20 Porque chi galero quie yelaꞌ rnabëꞌ quie Diuzi, bireyaꞌalaꞌ galero de diꞌidzaꞌzi, denꞌ reyaꞌalaꞌ galero du guicho du laꞌadyiꞌro hue quiero xtiꞌidzaꞌnëꞌ. 21 ¿Cabiz̃i reꞌenle ta huaꞌ quiele bëꞌ guidaꞌ? ¿Reꞌenle huaꞌ leꞌe castigo, o reꞌenle hueliaꞌ leꞌe diꞌidzaꞌ yunꞌ, diꞌidzaꞌ z̃elaꞌadyiꞌ?