13
Reyaꞌalaꞌ idyëꞌëro laguedyiro
Naꞌra niaꞌ leꞌe, baꞌalaꞌcazi racaꞌ yugulu diꞌidzaꞌ de lao yedyi layu, baꞌalaꞌcazi racaꞌ iniaꞌ diꞌidzaꞌ ca diꞌidzaꞌ raca yaca ángel, pero chi binedyëꞌëdaꞌ yaca benëꞌ, bibi zacaꞌ ca ta racaꞌ lao Diuzi. Nacaꞌ ca quie tu instrumento birgüedyin lëbi. Baꞌalaꞌcazi rguixoguiꞌa benëꞌ diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi, baꞌalaꞌcazi rioñeꞌedaꞌ yugulu ta nacan zëdi tzioñeꞌero, baꞌalaꞌcazi nezdaꞌ yugulu bi ta raca lao yedyi layu, baꞌalaꞌcazi tanto raledaꞌ quie Diuzi, huaca iniaꞌ ga zu tu yaꞌa ta tzion iguꞌunnan tzalaꞌla, pero chi binedyëꞌëdaꞌ yaca benëꞌ, bibi zacaꞌ lao Diuzi. Baꞌalaꞌcazi rguisiriaꞌ bi ta de quiaꞌ ruꞌa yaca benꞌ yëchiꞌ, baꞌalaꞌcazi usedyinaꞌ cuerpo quiaꞌ ta uzei yaca benꞌ rudie nëꞌëdiꞌ, pero chi binedyëꞌëdaꞌ yaca benëꞌ, bibi gan de biaꞌ lao Diuzi.
Chi nedyëꞌëro yaca benëꞌ, nacaro benꞌ z̃elaꞌadyiꞌ, nacaro benꞌ huen. Binacaro benꞌ z̃ëꞌ, binacaro benꞌ huexaꞌa, benꞌ rue z̃e cuine. Chi nedyëꞌëro yaca benëꞌ, biulidzaroyaquëꞌ diꞌidzaꞌ lëꞌë, biulidzaroyaquëꞌ diꞌidzaꞌ xaꞌa. Chi nedyëꞌëro yaca benëꞌ, quiloro modo para bi huero para gacalëroyaquëꞌ, biidzaꞌziroyaquëꞌ, biudzeꞌlaꞌadyiꞌroyaquëꞌ. Chi nedyëꞌëro yaca benëꞌ, biyedaohuero chi bi tu xquia bëyaquëꞌ. Chi bëyaquëꞌ tahuen, caora naꞌ yedaohuero. Chi nedyëꞌëro yaca benëꞌ, yeziꞌz̃ero quieyaquëꞌ, yezudyiꞌilëroyaquëꞌ hueꞌlëroyaquëꞌ diꞌidzaꞌ z̃elaꞌadyiꞌ.
Chi tali nedyëꞌëro yaca benëꞌ, biusanro idyëꞌëroyaquëꞌ. Hueyudyi huedu bira quixogueꞌro benëꞌ diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi. Hueyudyi huedu bira inëro diꞌidzaꞌ binaca xtiꞌidzaꞌro. Hueyudyi huedu quie yelaꞌ rioñeꞌe quie yaca benëꞌ. Pero cala hueyudyi huedu idyëꞌëro yaca benëꞌ. Baoyoñeꞌero gaꞌacaga ca tu ta baoyoñeꞌero. Lëzi canaꞌrë baoyoñeꞌerëro gaꞌacaga ca naca diꞌidzaꞌ quie Diuzi ta rguixogueꞌro benëꞌ. 10 Pero cati idyin dza yeguida Cristo, benꞌ rioñeꞌe yugulute, caora naꞌ yeyudyi yedu tzioñeꞌero gaꞌacaga, naꞌtera tzioñeꞌero yugulu ca reꞌen Diuzi tzioñeꞌero.
11 Biz̃i nëꞌëdiꞌ, caora gucaꞌ xcuidiꞌ uniaꞌ ca rnë xcuidiꞌ, biaꞌ pensari ca pensari quie xcuidiꞌ. Pero caora uyaꞌa gucaꞌ biꞌ huaca, hora naꞌ bira biaꞌ pensari quie xquidiꞌ, biaꞌ pensari quie benꞌ huaca. 12 Naca quiero ca quie benꞌ rnaꞌ yaohuan naca besu, biruluꞌen dyëꞌëdi, pero huadyin dza uluꞌen dyëꞌëdi, naꞌ ilëꞌëro tal cabëꞌ nacan. Nubëꞌdaꞌ gaꞌacaga ca naca bi cosa, pero huadyin dza cati huebëꞌdaꞌ yuguten tal cabëꞌ nuebëꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ. 13 Quie lenaꞌ naca tzona ta biyeyudyi yedu quie. Biyeyudyi yedu zudyiꞌilëro Diuzi, biyeyudyi yedu rbezaro dza tzioro tzasulëro lëbëꞌ, biyeyudyi yedu nedyëꞌë Diuzi raꞌo. Lao yuna cueꞌ nacaran belao ta nedyëꞌë Diuzi raꞌo.