GUICHI NËRO BË SAN PABLO APÓSTOL USEꞌELAꞌNËꞌN LAO TIMOTEO
1
Useꞌelaꞌ Pablo guichi ni lao Timoteo
Nëꞌëdiꞌ, Pablo, nacaꞌ apóstol quie Jesucristo. Useꞌelaꞌ Diuzi lënëꞌ Señor quiero Jesucristo nëꞌëdiꞌ. Naca Diuzi benꞌ ute usela raꞌo. Lëscanaꞌ naca Jesucristo benꞌ rbezaro yeguida idez̃iꞌ raꞌo. Timoteo, biaꞌ guichi niga pseꞌelaꞌn laoloꞌ nun quie nacoꞌ ca z̃iꞌinaꞌ, benꞌ naorë xneza Jesucristo. Rulidzaꞌ Xuziro Diuzi lënëꞌ Señor quiero Jesucristo ta huelaꞌiyaquëꞌ luëꞌ, yeyëchiꞌlaꞌadyiꞌyaquëꞌ luëꞌ, cuëchiyaquëꞌ chizi laxtaꞌoloꞌ.
Rnë Pablo quie yaca benꞌ rusëdi ta binaca tali
Como cabëꞌ agudyaꞌ luëꞌ dza bezaꞌ uyaꞌa yaca yedyi nebaba Macedonia, reꞌendaꞌ yegaꞌnloꞌ ciudad Efeso ta huegadyoꞌ nu benꞌ rusëdi ta binaca tali ta usanjëꞌ bira huejëꞌ canaꞌ. Reꞌendaꞌ yëboꞌyaquëꞌ ta bihuejëꞌ tazëdi quie cuento historia quie xuzixtaꞌoyaquëꞌ cabëꞌ guca quieyaquëꞌ. Por nun quie tazëdi naꞌ, huataꞌ huenë quieyaquëꞌ, bibi cule de huen quieyaquëꞌ ta hue quieyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi galeyaquëꞌ quien.
Ca ta reyaꞌalaꞌ huero, reyaꞌalaꞌ idyëꞌëro laguedyiro como ca benꞌ laxtaꞌo yëri, como ca benꞌ baoyuꞌu gracia, como ca benꞌ nao xneza Jesús du guicho du laꞌadyiꞌ. Pero nitaꞌ bala yaca benëꞌ birueyaquëꞌ bala. Biyuꞌuyaquëꞌ gracia, baoniti pensari quieyaquëꞌ, rnëjëꞌ puro diꞌidzaꞌ bibi zacaꞌ. Reꞌenyaquëꞌ gacayaquëꞌ ca benꞌ rusëdi guichi ley quie Diuzi, pero nica neziyaquëꞌ con cabëꞌ rnan lëꞌëna nica neziyaquëꞌ bidanꞌ rusëdiyaquëꞌ.
Neziro guichi ley quie Diuzi naꞌ nacan dyaꞌa chi inaoron según reꞌen Diuzi inaoron. Bigalaꞌadyoꞌ biudixu Diuzi ley quienëꞌ para yaca benꞌ bibi tamedian nueja. Pero udixo Diuzi ley quienëꞌ tacuenda gataꞌ castigo quie yaca benꞌ mala, benꞌ bireꞌen gale xtiꞌidzëꞌ, benꞌ rue contra lëbëꞌ, benꞌ de dulaꞌ xquia quie, benꞌ guti xuzi z̃nëꞌë, benꞌ guti nutezi benëꞌ, 10 lente benꞌ rasilë nigula binaca z̃gule, lente benꞌ rasilë laguedyi byunëꞌ ca nigula, lente benꞌ rban benëꞌ, lente benꞌ huiziꞌ yëꞌ, lente benꞌ rgunte Diuzi de huiziꞌ yëꞌ. Quie lenaꞌ udixo Diuzi guichi ley naꞌ tacuenda gataꞌ castigo quie yugulu benꞌ birue quiejëꞌ quie ta naca tali quie Diuzi. 11 Naꞌra ta naca tali quie Diuzi rdzelan lëꞌë guichi laꞌiya quienëꞌ ga rguixogueꞌn ca ruenëꞌ gunnëꞌ yelaꞌ neban quiero tuzioli. Lëdiꞌidzaꞌ quienëꞌ naꞌ bdëꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ ta quixoguiꞌa yaca benëꞌ.
Redaohue Pablo beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ Diuzi lëbëꞌ
12 Rëpaꞌ Señor quiero Jesucristo diuxcaleloꞌ nun quie rlëꞌënëꞌ nëꞌëdiꞌ benꞌ rale rue ca mandado reꞌennëꞌ huaꞌ, udaꞌnëꞌ bënnëꞌ nëꞌëdiꞌ fuerza valor ta huaꞌ ca dyin reꞌennëꞌ huaꞌ. 13 Pero dza naꞌte ptasi bniogaꞌ Jesucristo, udilaliaꞌ yaca benꞌ quienëꞌ, psacayaquëꞌ bizinaquezi. Baꞌalaꞌcazi biaꞌ canaꞌ, beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ, porque binezdaꞌ bin biaꞌ, binenaohuaꞌ xneza Jesús caora naꞌ. 14 Canaꞌ taz̃e gula beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ Señor quiero nëꞌëdiꞌ. Canaꞌ bënëꞌ quiaꞌ ta inaohuaꞌ xneza Jesucristo, ta idyëꞌëdaꞌ benëꞌ ca nadyëꞌë yaca benꞌ nao xneza Jesús yaca benëꞌ.
15 Nacan tabala bida Cristo Jesús lao yedyi layu ta ute uselanëꞌ yaca benꞌ de dulaꞌ xquia quie ta gataꞌ yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli. Naꞌra lëscanꞌ nëꞌëdiꞌ, de dulaꞌ xquia z̃e quiaꞌ dza naꞌ, 16 pero beyëchiꞌlaꞌadyiꞌ Diuzi nëꞌëdiꞌ tacuenda uluꞌen naca Cristo Jesús benꞌ z̃elaꞌadyiꞌ. Ca guca quiaꞌ nacan tu ejemplo para yaca benꞌ huanao xneza Jesús dza zazaꞌra gataꞌ yelaꞌ neban quieyaquëꞌ tuzioli. 17 Canaꞌ tuzioli reyaꞌalaꞌ gapalaꞌnro Diuzi, benꞌ zu tuzioli, benꞌ neban tuzioli, benꞌ biilëꞌëro. Tuzi lëbëꞌ naquëꞌ Diuzi, ganura Diuzi zu. Amén.
18 Timoteo, raquedaꞌ luëꞌ ca z̃iꞌinaꞌ, rniaꞌ luëꞌ hueloꞌ dyin quie Diuzi du guicho du laꞌadyoꞌ, bë quioꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi, bë quioꞌ quie pensari bdzeꞌ Diuzi luꞌu guichoꞌ con ca una yaca benꞌ bë quie xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌ. Lao naꞌa Diuzi unayaquëꞌ cabëꞌ reyaꞌalaꞌ hueloꞌ. 19 Naꞌra nitaꞌ yaca benëꞌ bibë quiejëꞌ quie pensari bdzeꞌ Diuzi luꞌu guichoyaquëꞌ. Quie lenaꞌ aodyiaguiꞌ pensari quieyaquëꞌ psanlaꞌadyiꞌyaquëꞌ xneza Jesús. 20 Canaꞌ guca quie Himeneo len Alejandro. Pero babebiogaꞌ lëjëꞌ, banacayaquëꞌ cuenda quie xanꞌ taxiꞌibiꞌ Satanás tacuenda ineziyaquëꞌ bireyaꞌalaꞌ utasi unioyaquëꞌ Diuzi.