2
Reꞌendaꞌ inezile lega rdëbidaꞌ bi raca quiele. Lëscanꞌ rdëbidaꞌ quie yaca benꞌ quie Jesús nitaꞌ yedyi Laodicea, len nutezi benꞌ quie Jesús chanꞌ binubëꞌyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ. Reꞌendaꞌ biyeyatiyaquëꞌ idyëꞌëyaquëꞌ itu ituyaquëꞌ gacayaquëꞌ tuzi. Reꞌendaꞌ cueꞌ chizi laxtaꞌoyaquëꞌ nun quie babzioñeꞌe Diuzi leyaquëꞌ cabëꞌ rguixogueꞌ diꞌidzaꞌ nagachiꞌ quienëꞌ de que rguixogueꞌn quie Cristo. Naca Cristo benꞌ rioñeꞌe yugulute. Biyeyudyi yedu yelaꞌ rioñeꞌe quienëꞌ. Lenaꞌ rniaꞌ leꞌe tacuenda bigalele quie yaca benꞌ ruꞌe diꞌidzaꞌ hueziꞌ yëꞌ. Baꞌalaꞌcazi bizëliaꞌ leꞌe, pero rdëbidaꞌ quiele chi bi raca quiele. Redaohuedaꞌ rue quiele ta yuꞌu niꞌa xnezi, birdzebile inaole xneza Cristo.
Quie lenaꞌ, danꞌ baoz̃iꞌle xneza Cristo, reyaꞌalaꞌ tale cabëꞌ rda benꞌ nacalë Cristo tuz̃e. Ca quie tu yaga huala yuꞌu luenan garëꞌ, lëcanaꞌ reyaꞌalaꞌ huele quie xneza Cristo, reyaꞌalaꞌ sële len huala, biinaole udeudela neza. Tuzi neza quie Cristo reyaꞌalaꞌ inaole, naꞌ hue quiele cabëꞌ unanëꞌ, cabëꞌ psëdindoꞌ leꞌe. Biusanle yëbile Diuzi diuxcaleloꞌ yugu dza.
Baben Cristo yelaꞌ neban cubi quiero
Ulegapa cuidado. Bihueꞌle lato siꞌ benëꞌ leꞌe yëꞌ, benꞌ rnë diꞌidzaꞌ dachi, diꞌidzaꞌ hueziꞌ yëꞌ. Birueyaquëꞌ dyabëꞌ inao benëꞌ xneza Cristo, denꞌ rueyaquëꞌ dyabëꞌ inao yaca benëꞌ ca naca costumbre quieyaquëꞌ. Rueyaquëꞌ dyabëꞌ inao yaca benëꞌ ca naca pensari quie yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu.
Duz̃ete cabëꞌ naca Diuzi, cabëꞌ naꞌ nacarë Cristo. 10 Quie lenaꞌ yugulu ta de nacan quiele danꞌ nacalële Cristo tuz̃e. Lëbëꞌ rnabëꞌranëꞌ lao yugulu yaca benꞌ rnabëꞌ. 11 Lëscanꞌ danꞌ nacalële Cristo tuz̃e, quie lenaꞌ nacan quiele ca quie benꞌ bzu tu xëdyidaoꞌ cuine. Pues como danꞌ babeyërile lao Diuzi, bira rnabëꞌ ta rnazin quiele leꞌe, lenaꞌ nacan quiele ca quie tu xëdyidaoꞌ bzu Cristo leꞌe, cala xëdyidaoꞌ bzu benëꞌ leꞌe. 12 Lëscanꞌ caora uyuꞌule nisa gucale bautismo, canaꞌ guca quiele ca quie benꞌ gutilë Cristo, benꞌ uyuꞌu luꞌu yëroba, benꞌ bebanlë Cristo tatula. Canaꞌ naca quiele naꞌa nun quie rue quiele quie yelaꞌ huaca quie Diuzi, benꞌ pseban Cristo. 13 Tu ta baodele dza naꞌ cati binehue quiele quie Diuzi, baodele guca quiele ca quie benꞌ huati de lao Diuzi. Pues por nun quie dulaꞌ xquia quiele, bineyërile lao Diuzi. Pero naꞌa baben Diuzi leꞌe yelaꞌ naban tuzioli nun quie banacalële Cristo tuz̃e, beziꞌz̃enëꞌ dulaꞌ xquia quiele. 14 Beguba Diuzi tu ta z̃uba leꞌe xquia, tu ta nudzeꞌdeꞌna leꞌe de acuerdo con cabëꞌ na ley quienëꞌ. Lenaꞌ apsula Diuzi caora guti Cristo lëꞌë yaga cruzo. 15 Canaꞌ bë Cristo gan begubanëꞌ yelaꞌ rnabëꞌ quie yaca bichi be xiꞌibiꞌ caora cati gutiguëꞌ lëꞌë yaga cruzo. Pcaxonëꞌ leyacan zacaꞌlao lao yaca los demás benꞌ nitaꞌ guibá. Bzunëꞌ leyacan preso ca rue nu rey ruzunëꞌ preso benꞌ naca enemigo quienëꞌ.
Ulehue cuenda tu ta naca quie guibá
16 Quie lenaꞌ nitu nitu bireyaꞌalaꞌ inabiz̃oyaquëꞌ leꞌe quie ta bi gaole, len ta bi yoꞌole. Bireyaꞌalaꞌ inabiz̃oyaquëꞌ leꞌe quie bi dza huele lani, chi dza bezë biuꞌ reꞌene, o chi dza tula. Lëscanꞌ bireyaꞌalaꞌ inabiz̃oyaquëꞌ leꞌe quie bi dza huele dza huezilaꞌadyiꞌ. 17 Chi yelaꞌ huao, chi lani, chi dza huezilaꞌadyiꞌ, lao yunaten rguixogueꞌn quie tu benꞌ zazaꞌra. Rguixogueꞌn quie Cristo, benꞌ naca tali quie Diuzi. 18 Bihueꞌle lato siꞌ yaca benꞌ rionlaꞌadyiꞌ yaca ángel leꞌe yëꞌ. Bihueꞌle lato cubayaquëꞌ ta pcueza Diuzi para leꞌe guibá. Rueyaquëꞌ ca quie benꞌ gaxo gula, pero bëꞌ rueziyaquëꞌ. Nayaquëꞌ uxusayaquëꞌ blëꞌëyaquëꞌ ta naca tali quie Diuzi, pero bëꞌ naziyaquëꞌ. Rueyaquëꞌ cuinyaquëꞌ benꞌ z̃e, pero ta racazi laꞌadyiꞌyaquëꞌ rueyaquëꞌ canaꞌ. 19 Bira ruelëyaquëꞌ Cristo tuz̃e. Ca gaoro ta gueꞌeniro suro dyaꞌa, canaꞌ naca quie Cristo, ruzioñeꞌenëꞌ raꞌo cabëꞌ naca pensari quie Diuzi tacuenda suro dyaꞌa laohuëꞌ con cabëꞌ reꞌen Diuzi gaca quiero.
20 Leꞌe nacale ca quie benꞌ huati, benꞌ gutilë Cristo. Bira nacale cuenda quie benëꞌ ta inaole huele quie pensari quieyaquëꞌ. ¿Bixquienꞌ nenaole neruele quie pensari quie yaca benëꞌ cati bira nacale cuenda quieyaquëꞌ? 21 Leyaquëꞌ inayaquëꞌ cani: “Biseloꞌ ta ni, bigaoloꞌ ta naꞌ, bitzaquiloꞌn naꞌaloꞌ.” Canaꞌ naca pensari quie benëꞌ. 22 Pero hueyudyi huedu quienan como danꞌ nacan puro pensarizi quie benëꞌ. 23 Parece tali naꞌ huacalën raꞌo chi inaoro huero pensari quie benëꞌ, porque ruen dyabëꞌ quiero huero quie idaoꞌ, gacaro benꞌ gaxo, gaparo cuidado len cuerpo quiero. Pero bëꞌ ruezin binacan canaꞌ. Bibi sirve inaoro huero pensari quie benëꞌ, porque bigacalën raꞌo ta bihuero ta rnazin quiero.