21
Ca guca cati ptilalao Jesús lao gadyi yaca benꞌ quienëꞌ tatula
Ude beyudyi bë Jesús canꞌ, ptilalaohuëꞌ tatula yaca benꞌ quienëꞌ ruꞌa lagun Tiberias. Ni ruꞌen diꞌidzaꞌ ca bë Jesús ptilalaonëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ. Lëdza naꞌ uzë Simón Pedro tzaz̃e len Tomás, benꞌ nexubayaquëꞌ laohue benꞌ guidiꞌ, len Natanael, benꞌ yedyi Caná quie estado Galilea, len yaca z̃iꞌi Zebedeo, len ichopa yaca benꞌ quie Jesús. Biz̃i una Simón Pedro rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Huayaꞌa tzexiaꞌ bela.
Biz̃i unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Lëzi nëtoꞌ huazaꞌrëndoꞌ len luëꞌ.
Naꞌra uyuꞌuyaquëꞌ luꞌu barco zioyaquëꞌ lao nisa. Bedu yela rdayaquëꞌ lao nisa, pero nitu bela nunu uz̃eyaquëꞌ. Bazaꞌ tzeniꞌ bdyin Jesús zënëꞌ ruꞌa lagun. Pero biz̃i yaca benꞌ quienëꞌ, reꞌyaquëꞌ luꞌu barco, bibezaqueyaquëꞌ chi lëbëꞌ. Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Bichaꞌ, ¿babële gan bela gaoro?
Biz̃i unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Ni tubaꞌ binehuendoꞌ gan.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uledzeꞌ du yëxo quiele zaquëꞌ yebë ganꞌ nitaꞌle luꞌu barco ta tzuꞌu bela.
Naꞌra bëyaquëꞌ cabëꞌ una Jesús bdzeꞌyaquëꞌ du yëxo luꞌu nisa. Caora naꞌ bedzaꞌten uyuꞌun bela zë gula, bira uzueyaquëꞌ yebioyaquëꞌ du yëxo. Biz̃i una tu benꞌ quie Jesús, benꞌ Jesús nedyëꞌë, rëbinëꞌ Pedro:
―Señor quiero benꞌ naꞌ.
Naꞌra como danꞌ nelëcho z̃aba Pedro reꞌnëꞌ luꞌu barco, ca benëꞌ ca uniaꞌ, labeyacatenëꞌ z̃abëꞌ laohue, udaꞌnëꞌ luꞌu nisa ta yedyinnëꞌ ganꞌ zë Jesús. Naꞌra yaca los demás benꞌ begaꞌn luꞌu barco, psaꞌyaquëꞌ barco ta yedyinyaquëꞌ layu bidyi. Tzegubayaquëꞌ du yëxo nedzaꞌten bela como danꞌ nerdziogue itu gayuhua metrozi ta yedyinyaquëꞌ layu bidyi. Caora bedyinyaquëꞌ layu bidyi, broyaquëꞌ barco blëꞌëyaquëꞌ reꞌ baoꞌ guiꞌ z̃uban tu bela. Lëzi derë yëta xtila ganꞌ. 10 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uletzexiꞌ tu chopa bela baoz̃ele bachi.
11 Biz̃i beyuꞌu Simón Pedro luꞌu barco, tzegubanëꞌ du yëxo ganꞌ yuꞌu yaca bela. Nedzaꞌten tu gayuhua yugatzo tzona bela yela. Baꞌalaꞌcazi bedzaꞌten bela, biurugon. 12 Biz̃i una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Uleda gaole rzila.
Naꞌra leyaquëꞌ nituyaquëꞌ bibeyaz̃oyaquëꞌ inabayaquëꞌ nu naquëꞌ danꞌ babezaqueyaquëꞌ lëbëꞌ naquëꞌ Señor quiero. 13 Naꞌra ubigaꞌ Jesús ganꞌ nitaꞌyaquëꞌ, uz̃iꞌnëꞌ yëta xtila len bela bëꞌnëꞌn leyaquëꞌ.
14 Canaꞌ guca lao tzona lasa ptilalao Jesús yaca benꞌ quienëꞌ ude beyudyi gutinëꞌ bebannëꞌ.
Jesús bëꞌlënëꞌ Simón Pedro diꞌidzaꞌ
15 Ude beyudyi udaoyaquëꞌ rzila, una Jesús rëbinëꞌ Simón Pedro:
―Simón, z̃iꞌi Jonás, ¿nedyëꞌëroꞌ nëꞌëdiꞌ ca nedyëꞌëloꞌ nutezi benꞌ tula?
Naꞌra una Pedro rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Señor, luëꞌ nezoꞌ nedyëꞌëdaꞌ luëꞌ.
Biz̃i una Jesús rëbinëꞌ Pedro:
―Reꞌendaꞌ uzioñeꞌeloꞌ yaca benꞌ barale quiaꞌ. Nacayaquëꞌ ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ quiaꞌ.
16 Naꞌ taorupe una Jesús rëbinëꞌ Pedro:
―Simón, z̃iꞌi Jonás, ¿nedyëꞌëloꞌ nëꞌëdiꞌ?
Naꞌra una Pedro rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Señor, luëꞌ nezoꞌ nedyëꞌëcazaꞌ luëꞌ.
Biz̃i una Jesús tatula rëbinëꞌ Pedro:
―Reꞌendaꞌ uzioñeꞌeloꞌ yaca benꞌ barale quiaꞌ. Nacayaquëꞌ ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ quiaꞌ.
17 Naꞌ taoyune unaba Jesús Pedro rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Simón, z̃iꞌi Jonás, ¿nedyëꞌëcazoꞌ nëꞌëdiꞌ?
Biz̃i Pedro begaꞌnnëꞌ gucayëchiꞌnëꞌ, danꞌ unaba Jesús lëbëꞌ lao yuna lasa chi nedyëꞌënëꞌ lëbëꞌ. Naꞌra unëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Señor, luëꞌ banezoꞌ yugulute, banezoꞌ nedyëꞌëcazidaꞌ luëꞌ.
Naꞌra una Jesús tatula rëbinëꞌ Pedro:
―Reꞌendaꞌ uzioñeꞌeloꞌ yaca benꞌ barale quiaꞌ. Nacayaquëꞌ ca quie becoꞌ z̃iꞌilaꞌ quiaꞌ. 18 Tali ca rniaꞌ luëꞌ, cati gucoꞌ biꞌ ruꞌabe, cuinzoꞌ gucoloꞌ z̃aboꞌ uyoloꞌ con ga reꞌenloꞌ, pero cati gacoꞌ benꞌ gula, hualioꞌ naꞌaloꞌ tacuenda ugaco benꞌ tula luëꞌ z̃aboꞌ ta tzehuaꞌayaquëꞌ luëꞌ con ga bireꞌenloꞌ tzioloꞌ.
19 Una Jesús canꞌ tacuenda ineziro ca hue Pedro huenëꞌ Diuzi benꞌ z̃e hora gatinëꞌ. Ude beyudyi unë Jesús canꞌ, naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ Pedro:
―Unao nëꞌëdiꞌ.
Ni rnan quie Juan, nedyëꞌëtzegue Jesús lëbëꞌ
20 Ca beyëcho Pedro, blëꞌënëꞌ nëꞌëdiꞌ zaꞌ naohuaꞌ leyaquëꞌ. Nedyëꞌëtzegue Jesús nëꞌëdiꞌ. Naꞌ uriꞌa cuëta lëꞌë Jesús caora udaondoꞌ rtzeꞌ dza naꞌ. Caora naꞌ unabaꞌ rëpaꞌnëꞌ: “Señor, ¿ca nuz̃i usedyin luëꞌ lao yaca benꞌ reꞌen guti luëꞌ?” 21 Caora blëꞌë Pedro nëꞌëdiꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Señor, ¿cabiz̃i gaca quie benꞌ niga?
22 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ Pedro:
―Chi reꞌendaꞌ sura benꞌ niga zidza hasta que bëꞌ yeguidaꞌ tatula, ¿biz̃cuenda quioꞌ luëꞌ rnaboꞌ nëꞌëdiꞌ? Pero luëꞌ, unao nëꞌëdiꞌ.
23 Canaꞌ guca bro diꞌidzaꞌ lado yaca benꞌ barale quie Jesús cabëꞌ gaca quiaꞌ bigatiaꞌ. Pero cala canaꞌ una Jesús, sino que unëꞌ: “Chi reꞌendaꞌ sura benꞌ niga zidza, hasta que bëꞌ yeguidaꞌ tatula, ¿biz̃cuenda quioꞌ luëꞌ rnaboꞌ nëꞌëdiꞌ?” Canaꞌ una Jesús rëbinëꞌ Pedro.
24 Nëꞌëdiꞌ, benꞌ quie Jesús, bzuaꞌ diꞌidzaꞌ ni lëꞌë guichi. Blëꞌëdaꞌ nacaꞌ testigo cabëꞌ guca quie Jesús. Banezile nacan tali canꞌ baoniaꞌ.
25 Lëzi dera ta bë Jesús. Chanꞌ uzuro lëꞌë guichi yugulute ta bë Jesús, bigaque lao yedyi layu gataꞌ libro ga ruꞌen diꞌidzaꞌ ta bë Jesús. Amén.