2
Ca guca bëꞌ uzu Jesús
(Mt. 1.18‑25)
Biz̃i lao dza naꞌ, uzu tu benꞌ naca gobierno, benꞌ rnabëꞌra laohuëꞌ Augusto. Naꞌ bënëꞌ mandado ta guca censo quie lao duz̃e yedyi con ga rnabëꞌnëꞌ. Lëcenso naꞌ gucan tanëro caora uyo Cirenio gobernador quie yu nebaba Siria. Gucan quie lao yugulute yaca benꞌ con gatezi nitaꞌyaquëꞌ de yeyoyaquëꞌ lao yedyi ga goloyaquëꞌ tacuenda tzuꞌu laoyaquëꞌ lao lista. Canaꞌ guca bero José yedyi Nazaret ga nebaba Galilea zioguëꞌ yedyi Belén ga nebaba Judea. Lëganꞌ naꞌ ga golo rey David como danꞌ naca José benꞌ diadza quie rey David. Bedyin José len María Belén para tzuꞌu laoyaquëꞌ lao lista. Naca María biꞌ banapalë diꞌidzaꞌ José baꞌalaꞌcazi banuꞌa z̃iꞌibiꞌ. Biz̃i banitaꞌyaquëꞌ Belén naꞌ, bdyin dza golo bdaoꞌ quie María. Biz̃i golo bdaoꞌ nëro quie María. Beyudyi naꞌ beziꞌyaquëꞌ bdaoꞌ betubiyaquëꞌbiꞌ laꞌariꞌ bexubayaquëꞌbiꞌ lao yaga z̃an yuꞌu ga yuꞌu bëdyihuaga. Canaꞌ guca quieyaquëꞌ, danꞌ bigutaꞌ lato luꞌu yuꞌu quie yaca benëꞌ gasiyaquëꞌ.
Ptilalao yaca ángel yaca benꞌ rapa becoꞌ z̃iꞌilaꞌ
Biz̃i gaꞌalaꞌ ga reꞌ Belén nitaꞌ yaca benꞌ rapa becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. Regaꞌnlëyaquëꞌ becoꞌ z̃iꞌilaꞌ quieyaquëꞌ layela ta rapayaquëꞌbaꞌ yedu yela. Lëcanaꞌ labdyinte tu ángel quie Diuzi ganꞌ nitaꞌ yaca benꞌ rapa becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. Caora naꞌ bdyin yelaꞌ huaca quie Diuzi ulëchin xniꞌ ganꞌ nitaꞌyaquëꞌ. Lega begaꞌnyaquëꞌ bdzebiyaquëꞌ. 10 Naꞌra una ángel rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Bidzebile, porque nëꞌëdiꞌ nuꞌa tu diꞌidzaꞌ dyaꞌa nacan ta yedaohue lao yugulute benëꞌ. 11 Lëlenaꞌ rniaꞌ leꞌe agolo tu bdaoꞌ yedyi Belén ga golo rey David. Lëbdaoꞌ naꞌ ute uselabiꞌ yaca benëchiꞌ. Bagolo benꞌ naca Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi. 12 Ta inezile nacan tali ca rniaꞌ, huedzelele bdaoꞌ bdubibiꞌ laꞌariꞌ z̃ubabiꞌ lao yaga z̃an yuꞌu ga yuꞌu bëdyihuaga.
13 Biz̃i yesazi bdyinra yaca ángel zëra, benꞌ zaꞌ guibá ganꞌ zë ángel, ruejëꞌ Diuzi benꞌ z̃e unayaquëꞌ:
14 ¡Benꞌ z̃e Diuzi zu sibi!
¡Huaca tadyaꞌa gula quie yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu, benꞌ hue quie Diuzi!
15 Biz̃i babeyudyi naꞌ, beyëpi yaca ángel guibá. Naꞌ begaꞌn yaca benꞌ rapa becoꞌ z̃iꞌilaꞌ nayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Huayoro tzenaꞌro canꞌ guca yedyi Belén con ca baona Diuzi raꞌo.
16 Canaꞌ uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ taria bdyinyaquëꞌ ga zu María len José len bdaoꞌ z̃ubabiꞌ lao yaga z̃an yuꞌu ga yuꞌu yaca bëdyihuaga. 17 Ca blëꞌëyaquëꞌ bdaoꞌ, canaꞌra bëꞌyaquëꞌ diꞌidzaꞌ con canꞌ gudyi ángel leyaquëꞌ cabëꞌ guca uzu bdaoꞌ. 18 Ca naca be lao yugulute yaca benꞌ nitaꞌ ganꞌ, lega bebanyaquëꞌ canꞌ una yaca benꞌ rapa becoꞌ z̃iꞌilaꞌ. 19 Biz̃i María nezizi luꞌu laxtaꞌonëꞌ ca naca una yaca benëꞌ. Canaꞌ gucanëꞌ pensari ca unajëꞌ. 20 Naꞌ bezaꞌ yaca benꞌ rapa becoꞌ z̃iꞌilaꞌ zeyoyaquëꞌ rueyaquëꞌ Diuzi benꞌ z̃e ca ta beyaquëꞌ len ca ta blëꞌëyaquëꞌ. Bzucazi Diuzi diꞌidzaꞌ con ca una ángel gudyinëꞌ leyaquëꞌ.
Bluꞌeyaquëꞌ bdaoꞌ pxuzi luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra
21 Guca lao xuna dza bzuyaquëꞌ bdaoꞌ tu xëdyidaoꞌ ca costumbre quieyaquëꞌ. Biz̃i naꞌ pxubayaquëꞌ lao bdaoꞌ JESUS cabëꞌ una ángel ilaobiꞌ tu binehuaꞌa María bdaoꞌ. 22 Biz̃i baoyaꞌ dza ta yeyëri nigula según ca rna lëꞌë guichi yuꞌu ley quie Moisés. Caora naꞌ uzaꞌyaquëꞌ ziolëyaquëꞌ bdaoꞌ ciudad Jerusalén ta uluꞌeyaquëꞌ bdaoꞌ pxuzi luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra. 23 Bëyaquëꞌ canaꞌ bzuyaquëꞌ diꞌidzaꞌ con ca naca ley quie Diuzi yuꞌu lëꞌë guichi. Cani rnan lëꞌë guichi: “Naca yugulu bdaoꞌ byu nëro biꞌ naca laꞌiya lao Diuzi.” 24 Lenaꞌ uyoyaquëꞌ yehuaꞌayaquëꞌ biu ta uzio pxuzi ren quiebaꞌ lao becugo ga zu idaoꞌ rnabëꞌra. Bzuyaquëꞌ diꞌidzaꞌ cabëꞌ rguixogueꞌn lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cani: “Reyaꞌalaꞌ tzehuaꞌale lao pxuzi tu pare biu lasi, naꞌ chi bizu biu lasi, huaꞌale chopa paloma daoꞌ.” Canaꞌ rnën lëꞌë guichi.
25 Lëtiempo naꞌ uzu tu benꞌ lao Simeón zunëꞌ Jerusalén. Naquëꞌ benꞌ dyaꞌa, rapalaꞌnnëꞌ Diuzi, rbezanëꞌ dza guida benꞌ iseꞌelaꞌ Diuzi, benꞌ ute usela benꞌ Israel. Yuꞌucazi Simeón Bichi Be quie Diuzi. 26 Babzioñeꞌe Bichi Be quie Diuzi lëbëꞌ de que tu binegatinëꞌ hualëꞌënëꞌ benꞌ naca Cristo, benꞌ iseꞌelaꞌ Diuzi. 27 Conlë Bichi Be quie Diuzi ziolë Simeón luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra. Biz̃i cati ziolëyaquëꞌ bdaoꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra ta uzuyaquëꞌ diꞌidzaꞌ con ca na lëꞌë guichi ley, 28 lëhora naꞌ uz̃iꞌ Simeón bdaoꞌ bnidaguëꞌ bdaoꞌ uxubanëꞌbiꞌ lao z̃ichonëꞌ bëguëꞌ Diuzi benꞌ z̃e unëꞌ:
29 Xuzaꞌ Diuzi, huaca usanloꞌnëꞌ gatiaꞌ cueꞌ chizi luꞌu guicho laxtaꞌohuaꞌ, danꞌ babzuloꞌ diꞌidzaꞌ con ca unaoꞌ nëꞌëdiꞌ, nacaꞌ benꞌ rue ca mandado reꞌenloꞌ huaꞌ.
30 Conlë laohuaꞌ bablëꞌëdaꞌ benꞌ ute usela yaca benëchiꞌ.
31 Aoseꞌeloꞌnëꞌ bidëꞌ lao yedyi layu cuenda ilëꞌë yaca benëchiꞌ lëbëꞌ.
32 Naquëꞌ ca xniꞌ guiꞌ useniꞌ ta ilëꞌë benꞌ rda lao lato lao chula, yaca benꞌ binaca benꞌ Israel.
Nun quienëꞌ gapalaꞌn yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu yaca benꞌ Israel, yaca benꞌ naca benꞌ quioꞌ.
33 Naꞌ beban José len z̃naꞌ bdaoꞌ cabëꞌ una Simeón quie bdaoꞌ. 34 Naꞌra bëlaꞌiya Simeón bdaoꞌ gudyinëꞌ María z̃naꞌ Jesús:
―Naca laza xcuidiꞌ quioꞌ usanlaꞌadyiꞌ Diuzi benꞌ Israel, yaca benꞌ bichezilaꞌadyiꞌ lëbiꞌ. Lëzi nacarë lazabiꞌ yeziꞌ Diuzi benꞌ Israel, yaca benꞌ chezilaꞌadyiꞌ lëbiꞌ. Huaca quiebiꞌ bichezilaꞌadyiꞌ benꞌ zë lëbiꞌ. 35 Lëcanaꞌ uluꞌen ca naca pensari yuꞌu luꞌu laxtaꞌo quie quie yaca benëꞌ. Denꞌ para quioꞌ luëꞌ, huacan bayëchiꞌ. Huacan ca quie chezi tu espada huen chopa laꞌa laxtaꞌoloꞌ.
36 Lëganꞌ naꞌ uzu tu nigula laohuëꞌ Ana. Udixogueꞌrënëꞌ diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi. Banaquëꞌ benꞌ gula, naquëꞌ z̃iꞌi Fanuel, benꞌ diadza quie Aser. Nenacatëꞌ cuidiꞌ uz̃iꞌ xquiuhuëꞌ lëbëꞌ. Uzulënëꞌ xquiuhuëꞌ lao gadyi iza, ude naꞌ guti xquiuhuëꞌ. 37 Biz̃i tu litzaꞌ begaꞌnnëꞌ napëꞌ tapa galo tapa iza. Pero bipsanlaꞌadyiꞌnëꞌ quie idaoꞌ rnabëꞌra. Zucazëꞌ te dza len rtzeꞌ rulidzëꞌ Diuzi ruenëꞌ ubasi. 38 Canaꞌ bdyin Ana ganꞌ zëyaquëꞌ rëbinëꞌ Diuzi diuxcaleloꞌ. Naꞌra uzulaohuëꞌ rguixogueꞌnëꞌ ca naca quie bdaoꞌ Jesús para yaca benꞌ nitaꞌ rbeza dza guida benꞌ iseꞌelaꞌ Diuzi, benꞌ ute usela yaca benꞌ Israel.
Bedyinyaquëꞌ yedyi Nazaret
39 Babeyudyi guca lao yugulute cabëꞌ mandado rue ley quie Diuzi, naꞌra bezaꞌyaquëꞌ zeyoyaquëꞌ estado Galilea bedyinyaquëꞌ yedyi quieyaquëꞌ Nazaret. 40 Naꞌ biz̃i guꞌuni bdaoꞌ, gucabiꞌ biꞌ huala, biꞌ rioñeꞌe. Bëlaꞌiya Diuzi lëbiꞌ.
Cabëꞌ guca begaꞌn Jesús luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra
41 Yugu iza rio José len z̃naꞌ Jesús ciudad Jerusalén ga raꞌalaꞌ lani pascua ta rezalaꞌadyiꞌ yaca benꞌ Israel dza uzaꞌ xuzixtaꞌoyaquëꞌ nación Egipto. 42 Cati uyaꞌ Jesús lao chipchopa iza, uyolëbiꞌ xuzi z̃naꞌbiꞌ lani ciudad Jerusalén con ca naca biuꞌ benëbiꞌ quieyaquëꞌ rueyaquëꞌ lani pascua. 43 Biz̃i babeyudyi lani, bezaꞌ José len z̃naꞌ Jesús zeyoyaquëꞌ bigucabëꞌyaquëꞌ chi begaꞌn Jesús ciudad Jerusalén. 44 Gucayaquëꞌ pensari zezaꞌ Jesús len yaca benꞌ zezaꞌ uyorë lani. Canaꞌ guca lao tu dza bezaꞌyaquëꞌ. Caora rnaꞌyaquëꞌ ganu Jesús zezaꞌ, udayaquëꞌ rguiloyaquëꞌbiꞌ lado diadza quieyaquëꞌ, len yaca benꞌ nubëꞌyaquëꞌ, denꞌ ganu Jesús zezaꞌ leyaquëꞌ. 45 Nunu bedzeleyaquëꞌ. Naꞌ bezaꞌyaquëꞌ zeyoyaquëꞌ ciudad Jerusalén tatula ta yeguiloyaquëꞌbiꞌ.
46 Biz̃i guca lao tzona dza naꞌ, bedzeleyaquëꞌbiꞌ luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra. Reꞌbiꞌ lado yaca benꞌ rusëdi diꞌidzaꞌ yuꞌu luꞌu guichi laꞌiya quie Diuzi. Rzënagabiꞌ ca rnayaquëꞌ rnababiꞌ leyaquëꞌ tu chopa diꞌidzaꞌ. 47 Ca naca yugulu benꞌ rzënaga canꞌ nabiꞌ, tu begaꞌnziyaquëꞌ bebanziyaquëꞌ ca naca yelaꞌ rioñeꞌe quiebiꞌ, lëzi bebanziyaquëꞌ ca naca diꞌidzaꞌ bedyiꞌibiꞌ gudyibiꞌ leyaquëꞌ. 48 Biz̃i caora blëꞌë xuzi z̃naꞌbiꞌ lëbiꞌ, tu begaꞌnziyaquëꞌ bebanyaquëꞌ. Naꞌra unë z̃naꞌbiꞌ rëbinëꞌ lëbiꞌ:
―Ziꞌinaꞌ, ¿bixquienꞌ baoꞌ canaꞌ? Rdëbindoꞌ quioꞌ. Aodaliaꞌ xuzoꞌ reguilondoꞌ luëꞌ.
49 Canaꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ rdale reguilole nëꞌëdiꞌ? ¿Binezile ruen zi uzuaꞌ diꞌidzaꞌ huaꞌ mandado quie Xuzaꞌ?
50 Biz̃i leyaquëꞌ biuyoñeꞌeyaquëꞌ canꞌ una Jesús.
51 Canaꞌ bezaꞌyaquëꞌ zeyoyaquëꞌ yedyi Nazaret, pero ralecazi Jesús quie xuzi z̃naꞌbiꞌ. Naꞌ z̃naꞌbiꞌ nudzeꞌnëꞌ luꞌu guicho laxtaꞌonëꞌ cabëꞌ bë Jesús. 52 Ca naca Jesús naꞌ guꞌunibiꞌ uyaꞌabiꞌ pensari. Blëꞌë Diuzi lëbiꞌ nacabiꞌ biꞌ huen. Lëzi blëꞌërë yaca benëꞌ nacabiꞌ biꞌ huen.