7
Beyue Jesús benꞌ criado quie benꞌ romano, benꞌ naca xanꞌ soldado
(Mt. 8.5‑13)
Biz̃i cati beyudyi unë Jesús gudyinëꞌ yaca benëꞌ, naꞌ bezëꞌë zioguëꞌ yedyi Capernaum. Lëganꞌ naꞌ zu tu benꞌ romano, benꞌ rnabëꞌ soldado, naquëꞌ capitán. Biz̃i zu tu criado quienëꞌ, benꞌ nedyëꞌënëꞌ, tahuala raca z̃hueꞌnëꞌ, bagazi gatinëꞌ. Biz̃i cati be capitán babdyin Jesús ganꞌ, naꞌ useꞌelëꞌ tu benꞌ rnabëꞌ quie yaca benꞌ Israel ta inabayëchiꞌnëꞌ chi biguida Jesús yeyuenëꞌ benꞌ de raca z̃hueꞌ. Biz̃i bëꞌ bdyinyaquëꞌ ga zë Jesús, naꞌ unëyëchiꞌyaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Benꞌ naca xanꞌ soldado, naquëꞌ benꞌ huen, zacaꞌnëꞌ hueloꞌ ca cule reꞌennëꞌ, danꞌ rlëꞌënëꞌ yaca benꞌ yedyi quiero benꞌ huen. Lëlëbëꞌ bënëꞌ mandado bëyaquëꞌ idaoꞌ sinagoga quiero.
Naꞌra uzaꞌ Jesús ziolënëꞌ leyaquëꞌ. Biz̃i baidyinyaquëꞌ bago z̃an yuꞌu quie xanꞌ soldado, naꞌ useꞌelaꞌ xanꞌ soldado yaca benꞌ nacalënëꞌ amigo rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Señor, ni tu bigacoꞌ zëdi, porque bibi zacaꞌ ta guidoꞌ tzuꞌuloꞌ luꞌu yuꞌu quiaꞌ. Tanaꞌ lenaꞌ bibeyaz̃ogaꞌ guidaꞌ cuinaꞌ denaꞌa luëꞌ. Con tu diꞌidzaꞌzi inaoꞌ iyaca criado quiaꞌ hueyacabiꞌ. Biz̃i zu benꞌ rnabëꞌ nëꞌëdiꞌ. Lëzirë nacariaꞌ benꞌ rnabëꞌ quie soldado. Cati huaꞌ mandado ga tzioyaquëꞌ, huayoyaquëꞌ. Lëzi cati huaꞌ mandado guidayaquëꞌ, huidayaquëꞌ. Lëzi cati rueriaꞌ mandado criado quiaꞌ, ruebiꞌ yugute ta ruaꞌbiꞌ mandado.
Cati be Jesús ca una xanꞌ soldado, tu bebanzi Jesús ca unëꞌ. Naꞌra unaꞌnëꞌ ga nitaꞌ yaca benꞌ nao lëbëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Tali nacan. Ni tu yaca benꞌ Israel, binelëꞌëdaꞌ benꞌ hue quie cabëꞌ rue benꞌ niga, rzudyiꞌilënëꞌ nëꞌëdiꞌ.
10 Biz̃i bëꞌ bedyin yaca benꞌ useꞌelaꞌ xanꞌ soldado z̃an yuꞌu quiëꞌ, bedyinyaquëꞌ rnaꞌyaquëꞌ babeyaca benꞌ criado, benꞌ raca z̃hueꞌ.
Beseban Jesús z̃iꞌi nigula nati xquiuhue
11 Baode guca canꞌ, naꞌ uzaꞌ Jesús ziolënëꞌ yaca benꞌ quienëꞌ yedyi lao Naín. Lëzi ziorë benꞌ zë len leyaquëꞌ. 12 Biz̃i cati bdyin Jesús bago ruꞌa yedyi, blëꞌënëꞌ banuꞌayaquëꞌ benꞌ huati ta tzacachiꞌyaquëꞌ lëbiꞌ. Biz̃i biꞌ guti nacabiꞌ z̃iꞌi nigula nati xquiuhue. Tuzi biꞌ naꞌ uzu quienëꞌ. Ziolë yaca benꞌ zë, benꞌ lao yedyi, len nigula naꞌ. 13 Biz̃i bëꞌ blëꞌë Jesús nigula naꞌ, beyëchiꞌlaꞌadyiꞌnëꞌ lëbëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Bicuedyoꞌ.
14 Naꞌ ubigaꞌ Jesús yedaꞌ nëꞌë lëꞌë caja quie biꞌ huati. Canaꞌ uleza yaca benꞌ nuꞌa lëbiꞌ. Naꞌra unë Jesús rëbinëꞌ biꞌ huati:
―Xcuidiꞌ, rniaꞌ luëꞌ: ¡Beyasa!
15 Caora naꞌ uyasabiꞌ ganꞌ debiꞌ luꞌu caja quiebiꞌ, areꞌbiꞌ, rnëbiꞌ. Naꞌra beyuꞌe Jesús lëbiꞌ z̃naꞌbiꞌ. 16 Biz̃i caora blëꞌë yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ, lega bdzebiyaquëꞌ. Bëyaquëꞌ Diuzi benꞌ z̃e unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Bablaꞌ tu benꞌ rue yelaꞌ huaca, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi ladoro ganꞌ nitaꞌro.
Lëzi unarëyaquëꞌ:
―Diuzi baoseꞌelëꞌ benꞌ ni ta gacalënëꞌ benꞌ Israel, benꞌ yedyi quienëꞌ.
17 Canaꞌ guca unezi yaca benꞌ quie estado Judea, len yaca benꞌ yedyi reꞌ bago con canꞌ bë Jesús.
Aoseꞌelaꞌ Juan benꞌ quienëꞌ ta yenabayaquëꞌ Jesús tu diꞌidzaꞌ
(Mt. 11.2‑19)
18 Biz̃i be Juan cabëꞌ yelaꞌ huaca bë Jesús nun quie gudyi benꞌ quienëꞌ lëbëꞌ cabëꞌ rue Jesús. 19 Canaꞌ guz̃inëꞌ chopa benꞌ quienëꞌ ta uyoyaquëꞌ yenabayaquëꞌ Jesús chi tali naquëꞌ benꞌ una Diuzi iseꞌelaꞌnëꞌ, benꞌ rbezayaquëꞌ guida, o chi cala lëbëꞌ. 20 Yaca benꞌ useꞌelaꞌ Juan bdyinyaquëꞌ ga zë Jesús rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Useꞌelaꞌ Juan bautista nëtoꞌ ta denabandoꞌ luëꞌ chi nacoꞌ benꞌ una Diuzi iseꞌelaꞌnëꞌ, o chi reyaꞌalaꞌ nitaꞌndoꞌ cuezandoꞌ guida benꞌ tula.
21 Biz̃i caora nitaꞌlëyaquëꞌ Jesús, blëꞌëyaquëꞌ beyue Jesús nacala yelaꞌ hueꞌ mala yuꞌu yaca benëꞌ, beyacayaquëꞌ. Lëzi blëꞌëyaquëꞌ bebionëꞌ bichi be xiꞌibiꞌ yuꞌu yaca benëꞌ, blëꞌëyaquëꞌ beyuenëꞌ yaca benꞌ laochula, benꞌ birlëꞌë, belëꞌëyaquëꞌ. 22 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ quie Juan:
―Uleyo uletzetixogueꞌ Juan ca ta babiaꞌ bablëꞌële babele. Uleyëbinëꞌ quie yaca benꞌ laochula, barelëꞌëyaquëꞌ, lëscanꞌ quie yaca benꞌ z̃i, baredayaquëꞌ, lëscanꞌ quie yaca benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca mal de pindo, areyëriyaquëꞌ, lëscanꞌ quie yaca benꞌ xcuedzo, bareyeyaquëꞌ, lëscanꞌ quie yaca benꞌ baguti, rebanyaquëꞌ tatula. Naꞌ biz̃i yaca benꞌ yëchiꞌ, rguixoguiꞌayaquëꞌ diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi. 23 Yedaohue yaca benꞌ biyeyati inao nëꞌëdiꞌ. ―Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ benꞌ quie Juan.
24 Biz̃i cati zeyo yaca benꞌ useꞌelaꞌ Juan, naꞌ uzulao Jesús rëbinëꞌ yaca benëꞌ ca naca quie Juan, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Nuz̃i uyole yenaꞌle lao lato ga bidyia yuꞌu? ¿Uyole yenaꞌle tu benꞌ yunꞌlaꞌadyiꞌ ca raca tu z̃isi rz̃izi rdan bëꞌ rda be bedunꞌ? 25 Chi biuyole yenaꞌle benꞌ yunꞌlaꞌadyiꞌ, ¿nuz̃i uyole yenaꞌle? ¿Uyole yenaꞌle benꞌ zutzaoꞌ, benꞌ naco laꞌariꞌ dyaꞌa? Leꞌe dyëꞌëdi banezile benꞌ naco laꞌariꞌ dyaꞌa, benꞌ zu luꞌu yuꞌu dyaꞌa, nitaꞌyaquëꞌ laoꞌ yedyi ga zu rey, binitaꞌyaquëꞌ lao lato ga bidyia yuꞌu. 26 Pues ca rniaꞌ leꞌe, ¿nuz̃i uyole yenaꞌle? ¿Uyole yenaꞌle benꞌ rguixogueꞌ diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi? Talicazi rguixogueꞌ Juan diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi. Nacarëꞌ benꞌ z̃e ca benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌtela. 27 Lëquie Juan rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi cani:
Huaseꞌelaꞌ benꞌ cuialao neza tzetixogueꞌnëꞌ yaca benëꞌ yëbinëꞌ leyaquëꞌ cani:
“Ca rue benꞌ rluba neza, benꞌ rue dyaꞌa xnezi, canaꞌ huele utzaꞌle pensari quiele, danꞌ bazaꞌ benꞌ iseꞌelaꞌ Diuzi.”
Canaꞌ rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi. 28 Naꞌra ca rniaꞌ leꞌe, entre lado yaca benꞌ nitaꞌ lao yedyi layu niga, nunura benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi zu nacara z̃e ca Juan. Naꞌ biz̃i, benꞌ zu guibá, benꞌ birnabëꞌtica ga zu Diuzi, nacaranëꞌ z̃e ca Juan.
29 Naꞌ biz̃i yaca benꞌ huequiz̃u, benꞌ bëꞌ Juan laohue, len yaca los demás benꞌ bëꞌ Juan laohue, caora beyaquëꞌ ca una Jesús, bezaqueyaquëꞌ naca Diuzi benꞌ rue tali, benꞌ rue ta yuꞌu niꞌa xnezi. 30 Naꞌ biz̃i yaca benꞌ partido fariseo, len yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, yaca benꞌ bibë lato hueꞌ Juan laohue, biguꞌunyaquëꞌ ca tadyaꞌa guꞌun Diuzi hue Juan quieyaquëꞌ. 31 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ naꞌ:
―¿Ca bi ejemplo uluꞌen cabëꞌ naca pensari quie yaca benꞌ nitaꞌ naꞌa? ¿Ca bi ejemplo rnaban ta huaꞌ diꞌidzaꞌ cabëꞌ rueyaquëꞌ? 32 Rue yaca benꞌ nitaꞌ naꞌa ca quie xcuidiꞌ reꞌ lao yeꞌeya rëbiyacabiꞌ laguedyiyacabiꞌ: “Rcuedyindoꞌ flauta, naꞌra biquitule biuyaꞌale. Rulandoꞌ canción bayëchiꞌ, lëscanꞌ biuredyile.” 33 Canaꞌ naca quiele, porque bida Juan bautista, biudaonëꞌ pan, bihueꞌenëꞌ vino, naꞌ leꞌe unale yuꞌunëꞌ bichi be xiꞌibiꞌ. 34 Lëzi nëꞌëdiꞌ, bichi yugulu benëꞌ, bidaꞌ raohuaꞌ riꞌogaꞌ, naꞌ leꞌe unale nacaꞌ benꞌ riꞌo raolëꞌë, benꞌ naca amigo quie benꞌ de dulaꞌ xquia quie, len yaca benꞌ huequiz̃u. 35 Pero yaca benꞌ naocazi xneza Diuzi, lëleyaquëꞌ ruluꞌeyaquëꞌ ca naca quie yelaꞌ rioñeꞌe quie Diuzi.
Jesús unënëꞌ diꞌidzaꞌ ni z̃an yuꞌu quie Simón, benꞌ naca partido fariseo
36 Biz̃i gudyi tu benꞌ naca partido fariseo Jesús chi biguidëꞌ z̃an yuꞌu quienëꞌ ta gaohuëꞌ. Naꞌra bdyin Jesús uyuꞌunëꞌ luꞌu yuꞌu ureꞌnëꞌ lao mesa. 37 Lëlao yedyi naꞌ zu tu nigula mala. Caora unezinëꞌ babdyin Jesús z̃an yuꞌu quie benꞌ naca partido fariseo, naꞌra uzëꞌë z̃an yuꞌu quiëꞌ nuꞌë tu frasco alabastro yudzon aceite rlaꞌ z̃ixi z̃eo. 38 Naꞌ ureꞌnëꞌ xniꞌa Jesús uzulaonëꞌ rbedyinëꞌ, rlaꞌonëꞌ nisa rero laohuëꞌ niꞌa Jesús. Ude naꞌ rziꞌnëꞌ guitzaꞌ guichonëꞌ resebidyinëꞌ niꞌa Jesús, raonëꞌ situ niꞌa Jesús, uz̃iꞌnëꞌ aceite rlaꞌ z̃ixi z̃eo, blaꞌonëꞌn niꞌa Jesús. 39 Biz̃i benꞌ naca partido fariseo, benꞌ bëꞌ ta udao Jesús, cati blëꞌënëꞌ cabëꞌ bë nigula, naꞌ guquëꞌ pensari unëꞌ: “Chi tali benꞌ niga naquëꞌ benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi, huacabëꞌnëꞌ ca naca nigula rquiꞌ lënëꞌ, danꞌ naquëꞌ nigula mala.” 40 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ Simón:
―Simón, reꞌendaꞌ iniaꞌ luëꞌ tu diꞌidzaꞌ.
Naꞌra una Simón rëbinëꞌ Jesús:
―Una nëꞌëdiꞌ, maestro.
41 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Uzu chopa beꞌmbyu reyaꞌalaꞌyaquëꞌ dumi quie benꞌ rue presta dumi. Tunëꞌ reyaꞌalëꞌ gaꞌyoꞌ gayuhua dumi plata. Naꞌ itunëꞌ reyaꞌalëꞌ gatzo gayuhua. 42 Naꞌ como lao rupayaquëꞌ biuz̃aqueꞌyaquëꞌ yeyuꞌeyaquëꞌ benꞌ unabayaquëꞌ presta dumi, quie lao rupateyaquëꞌ beziꞌz̃e benꞌ unabayaquëꞌ presta dumi. Naꞌra rnabaꞌ luëꞌ tu diꞌidzaꞌ: Lao rupayaquëꞌ, ¿ca nulayaquëꞌ lao rupayaquëꞌ reyaꞌalaꞌ gacayaquëꞌ agradecer mazara quie benꞌ naꞌ?
43 Naꞌra una Simón rëbinëꞌ Jesús:
―Raquedaꞌ benꞌ reyaꞌalaꞌ yalao quie benꞌ bë presta dumi.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―Napoꞌ rson cabëꞌ unaoꞌ.
44 Biz̃i beyëcho Jesús rnaꞌnëꞌ ganꞌ zë nigula, unëꞌ rëbinëꞌ Simón:
―¿Rlëꞌëloꞌ nigula niga? Nëꞌëdiꞌ baoyuꞌa luꞌu yuꞌu quioꞌ, naꞌ bibenloꞌ nisa tzëri niꞌa. Naꞌ nigula niga baodibinëꞌ niꞌa con nisa uredyinëꞌ besebidyinëꞌn con guitzaꞌ guichonëꞌ. 45 Baoyuꞌa luꞌu yuꞌu quioꞌ, naꞌ biudaoloꞌ situ xagaꞌ ca naca costumbre de quiero. Pero desde uyuꞌa luꞌu yuꞌu quioꞌ, birsan nigula ni raonëꞌ situ niꞌa. 46 Biblaꞌoloꞌ aceite guichogaꞌ ca naca costumbre de quiero, naꞌ nigula niga bablaꞌonëꞌn niꞌa aceite rlaꞌ z̃ixi z̃eo. 47 Quie lenaꞌ rniaꞌ luëꞌ, ca tu ta nedyëꞌë nigula niga nëꞌëdiꞌ, lenaꞌ ruluꞌen nezinëꞌ de yelaꞌ huenitilao quienëꞌ ca nacala tamala babënëꞌ. Pero nu benꞌ bë lëꞌëtiꞌzi tamala, lëzi lëꞌëtiꞌzi nedyëꞌënëꞌ benꞌ beziꞌz̃e quienëꞌ.
48 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ nigula:
―Abeziꞌz̃iaꞌ ca naca dulaꞌ xquia babaoꞌ.
49 Naꞌ biz̃i yaca benꞌ dyiarë lao mesa, yaca benꞌ bdyinrë udaorë, unayaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―¿Nuz̃i naca benꞌ niga yeziꞌz̃enëꞌ quie dulaꞌ xquia quie benëꞌ?
50 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ nigula:
―Danꞌ rzudyiꞌilëloꞌ nëꞌëdiꞌ, babeyëriloꞌ lao Diuzi. Beyo, bira idëbiloꞌ quie dulaꞌ xquia quioꞌ.