24
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ cabëꞌ guca cati beban Jesús
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Jn. 20.1‑10)
Naꞌ bala bazaꞌ reniꞌ dza domingo, zio yaca nigula ganꞌ de yero beló yo ganꞌ pcachiꞌyaquëꞌ Jesús. Nuꞌayaquëꞌ aceite rlaꞌ z̃ixi z̃eo ta pcuezayaquëꞌ. Biz̃i bëꞌ bdyinyaquëꞌ ganꞌ, rnaꞌyaquëꞌ baneyalo ruꞌa yero beló yo. Bira daꞌ yo lagaꞌ ruꞌa yero ganꞌ bdaꞌyaquëꞌn. Naꞌra uyuꞌuyaquëꞌ yero beló yo rnaꞌyaquëꞌ bira de cuerpo quie Señor Jesús ganꞌ. Lega begaꞌnyaquëꞌ bdzebiyaquëꞌ. Bira biubinyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ. Caora naꞌ blëꞌëyaquëꞌ bazë chopa beꞌmbyu zaquëꞌ laoyaquëꞌ nacoyaquëꞌ laꞌariꞌ bezëri di ta raca titiꞌ. Naꞌ biz̃i bezëtaꞌ laoyaquëꞌ layu, lega bdzebiyaquëꞌ. Naꞌ una yaca beꞌmbyu rëbiyaquëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ rdale reguilole tu benꞌ naban ganꞌ rucachiꞌyaquëꞌ benꞌ huati? Bira denëꞌ niga. Babebannëꞌ zunëꞌ tatula. Ulezaꞌlaꞌadyiꞌ canꞌ unëꞌ leꞌe cati nezulënëꞌ leꞌe estado Galilea. Lëdza naꞌ unëꞌ gudyinëꞌ leꞌe decazide usedyin yaca benëꞌ lëbëꞌ lao naꞌa yaca benꞌ rnabëꞌ, naꞌ udaꞌyaquëꞌ lëbëꞌ lëꞌë yaga cruzo, pero bëꞌ gaca lao tzona dza, huebannëꞌ tatula lëbëꞌ, benꞌ bichi yugulu benëꞌ.
Lëcanaꞌ bezaꞌlaꞌadyiꞌyaquëꞌ ca una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ. Ude beyudyi naꞌ, beroyaquëꞌ luꞌu yero beló yo bezaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ udixogueꞌyaquëꞌ lao chiptu yaca benꞌ quie Jesús, len yaca los demás benꞌ nao xneza Jesús canꞌ guca quieyaquëꞌ. 10 Naꞌ lëyaca nigula, benꞌ uyo yetixogueꞌ yaca benꞌ quie Jesús, tuëꞌ laohuëꞌ María Magdalena, ituëꞌ laohuëꞌ Juana, ituëꞌ laohuëꞌ María, naquëꞌ z̃naꞌ Santiago. Lëscanꞌ uyorë yaca nigula naca laguedyiyaquëꞌ. 11 Naꞌ biz̃i yaca benꞌ quie Jesús guqueyaquëꞌ calëla canꞌ gudyi yaca nigula leyaquëꞌ. Biguleyaquëꞌ quieyaquëꞌ.
12 Denꞌ uyocazi Pedro uyuꞌunëꞌ be zionëꞌ taria ganꞌ de yero beló yo. Naꞌ bëꞌ unaꞌnëꞌ luꞌu yero beló yo, blëꞌënëꞌ laꞌariꞌ ta ptubiyaquëꞌ cuerpo quie Jesús, begaꞌnnan reꞌnan cuinzin. Naꞌra tu bebanzinëꞌ canꞌ blëꞌënëꞌ bezaꞌnëꞌ zeyoguëꞌ z̃an yuꞌu quienëꞌ.
Neza zio Emaús ptilalao Jesús chopa benꞌ unao lëbëꞌ
(Mr. 16.12‑13)
13 Lëdza naꞌatezi, bezaꞌ chopa yaca benꞌ unao xneza Jesús ciudad Jerusalén, zeyoyaquëꞌ yedyi quieyaquëꞌ laona Emaús. Naꞌ ciudad Jerusalén para yedyi quieyaquëꞌ nacan tzona legua. 14 Zioyaquëꞌ ruꞌeyaquëꞌ diꞌidzaꞌ ca bë yaca benꞌ ciudad Jerusalén psacayaquëꞌ Jesús. 15 Biz̃i tu rzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ ruꞌeyaquëꞌ diꞌidzaꞌ, cati ubigaꞌ cuin Jesús cuëta leyaquëꞌ baziolënëꞌ leyaquëꞌ tzaz̃e. 16 Pero baꞌalaꞌcazi blëꞌëyaquëꞌ lëbëꞌ, bibezaqueyaquëꞌ chi lëbëꞌ. 17 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Biz̃i guca rnële yuꞌule neza? ¿Bixquienꞌ raqueyëchiꞌle?
18 Naꞌ tu benꞌ ziolë laguedyi laonëꞌ Cleofas unënëꞌ rëbinëꞌ Jesús:
―Banezi yugulu benëꞌ canꞌ guca ciudad Jerusalén nionasigazi. ¿Cala zuraoꞌ luëꞌ ciudad Jerusalén, naꞌ biunezoꞌ binꞌ guca?
19 Naꞌra unaba Jesús leyaquëꞌ:
―¿Cabiz̃i guca ganꞌ?
Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Guca tu tamala gula quie tu benꞌ lao Jesús, benꞌ yedyi Nazaret. Guquëꞌ benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Bënëꞌ yelaꞌ huaca, psëdinëꞌ yaca benëꞌ diꞌidzaꞌ dyaꞌa. Yaxe Diuzi len yaca benëꞌ canꞌ bënëꞌ. 20 Pero yaca xanꞌ pxuzi, len yaca los demás benꞌ napa dyin quiero, psedyinyaquëꞌ lëbëꞌ lao naꞌa benꞌ bdaꞌ lëbëꞌ lëꞌë yaga cruzo bëtiyaquëꞌ lëbëꞌ. 21 Pero nëtoꞌ guquendoꞌ naquëꞌ benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi ta ute uselanëꞌ raꞌo benꞌ Israel cuenda bira inabëꞌ yaca benꞌ naca gobierno romano raꞌo. Naꞌ biz̃i azio lao tzona dza bëtiyaquëꞌ lëbëꞌ. 22 Pero naꞌa zila, bala yaca nigula nacalëndoꞌ tuzi unaondoꞌ lëbëꞌ, uyoyaquëꞌ luꞌu beló yo ganꞌ pcachiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ begaꞌnndoꞌ rebanendoꞌ ca gudyiyaquëꞌ nëtoꞌ blëꞌëyaquëꞌ ganꞌ. 23 Belaꞌyaquëꞌ udixogueꞌyaquëꞌ nëtoꞌ bide cuerpo quienëꞌ luꞌu yero beló yo ganꞌ pcachiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ. Unayaquëꞌ blëꞌëyaquëꞌ chopa benꞌ naca ángel, benꞌ una babeban Jesús zunëꞌ tatula. 24 Lëzirë ibala beꞌmbyu laguedyindoꞌ, benꞌ unao lëbëꞌ, uyoyaquëꞌ uyuꞌuyaquëꞌ luꞌu yero beló yo, naꞌ blëꞌëyaquëꞌ nacan tali canꞌ una yaca nigula, pero naꞌ biblëꞌëyaquëꞌ Jesús.
25 Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Taz̃e nerdzioguele tzioñeꞌele cabëꞌ na xtiꞌidzaꞌ Diuzi. Lega ruen zëdi quiele galele yugulu cabëꞌ una yaca benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi dza naꞌla. 26 ¿Biz̃i binezile rnan lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi yedzagalao benꞌ iseꞌelaꞌ Diuzi gatinëꞌ, te naꞌ yebannëꞌ tatula hue Diuzi lëbëꞌ benꞌ z̃era? ―Canaꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ.
27 Naꞌra uzulaonëꞌ ruxiꞌidzeꞌnëꞌ leyaquëꞌ ca na diꞌidzaꞌ laꞌiya quie Diuzi ganꞌ rguixogueꞌn quie benꞌ iseꞌelaꞌ Diuzi. Conlë diꞌidzaꞌ bzu Moisés lëꞌë guichi uzulaonëꞌ ruxiꞌidzeꞌnëꞌ leyaquëꞌ, bzalaorëꞌ unarëꞌ mazara hasta ganꞌ bzu yaca profeta diꞌidzaꞌ lëꞌë guichi.
28 Bëꞌ bdyinyaquëꞌ yedyi ganꞌ zioyaquëꞌ, labëtenëꞌ badyinzi ta sëꞌë tzuꞌunëꞌ neza tatula. 29 Pero leyaquëꞌ bdyiabëꞌyaquëꞌ quienëꞌ ta yegaꞌnnëꞌ len leyaquëꞌ. Lenaꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ lëbëꞌ:
―Begaꞌnlë nëtoꞌ niga. Bazaꞌ rchula bahuen rtzeꞌ.
Naꞌra begaꞌnnëꞌ len leyaquëꞌ ganꞌ. 30 Caora baoreꞌlënëꞌ leyaquëꞌ lao mesa ta gaoyaquëꞌ rtzeꞌ, naꞌ uz̃iꞌnëꞌ tu yëta xtila unëꞌ rëbinëꞌ Diuzi diuxcaleloꞌ. Beyudyi naꞌ, bz̃oz̃oguëꞌn bëꞌnëꞌn leyaquëꞌ. 31 Lëcanaꞌ beyeniꞌ laoyaquëꞌ bezaqueyaquëꞌ lëbëꞌ. Naꞌ biz̃i lëbëꞌ tu beyulazinëꞌ, bira blëꞌëyaquëꞌ lëbëꞌ. 32 Naꞌra unayaquëꞌ bëꞌyaquëꞌ diꞌidzaꞌ lao rupayaquëꞌ unëyaquëꞌ:
―¿Cala tali naꞌ bedaohue guicho laxtaꞌoro caora zaꞌlënëꞌ raꞌo tu neza ruxiꞌidzeꞌnëꞌ raꞌo quie diꞌidzaꞌ zu lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi?
33 Naꞌra labeyuꞌuteyaquëꞌ neza tatula, zioyaquëꞌ ciudad Jerusalén ganꞌ yetilayaquëꞌ nitaꞌ yaca chiptu benꞌ quie Jesús, len yaca los demás benꞌ unao lëbëꞌ. 34 Naꞌ una yaca benꞌ bguꞌudiꞌ ganꞌ, rëbiyaquëꞌ benꞌ zabdyin:
―Nacan tali babeban Señor quiero. Bablëꞌë Simón lëbëꞌ.
35 Naꞌ unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ leyaquëꞌ canꞌ guca quieyaquëꞌ tu neza bëꞌlëyaquëꞌ Jesús diꞌidzaꞌ, pero bibezaqueyaquëꞌ chi lëbëꞌ hasta bz̃oz̃onëꞌ yëta xtila bëꞌnëꞌn leyaquëꞌ.
Ptilalao Jesús yaca benꞌ quienëꞌ
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Jn. 20.19‑23)
36 Biz̃i nenitaꞌteyaquëꞌ neruꞌeyaquëꞌ diꞌidzaꞌ cati bdyin Jesús yësazi bazënëꞌ ladoyaquëꞌ blidzanëꞌ leyaquëꞌunëꞌ:
―Cueꞌ chizi laxtaꞌole.
37 Pero lega bdzebiyaquëꞌ guqueyaquëꞌ blëꞌëyaquëꞌ ludzaꞌ benꞌ huati. 38 Lenaꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bixquienꞌ rdzebile? ¿Bixquienꞌ raquele cala nëꞌëdiꞌ? 39 Ulenaꞌcara naꞌa len niꞌa, nëꞌëdiꞌcazi. Neyaꞌa nëꞌëdiꞌ nacaꞌ benëꞌ, binacaꞌ ludzaꞌ benꞌ huati. Tu ludzaꞌ benꞌ huati binacan bëꞌëlaꞌ, biyuꞌun chita canꞌ rlëꞌële nacaꞌ.
40 Tu ruꞌelënëꞌ leyaquëꞌ diꞌidzaꞌ, bluꞌenëꞌ leyaquëꞌ nëꞌë len niꞌanëꞌ. 41 Pero como danꞌ binegaleyaquëꞌ chi lëbëꞌ, begaꞌnyaquëꞌ rebaneyaquëꞌ redaohueyaquëꞌ, unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Bide lëꞌëtiꞌ quiele gunle lëꞌëtiꞌ gaohuaꞌ?
42 Naꞌra bëꞌyaquëꞌ lëbëꞌ tu naga bela banegüechi len tu yëta quie bezo yudzu bdyinꞌdaoꞌ. 43 Naꞌra uz̃iꞌnëꞌn udaonëꞌn zaquëꞌlao leyaquëꞌ. 44 Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Baguca quiaꞌ cabëꞌ canꞌ baoniaꞌ leꞌe gaca quiaꞌ dza naꞌla, dza cati nezuliaꞌ leꞌe. Agudyaꞌ leꞌe decazide uzun yugulu diꞌidzaꞌ canꞌ rnan quiaꞌ nëꞌëdiꞌ lëꞌë guichi bë Moisés, len guichi bë yaca profeta, len guichi Salmos.
45 Naꞌra pxiꞌidzeꞌnëꞌ leyaquëꞌ canꞌ na lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi. 46 Lenaꞌ unëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Cani rnën lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi. Rnan decazide gati benꞌ iseꞌelaꞌ Diuzi lao yedyi layu. Te beyudyi naꞌ, yebannëꞌ tatula gaca lao tzona dza. 47 Lëscanꞌ rnan lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi ruen dyiabëꞌ tzio yaca benꞌ quienëꞌ tzetixogueꞌyaquëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ lao duz̃e yedyi layu de que reyaꞌalaꞌ yetzaꞌyaquëꞌ pensari quieyaquëꞌ inaoyaquëꞌ nëꞌëdiꞌ cuenda yeziꞌz̃e Diuzi dulaꞌ xquia quieyaquëꞌ. Ciudad Jerusalén reyaꞌalaꞌ sulaoyaquëꞌ quixogueꞌyaquëꞌ, naꞌtera tzioyaquëꞌ yedyi tula. 48 Leꞌe nacale testigo quiaꞌ blëꞌële baguca quiaꞌ canꞌ rnan lëꞌë guichi laꞌiya quie Diuzi. 49 Naꞌ iseꞌelaꞌ Bichi Be quie Diuzi ta tzuꞌunëꞌ luꞌu guicho laxtaꞌole canꞌ una Xuzaꞌ huenëꞌ quiele. Quie lenaꞌ cuezale niga ciudad Jerusalén hasta que chezi Bichi Be quie Diuzi tzuꞌunëꞌ luꞌu guicho laxtaꞌole cuenda gataꞌ yelaꞌ huaca quiele. ―Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ.
Beyëpi Jesús zeyonëꞌ guibá
(Mr. 16.19‑20)
50 Biz̃i naꞌ uquiëꞌ Jesús leyaquëꞌ broyaquëꞌ lao ciudad Jerusalén uzaꞌyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ yedyi Betania. Ude beyudyi naꞌ, uchisanëꞌ nëꞌë bëlaꞌiyanëꞌ leyaquëꞌ. 51 Bëꞌ beyudyi bëlaꞌiyanëꞌ leyaquëꞌ, naꞌ beyëpinëꞌ ladza yeyonëꞌ guibá. 52 Naꞌ uyonlaꞌadyiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ ganꞌ. Ude beyudyi naꞌ, bezaꞌyaquëꞌ zeyoyaquëꞌ ciudad Jerusalén tatula. Naꞌ lega redaohueyaquëꞌ, 53 riocaziyaquëꞌ yugu dza luꞌu idaoꞌ rnabëꞌra rulidzayaquëꞌ rueyaquëꞌ Diuzi benꞌ z̃e. Amén.