DIꞌIDZAꞌ LAꞌIYA BZU SAN MATEO LËꞌË GUICHI
1
Ni rnën quie xuzixtaꞌo Jesucristo
(Lc. 3.23‑38)
Ni rguixogueꞌn quie ja xuzixtaꞌo Jesucristo. Naca Abraham len rey David xuzixtaꞌo Jesucristo. Abraham guquëꞌ xuzi Isaac, naꞌ Isaac guquëꞌ xuzi Jacob, naꞌ Jacob guquëꞌ xuzi Judá len ja bichinëꞌ. Naꞌ Judá guquëꞌ xuzi Fares len Zara, naꞌ lao z̃naꞌjëꞌ Tamar. Naꞌ Fares guquëꞌ xuzi Esrom, naꞌ Esrom guquëꞌ xuzi Aram. Naꞌ Aram guquëꞌ xuzi Aminadab, naꞌ Aminadab guquëꞌ xuzi Naasón, naꞌ Naasón guquëꞌ xuzi Salmón. Naꞌ Salmón guquëꞌ xuzi Booz, naꞌ lao z̃naꞌnëꞌ Rahab. Naꞌ Booz guquëꞌ xuzi Obed, naꞌ lao z̃naꞌnëꞌ Rut. Naꞌ Obed guquëꞌ xuzi Isaí. Naꞌ Isaí guquëꞌ xuzi rey David, naꞌ rey David lënëꞌ z̃gula Urías gucajëꞌ xuzi z̃naꞌ Salomón.
Naꞌ Salomón guquëꞌ xuzi Roboam, naꞌ Roboam guquëꞌ xuzi Abías, naꞌ Abías guquëꞌ xuzi Asa. Naꞌ Asa guquëꞌ xuzi Josafat, naꞌ Josafat guquëꞌ xuzi Joram, naꞌ Joram guquëꞌ xuzi Uzías. Naꞌ Uzías guquëꞌ xuzi Jotam, naꞌ Jotam guquëꞌ xuzi Acaz, naꞌ Acaz guquëꞌ xuzi Ezequías. 10 Naꞌ Ezequías guquëꞌ xuzi Manasés, naꞌ Manasés guquëꞌ xuzi Amón, naꞌ Amón guquëꞌ xuzi Josías. 11 Naꞌ Josías guquëꞌ xuzi Jeconías len ja bichinëꞌ tiempo cati unitaꞌ benꞌ Babilonia cati yahuaꞌajëꞌ preso benꞌ Israel lao yedyi quiejëꞌ.
12 Te beyudyi naꞌ, Jeconías guquëꞌ xuzi Salatiel, naꞌ Salatiel guquëꞌ xuzi Zorobabel. 13 Naꞌ Zorobabel guquëꞌ xuzi Abiud, naꞌ Abiud guquëꞌ xuzi Eliaquim, naꞌ Eliaquim guquëꞌ xuzi Azor. 14 Naꞌ Azor guquëꞌ xuzi Sadoc, naꞌ Sadoc guquëꞌ xuzi Aquim, naꞌ Aquim guquëꞌ xuzi Eliud. 15 Naꞌ Eliud guquëꞌ xuzi Eleazar, naꞌ Eleazar guquëꞌ xuzi Matán, naꞌ Matán guquëꞌ xuzi Jacob. 16 Naꞌ Jacob guquëꞌ xuzi José, benꞌ quie María, naꞌ María guquëꞌ z̃naꞌ Jesús, benꞌ naca Cristo.
17 Lao tiempo uzu Abraham hasta bdyinnan tiempo uzu rey David, udaohue chidaꞌ tiempo unitaꞌjëꞌ. Lëscanꞌ lao tiempo uzu rey David hasta bdyinnan tiempo yehuaꞌa benꞌ Babilonia benꞌ Israel preso yedyi quiejëꞌ, udaohue itu chidaꞌ tiempo unitaꞌjëꞌ. Lëscanꞌ lao tiempo yehuaꞌa benꞌ Babilonia benꞌ Israel preso yedyi quiejëꞌ hasta bdyinnan tiempo golo Cristo, udaohue itu cueꞌ chidaꞌ tiempo unitaꞌjëꞌ.
Ni rnën cati golo Jesucristo
(Lc. 2.1‑7)
18 Caora cati golo Jesucristo guca caniga: Z̃naꞌnëꞌ María napëꞌ compromiso utzaganaꞌlënëꞌ José. Pero antes binesiꞌ laguedyijëꞌ sujëꞌ tuz̃e, caora naꞌ gucabëꞌ José banuꞌa María xcuidiꞌ. Pero por nun quie Bichi Be quie Diuzi nuꞌanëꞌ xcuidiꞌ. 19 José naquëꞌ benꞌ huen bireꞌennëꞌ gaohuëꞌ María xquia lao yedyi. Reꞌennëꞌ usannëꞌ lenëꞌ sin que inezi ja benëꞌ. 20 Tu racanëꞌ pensari bi huenëꞌ, cati ptilalao tu ángel quie Diuzi lenëꞌ lao bichi gala quiëꞌ. Naꞌra una ángel rëbinëꞌ lëbëꞌ:
―José, z̃iꞌi suba David luëꞌ, bidzeboꞌ siuꞌ María gacanëꞌ z̃guloꞌ, porque nun quie Bichi Be quie Diuzi banuꞌanëꞌ xcuidiꞌ. 21 Lëbëꞌ su tu z̃iꞌinëꞌ, naꞌ hueloꞌ laobiꞌ JESUS. Canaꞌ hueloꞌ laobiꞌ porque z̃iꞌinëꞌ ute uselabiꞌ dulaꞌ xquia quie benꞌ yedyi quiebiꞌ.
22 Yugulu cabëꞌ guca naꞌ, bzunan diꞌidzaꞌ quie Diuzi cabëꞌ una Diuzi lao naꞌa tu benꞌ udixogueꞌ xtiꞌidzaꞌnëꞌ tiempote. Cani unëꞌ dza naꞌ:
23 Huazu tu nigula cuidiꞌ, benꞌ binesulë beꞌmbyu, huaꞌanëꞌ tu z̃iꞌinëꞌ.
Naꞌ siꞌ laobiꞌ Emanuel.
Ta inaro xtiꞌidzaꞌro: Zëlë Diuzi raꞌo.
24 Cati udëlebë José lao bichi gala quienëꞌ, bënëꞌ cabëꞌ gudyi ángel quie Diuzi lëbëꞌ. Aoz̃iꞌnëꞌ María para z̃gulanëꞌ. 25 Pero biuzulënëꞌ lëbëꞌ cabëꞌ rzulë ja benëꞌ z̃gulajëꞌ hasta que golo z̃iꞌinëꞌ nëro. Naꞌ bëꞌnëꞌ lao z̃iꞌinëꞌ JESUS.