3
Beyue Jesús tu benꞌ neseco nëꞌë
(Mt. 12.9‑14; Lc. 6.6‑11)
Naꞌra uyuꞌu Jesús tatula luꞌu idaoꞌ sinagoga. Lëganꞌ naꞌ zë tu benꞌ neseco nëꞌë. Biz̃i naꞌ rbëꞌnao yaca benëꞌ Jesús chi hueyuenëꞌ benꞌ neseco nëꞌë dza saodo, dza huezilaꞌadyiꞌ, tacuenda gaoyaquëꞌ lëbëꞌ xquia. Naꞌ unë Jesús gudyinëꞌ benꞌ neseco nëꞌë:
―Uda uzë gatzo laꞌo niga.
Naꞌra una Jesús rëbinëꞌ yaca benꞌ nitaꞌ naꞌ:
―¿Biz̃i reyaꞌalaꞌ huero dza huezilaꞌadyiꞌ? ¿Reyaꞌalaꞌ huero tadyaꞌa o tamala? ¿Reyaꞌalaꞌ uselaro benëꞌ o gutiro benëꞌ?
Pero begaꞌnyaquëꞌ chizi, bibi unayaquëꞌ. Naꞌra du rdzaꞌnëꞌ unaꞌnëꞌ leyaquëꞌ dyëꞌëdi. Guquenëꞌ bayëchiꞌ nun quie yelaꞌ zidi quieyaquëꞌ. Naꞌ unëꞌ rëbinëꞌ benꞌ neseco nëꞌë:
―Bli naꞌaloꞌ.
Biz̃i ca blinëꞌ nëꞌë beyacaten dyaꞌa. Naꞌra uzaꞌ yaca benꞌ partido fariseo zioyaquëꞌ ta hueꞌlëyaquëꞌ benꞌ partido Herodes diꞌidzaꞌ bi hueyaquëꞌ ta gutiyaquëꞌ Jesús.
Bdyin yaca benꞌ zë ruꞌa lagun ga zë Jesús
Pero uzaꞌ Jesús zionëꞌ ruꞌa lagun Galilea. Lëscanꞌ ziorë yaca benꞌ zë, benꞌ uzaꞌ yedyi nebaba Galilea, unaoyaquëꞌ Jesús. Cati unezi yaca benëꞌ cabëꞌ tahuen gula bë Jesús, naꞌra uzaꞌyaquëꞌ yedyi nebaba Judea, len ciudad Jerusalén, len yedyi nebaba Idumea, len yedyi reꞌ itzalaꞌla yao Jordán, len yedyi Tiro, len yedyi Sidón, bdyinyaquëꞌ ga zënëꞌ ta ilëꞌëyaquëꞌ lëbëꞌ. Quie lenaꞌ bë Jesús mandado yaca benꞌ quiëꞌ ta tzioyaquëꞌ tzexiꞌyaquëꞌ tu barco ga tzuꞌunëꞌ como danꞌ benꞌ zë pquiyaquëꞌ lëbëꞌ. 10 Canaꞌ guca quienëꞌ como danꞌ tanto beyuenëꞌ yaca benꞌ raca z̃hueꞌ, pquiyaquëꞌ bëxuyaquëꞌ lëbëꞌ ga zëꞌ. 11 Naꞌ caora blëꞌë yaca bichi be mala lëbëꞌ, uditzu z̃ibiyacan uredyiyaꞌyacan unayacan Jesús:
―Z̃iꞌi Diuzi luëꞌ.
12 Pero udila Jesús leyacan ta biyëbiyacan benëꞌ naquëꞌ z̃iꞌi Diuzi.
Bë Jesús nombrar chipchopa benꞌ quienëꞌ
(Mt. 10.1‑4; Lc. 6.12‑16)
13 Naꞌra uzaꞌ Jesús zionëꞌ ga zu tu lëꞌë yaꞌa. Lëganꞌ naꞌ guz̃i Jesús benꞌ reꞌennëꞌ gaca nombrar benꞌ quienëꞌ. Naꞌ uzaꞌyaquëꞌ zioyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ ga zë Jesús. 14 Naꞌra bënëꞌ nombrar chipchopa benꞌ gaca benꞌ quienëꞌ, benꞌ rue lëbëꞌ tuz̃e, benꞌ iseꞌelaꞌ ta quixogueꞌyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi. 15 Lëscanꞌ bëꞌnëꞌ yelaꞌ rnabëꞌ ta yeyueyaquëꞌ benꞌ raca z̃hueꞌ, lëscanꞌ ta cuioyaquëꞌ yaca bichi be mala yuꞌu yaca benëꞌ. 16 Cani naca lista quie chipchopa benꞌ ulionëꞌ: Ulionëꞌ tu benꞌ lao Simón, benꞌ uxubanëꞌ laohuëꞌ Pedro. 17 Ulionëꞌ tu benꞌ lao Santiago len bichinëꞌ Juan. Nacayaquëꞌ z̃iꞌi Zebedeo. Uxubanëꞌ laoyaquëꞌ Boanerges, ta inaro xtiꞌidzaꞌro: Z̃iꞌi hueziuꞌ como danꞌ nacayaquëꞌ benꞌ rgüinꞌ. 18 Lëscanꞌ ulionëꞌ tu benꞌ lao Andrés, len tu benꞌ lao Felipe, len tu benꞌ lao Bartolomé, len tu benꞌ lao Mateo, len tu benꞌ lao Tomás, len itu benꞌ lao Santiago, z̃iꞌi Alfeo, len tu benꞌ lao Tadeo, len itu benꞌ lao Simón, benꞌ naca partido cananeo. 19 Lëscanꞌ ulionëꞌ Judas Iscariote, benꞌ psedyin Jesús lao naꞌa yaca benꞌ rnabëꞌ.
Unayaquëꞌ yuꞌu Jesús taxiꞌibiꞌ
(Mt. 12.22‑32; Lc. 11.14‑23; 12.10)
Beyudyi ulio Jesús chipchopa benꞌ quienëꞌ, ziolënëꞌ leyaquëꞌ bdyinyaquëꞌ z̃an yuꞌu. 20 Naꞌ tantozi bedupa benꞌ zë tatula ga zënëꞌ, bibëꞌn lato ni siquiera ta gaoyaquëꞌ. 21 Cati unezi yaca familia quienëꞌ cabëꞌ raca quienëꞌ, uzaꞌyaquëꞌ tzexiꞌyaquëꞌ lëbëꞌ, como danꞌ nayaquëꞌ naquëꞌ benꞌ luco.
22 Lëscanꞌ yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés, benꞌ uzaꞌ ciudad Jerusalén, unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ:
―Bayuꞌu benꞌ ni Beelzebú, benꞌ naca xanꞌ yaca bichi be mala. Yelaꞌ huaca quie xanꞌ taxiꞌibiꞌ raca rbionëꞌ yaca bichi be mala.
23 Naꞌra guz̃i Jesús leyaquëꞌ unëꞌ gudyinëꞌ leyaquëꞌ cani.
―¿Biz̃i hue xanꞌ taxiꞌibiꞌ Satanás ta yebionëꞌ laguedyi taxiꞌibiꞌ? 24 Chanꞌ tu cueꞌ gobierno gaca zë cueꞌ partido, chanꞌ tilalëyaquëꞌ laguedyiyaquëꞌ benꞌ naca partido, bisue gobierno huen dyin zidza. 25 Lëscanꞌ chi tu cueꞌ familia raca rdilalëyaquëꞌ familia quieyaquëꞌ, bisueyaquëꞌ tzuꞌuyaquëꞌ z̃an yuꞌu tzaz̃e zidza. 26 Chi cuin Satanás rdyiaguiꞌnan dyin quienan, bisaqueꞌ sue dyin quienan zidza, hueyudyi huedu quien.
27 ’Bisaqueꞌ tzuꞌu benëꞌ luꞌu yuꞌu quie tu benꞌ tzutzu huala ta cubayaquëꞌ ta de quienëꞌ chi zuëꞌ z̃an yuꞌu. Tanëro rnaban uquioyaquëꞌ lëbëꞌ, naꞌra huazaqueꞌ cubayaquëꞌ ta de quienëꞌ.
28 ’Tu ta naca li rniaꞌ leꞌe, zu Diuzi dispuesto siꞌz̃enëꞌ bitezi tamala rue yaca benëꞌ. Lëscanꞌ zuëꞌ dispuesto siꞌz̃enëꞌ bitezi diꞌidzaꞌ mala rnë yaca benëꞌ, 29 pero nu benꞌ na diꞌidzaꞌ contra Bichi Be quie Diuzi, biyeziꞌz̃e Diuzi leyaquëꞌ, huanao dulaꞌ xquia quieyaquëꞌ leyaquëꞌ tuzioli.
30 Canaꞌ una Jesús gudyinëꞌ leyaquëꞌ, danꞌ unayaquëꞌ yuꞌunëꞌ bichi be mala.
Ga zë Jesús bdyin z̃nëꞌë len biꞌ bichinëꞌ
(Mt. 12.46‑50; Lc. 8.19‑21)
31 Naꞌ beyudyi una Jesús, bdyin z̃nëꞌë len yaca biꞌ bichinëꞌ yuꞌu ga reꞌnëꞌ, pero begaꞌnyaquëꞌ laliꞌa danꞌ nadzaꞌ benëꞌ luꞌu yuꞌu. Naꞌ gudyiyaquëꞌ benꞌ ulidza lëbëꞌ. 32 Biz̃i yaca benꞌ reꞌ neyëcho ga reꞌ Jesús unayaquëꞌ rëbiyaquëꞌ Jesús:
―Abdyin z̃naoꞌ len yaca biꞌ bichoꞌ, rguiloyaquëꞌ luëꞌ.
33 Naꞌ una Jesús rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―¿Nuz̃i naca z̃naꞌa? ¿Nuz̃i naca biꞌ bichaꞌ?
34 Caora naꞌ unaꞌ Jesús yaca benꞌ reꞌ neyëcho ga reꞌnëꞌ, unënëꞌ rëbinëꞌ leyaquëꞌ:
―Yugu leꞌe benꞌ reꞌ niga, nacale ca quie z̃naꞌa, nacale ca quie biꞌ bichaꞌ. 35 Nëꞌëdiꞌ rniaꞌ nutezi benꞌ rue quie cabëꞌ reꞌen Xuzaꞌ, naquëꞌ ca biꞌ bichaꞌ, ca biꞌ zanaꞌ, ca z̃naꞌa.